ОКС "Бакалавър"

 

  

ЗООИНЖЕНЕРСТВО

 
 
 • Професионална квалификация: Зооинженер
 • Прием: кандидатстудентски изпит - писмен тест по биология или оценка от Държавен зрелостен изпит по биология или химия или български език и литература.
 • Форми на обучение: редовна и задочна.
 • Продължителност на обучение: За бакалавърска степен редовна форма - 4 години и задочна - 5 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен.
 
   Зооинженерът усъвършенства и създава нови линии, породи и хибриди животни. Съхранява генофонда в животновъдството. Организира и усъвършенства биотехнологиите на размножаването. Организира и участва в производството, окачествяването, съхранението, преработването и рационалното използване на фуражите. Организира профилактиката на животните и опазването на околната среда на фермите и промишлените животновъдни предприятия, въвежда добри производствени практики, участва в управлението на системите за бозопостност и качество на храните.
   Зооинженерът, завършил Аграрен факултет на Тракийски университет изпълнява ръководни, организаторски, оперативни, консултантски и други дейности, свързани с производводството и реализацията на животинска продукция в държавни и частни предприятия от животновъдния бранш, търговски дружества, обществени организации и др.
 
 
 
  
 
  
АГРОНОМСТВО
 
 
 • Професионална квалификация: "Агроном"
 • Прием: кандидатстудентски изпит - писмен тест по биология или оценка от Държавен зрелостен изпит по биология или химия или български език и литература.
 • Форми на обучение: редовна и задочна.
 • Продължителност на обучение: За бакалавърска степен редовна форма - 4 години и задочна - 5 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен.
   Агрономът е квалифициран специалист в областта на аграрното производство. Притежава знания и умения да организира производството и реализацията на продукцията от полски, плодови и зеленчукови култури. Познава земеделската техника, машините и съоръженията и може да прилага авангардни технологии за отглеждане на културите.
   Агрономът притежава качества и умения за работа в аграрния отрасъл, може да управлява ефективно аграрни производствени единици. Той може да осъществява комуникации между структурните звена, участващи в аграрното производство и да осигурява цялостен затворен цикъл.
   Подготвен е да работи в екип и да изпълнява ръководни функции в аграрни производствени структури. След завършване на обучението агрономът може да се реализира успешно на пазара на труда  или да продължи обучението си в по-висока образователна степен.
 
 
  

 

  
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 
 
 • Професионална квалификация: „Еколог"
 • Прием: кандидатстудентски изпит по математика, писмен тест по биология или изпит по химия, или оценка от Държавен зрелостен изпит по математика или биология или химия или български език и литература.
 • Форми на обучение: редовна и задочна.
 • Продължителност на обучение: За бакалавърска степен редовна форма - 4 години и задочна - 5 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен.
   Екологът, подготвен в Аграрен факултет на Тракийски университет е висококвалифициран специалист със задълбочена теоретична подготовка по фундаментални за специалността природни, биологични и технологични дисциплини, върху които са надградени необходимите знания по приложна екология, с акцент  на дейностите в аграрния сектор. Подготвен е да  извършва  анализи и експертизи  за оценка на качеството на околната среда, да оценява  и прогнозира реалното състояние и риска за екосистемите, за опазване на биологичното разнообразие, за влияние на вредните вещества във въздуха, почвите и водите върху организмите и екосистемите, за степените на въздействия и промените в биогеоценозите, както и да предлага решения за ограничаване и предотвратяване на негативните изменения в природните комплекси.
   Екологът–бакалавър е подготвен да планира, прогнозира, контролира, разработва, оценява и въвежда безотпадъчни или малко отпадъчни технологии при производството на растителна и животинска продукция. Той познава и прилага екологичното законодателство.
   Екологът може да заема различни организаторски и изпълнителски длъжности в системите на МОСВ, МЗГ, общини, фирми и производства в аграрния сектор, неправителствени организации, фондации, научни и образователни институции, медии и др.
  
 
 
 
  
АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
 
 • Професионална квалификация:"Аграрен инженер"
 • Прием: писмен тест по биология или математика, или оценка от Държавен зрелостен изпит по биология или математика или български език и литература.
 • Форми на обучение: редовна - 4 години
 • Продължителност на обучение:  За бакалавърска степен - 4 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен в други специалности на АФ.
   Обучението на студентите по специалността „Аграрно инженерство" се осъществява по учебен план, разработен съвместно от представители от Тракийски университет - Ст. Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев" и Аграрен университет Пловдив, както и с участието на преподаватели от Аграрния колеж „Харпър Адамс" -  Англия.
   Специалността "Аграрно инженерство" е с технологична насоченост в областта на земеделието и животновъдството. Тя съчетава  в себе си най-важните елементи на производствените процеси в аграрната област - технологии на производството и управление, механизация и автоматизация на процесите, технологично проектиране и организация на аграрното производство, решаване на екологичните проблеми в земеделието и развитието на земеделските райони.
   Аграрният инженер е висококвалифициран широкопрофилен специалист, притежаващ  теоретични познания и конкретни практически умения в осъществяването на класическите и високите технологии, експлоатацията и технологичното проектиране, в областта на земеделието и животновъдството.
   Аграрният инженер изгражда, поддържа и обновява материално техническата база на аграрното стопанство,  осъществява пълноценна комуникация между отделните производствени звена и интегрира техните функции за затваряне на производствения цикъл.
   Аграрният инженер може успешно да се реализира в аграрните предприятия, обществени организации, търговските дружества и в отделните нива на управленския сектор.
 
 
 
 
 
  

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРИ

 
 • Професионална квалификация: “Технолог по аквакултури”.
 • Прием: Кандидатстудентски изпит - писмен тест по биология или оценка от Държавен зрелостен изпит по биология или химия или български език и литература.
 • Форми на обучение: редовна и задочна.
 • Продължителност на обучение: За бакалавърска степен редовна форма - 4 години и задочна - 5 години, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степен.
 
    Технологът по аквакултури е висококвалифициран специалист в различните направления на аквакултурата – рибовъдство, производство на мекотели, ракообразни и водни растения. Технологът по аквакултури може да извършва консултантска дейност при аквапроизводството, мениджмънт на размножаването на хидробионтите, на рекреачната дейност, на фермите за хидробионти; на риболовната дейност и оценка на популациите хидробионти. Той може да участва във финансовия мениджмънт на фермите, в планирането и оптимизирането на аквапроизводството.
    Завършилите специалността могат да се реализират като технолог по промишлено аквапроизводство, като специалисти в Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури, в системата на ловно-рибарската дейност, като преподаватели в селскостопански техникуми и висши училища, специалисти в аквариуми и зоологически градини, научни сътрудници в институти.