„Доставка на материали, апаратура и оборудване за нуждите на Факултет „Техника и технологии” при Тракийски университет гр. Стара Загора, в изпълнение на Проект по ОП РЧР № BG051PO001-3.1.07-0032 «Връзката с бизнеса – устойчива реализация на инженерите,