За нас

Тракийският университет (ТрУ) – Стара Загора е автономна държавна институция. Създаден е през 1995 г., на базата на съществуващите висши училища, с Решение на 37-то Народно събрание. Университетът има редовна институционална акредитация с една от най-високите оценки - 9.27 (по десетобалната система). Разполага с богата и модерна материална база. В структурата на Университета са включени следните учебни звена:

1. Аграрен факултет с учебно-експериментална база.

Специалности: Зооинженерство; Екология и опазване на околната среда; Агрономство; Аграрно инженерство; Рибовъдство и аквакултура; Магистърски програми.

2. Ветеринарномедицински факултет с клиники.

Специалности: Ветеринарна медицина; Ветеринарна администрация; Санитарна микробиология и безопасност на храните. 

3. Медицински факултет с Университетска болница.

Специалности: Медицина; Медицинска сестра; Акушерка; Медицинска рехабилитация и ерготерапия; Управление на здравните грижи; Социални дейности; Магистърски програми.

4. Педагогически факултет.

Специалности: Социална педагогика; Специална педагогика; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика с чужд език; Магистърски програми.

5.Стопански факултет.

Специалности: Аграрна икономика; Регионална икономика; Бизнес икономика; Магистърски програми.

6.Факултет Техника и технологии, Ямбол

Специалности: Електротехника, Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автотранспортна и земеделска техника; Автоматика и компютърни системи; Технология на храните; Топло- и газоснабдяване; Магистърски програми.

7. Филиал - Хасково

Специалности: Медицинска сестра; Акушерка. 

8.Медицински колеж.

Специалности: Рехабилитатор; Медицински лаборант; Гериатрични грижи.

9. Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

В Университета се обучават около 7400 студенти от 657 преподаватели.

Завършилите студенти получават диплома, подпечатана с държавния герб на Република България.