Секция "Патофизиология"

доц. д-р Трайчо Георгиев Димитров, д.м.
Длъжнoст:
Ръководител катедра Физиология, патофизиология и фармакология и секция Патофизиология
Сл. Телефон 664411
 
Научни интереси:
Патофизиология и фармакология на сърдечно съдовата система: експериментални модели на артериална хипертония, ренин – ангиотензинова система и ангиотензин рецепторни блокери.
Лекарствени взаимодействия: фармакодинамия и токсичност .
Фармакология на антихистаминни лекарствени средства.
Има публикувани 100 научни статии, като по-значими са следните:
 
 
  
 
д-р Георги Михайлов Саров, д.м., д.с.
 
длъжност
главен асистент по Патофизиология, специалност Медицина
лектор по Патофизиология, специалност Здравни грижи
лектор по социология, специалност Социални дейности
тел 0888175411
 
 
Научни интереси –
Физиология, патофизиология, психология и социология на поведението. Теоретична социология и патофизиология. Рисково поведение. Инсулинова резистентност.
 
 
 
Dr. Georgi Sarov, MD,PhD, PhD,
11 Armeiska Str
Medical Faculty
Trakia Universiity
Stara Zagora 6000
Bulgaria
 
Phone: 359 42 664270
Mobile: 359 888175411
skype name: gsarov
 
 
д-р Росица Василева Сандева
 
Длъжност
Главен асистент в секция Патофизиология
Сл. Телефон: 664268
rossisandeva@yahoo.com
Научни интереси: Изолирани тъкани и органи. Невропептиди.Диспнея и ХОББ. Иновации в медицинското образование. 
 

 

 Dr. Rositsa Vasileva Sandeva

11 Armeiska Str.
Medical Faculty
Trakia University
Stara Zagora 6000
Bulgaria
 
Phone: 359 42 664268
Mobile: 359 887682423
 
 
д-р Станислава Маринова Михайлова
  
 Длъжност

Асистент в секция Патофизиология
Сл. Телефон: 664 268
stanislava_papacheva@abv.bg

 
Научни интереси:
 
Изолирани тъкани и органи, метаболитен синдром, захарен диабет    

 

Публикации на д-р Станислава Михайлова
 
1.T. Gergiev1 , R. Iliev,S. Mihailova1, P. Hadzhibozheva, G. Ilieva1 , M. Kamburova3 , A. Tolekova1 .TheIsolatedperfusedkidneymodels – certainaspects – TrakiaJournalofSciences, Vol.9, N 3, pp 82-87, 2011

 
2.Stanislava Mihailova, Petia Goicheva2 , Anna Tolekova1 . Renaldysfunctioninexperimentalmodelsoffructose – inducedmetabolicsyndrome – Internationalscientificon-linejournal “Scienceandtechnologies, Vol 1, N 1, pp 176-180, 2011

 

 
 
I.                   Учебни материали „МЕДИЦИНА”:
·     Правила за безопасна работа на студентите по време на упражнения
 
II.                Учебни материали „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”:
 
III.             Учебни материали „АКУШЕРКА”:
 
 
IV.            Учебни материали „РЕХАБИЛИТАТОР”

 

СПИСЪК С ЛИТЕРАТУРА