Секция по Инфекциозни болести

 

доц. д-р Лилия Маркова Пекова, д.м.
главен асистент по Инфекциозни болести
Специалист по Инфекциозни болести и епидемиология.
Има научни интереси в сферата на острите вирусни хепатити.
Защитена докторска дисертация на тема "Остър вирусен хепатит С - клинично протичане и изход".
 
д-р Валентина Господинова Цанева
главен асистент по Инфекциозни болести и болничен епидемиолог на МБАЛ-ЕАД /Университетска/, гр. Стара Загора.
Специалист по Инфекциозни болести, епидемиология и обща медицина.
Има научни интереси в областта на Съвременните особено-опасни инфекции, както и за Нозокомиалните инфекции.