Секция "Фармакология"

тел: 042 664 404 ; тел: 042 664 321

факс: 042 600 705

Академичен състав

Доц. д-р Радослав Радев , д.м. 1977 г

e-mail: RadoslavRadev@abv.bg

тел: 042 664 404

Докторска дисертация: Фармакологично повлияване на емоционално-поведенческите реакции и състояния в опитни животни. ДИКЛС, София
Област на научни интереси: неврофармакология, психофармакология

 

Гл . ас . д - р Мария Ганева, дм

e-mail:mariaganeva@hotmail.com

тел: 042 664 310
Изследователска дейност и интереси: нежелани лекарствени реакции, кожни лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, имунофармакология,
невропептиди.

 

Гл. ас. д-р Камелия Соколова

e-mail: camel56@abv.bg

тел: 042 664 310
Изследователска дейност и интереси: лекарствени взаимодействия, фармакоикономика

 

Гл. ас. д-р Стефан Радев

e-mail: radev.st@abv.bg
Изследователска дейност и интереси: Болка и оптимизиране на противоболковата терапия.

 

Ст. ас. д-р Живка Цокева

e-mail: jic1973@hotmail.com

тел: 042 664 244
Изследователска дейност и интереси: изолирани органи, фармакоикономика

 

Списък с научни трудове на секция фармакология