Библиотека

Обща информация

 
 
 Библиотека при Медицински факултет на Тракийски университет е основана през 198 4 г. Първоначално фондът и е 7350 тома, разположен в едно помещение. От 1995 г. тя разполага с 2 големи читални (студентска и преподавателска), една книгозаемна и 7 книгохранилища. Б иблиотеката осъществява редица услуги, насочени към медицинските специалисти, студентите на Медицински факултет и към различни категории потребители.
Фондът на библиотеката при МФ е 42 000 тома.
Библиотечните процеси са автоматизирани чрез международния софтуер GLAS , създаден за медицински библиотеки. Изградени са следните бази данни : 1.Комплектуване ; 2.Каталог ; 3.Периодика ; 4.Книгозаемане. Те се използват в локална мрежа от два компютъра, разположени в заемната на библиотеката. Читателите имат достъп до електронния каталог на библиотеката, инсталиран на 3 компютъра в преподавателската читалня.
В библиотеката е изградена локална мрежа с осем компютъра, разположени по следния начин : 2- в заемната, 4- в преподавателската читалня и 2- в студентската читалня. Освен това в преподавателската читалня има още 2 компютъра и в студентската – още 1 компютър, които не са включени в общата мрежа, а могат да се използват самостоятелно. Към компютрите в мрежа са включени принтери.
Библиотека се намира в сградата на Морфологичен блок на Медицински факултет.
Библиотеката работи всеки ден от 8.00 до 18.00 ч.
Заемна служба
В заемната служба се осигуряват книги и списания за четене извън библиотеката. Не се разрешава изнасянето на книги и списания от специалния библиотечен фонд. Новите книги, книгите в единични бройки, книги от подръчния фонд, справочни издания и списанията се ползуват единствено в читалните и тяхното изнасяне също не е разрешено.
Работно време:
От понеделник до петък: 8 - 18.00 ч.
Телефон: 042/ 664 401
Обслужване на читатели, които не са служители или с туденти в МФ
Читателите - специалисти и студенти, които не са от МФ-Стара Загора, могат да ползват услугите на библиотеката само в читалните зали. Не се разрешава самостоятелна работа в   Интернет.
Читални зали
В читалните зали на потребителите се осигурява свободен достъп до списания от текущата година и до редица книги, справочници и монографии.
Читалнята за специалисти   разполага с 30 места .
Студентската читалня разполага с 30 места за студенти от МФ - Стара Загора .
Работно време:
от понеделник до петък: 8-1 8 ч.
 
 
Бази данни, достъпни от читалните на библиотеката
MEDLINE - ( Silverplatter , на компакт-дискове) - по всички проблеми на естествените науки, клиничната медицина,здравеопазването и медицинските аспекти на поведенческите науки (обхваща публикации от 1994 г. до 1998 )
Current Contents on Diskettes - за въпросите от областта на естествените науки като биология, биохимия, биофизика и др – 1996-1999 г. ;
ProQuest Medical Collection Пълни текстове на публикации от над 250 списания за периода от 1995 г. с текуща актуализация.