Открита процедура с предмет «Доставка на апаратура и специализирано оборудване за нуждите на Медицински Факултет при Тракийски Университет – гр. Стара Загора с обособени позиции: 1. Система за дистанционно предаване на образ, видео и данни в 2 учебни зали