Факултетни библиотеки

Медицински факултет

Адрес: Медицински факултет
ул. Армейска 11
Стара Загора 6000
България

Библиотека се намира в сградата на Морфологичния блок на Медицински факултет
E-mail: library1@mf.uni-sz.bg
Тел: 042 644401

Работно време: понеделник – петък от 8.00 до 18.00 часа

Представяне на библиотеката

Библиотеката при Медицинския факултет на Тракийския университет е основана през 1984 г. Първоначално фондът й е 7350 тома, разположени в едно помещение. От 1995 г. тя разполага с 2 големи читални (студентска и преподавателска), една книгозаемна и 7 книгохранилища. Библиотеката осъществява редица услуги, насочени към медицинските специалисти, студентите на Медицинския факултет и към различни категории потребители.

Библиотечните процеси са автоматизирани чрез международния софтуер GLAS, създаден специално за медицински библиотеки. Изградени са следните бази данни:

 • Комплектуване;
 • Каталог;
 • Периодика;
 • Книгозаемане.

Те се използват в локална мрежа от два компютъра, разположени в заемната на библиотеката. Читателите имат достъп до електронния каталог на библиотеката, инсталиран на 3 компютъра в преподавателската читалня.

 • MEDLINE - (Silverplatter, на компакт-дискове) - по всички проблеми на естествените науки, клиничната медицина,здравеопазването и медицинските аспекти на поведенческите науки (обхваща публикации от 1994 г. до 1998 )
 • Current Contents on Diskettes - за въпросите от областта на естествените науки като биология, биохимия, биофизика и др - 1996-1999 г.;
 • ProQuest Medical Collection Пълни текстове на публикации от над 250 списания за периода от 1995 г. с текуща актуализация.

Свободен достъп, заемна, читалня

Има обособени две читални - преподавателска и студентска, в които е осигурен свободен достъп до научната периодика и справочни и учебни издания.

 • читателски места: 9 автоматизирани читателски места, 20 места в преподавателската читалня и 30 места в студентската читалня
 • Каталози: азбучен, систематичен
 • Картотеки: заглавна на периодичните издания
 • Фонд: 42 000 тома

Приоритетни области на комплектуване: естествени науки, клиничната медицина,здравеопазването и медицинските аспекти на поведенческите науки

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И  Ф А К У Л Т Е Т 

Адрес: ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
БИБЛИОТЕКА НА ПФ
ул. „Армейска” № 9
гр. Стара Загора 6010
тел.: 042/ 61 37 50
042/ 61 37 60
Работно време: понеделник –петъкот 8.00 до 16.30 ч.

 

Библиотеката на ПФ функционира като академичен информационен център за специализирано библиотечно-библиографско обслужване на студенти и преподаватели от ТрУ от 2002 година – годината на създаването на Факултета. Библиотеката на ПФ е пазител и продължител на традициите на създадената още 1961 година библиотека на Института за усъвършенстване на учители, която комплектува през годините богат фонд от научна (предимно педагогическа) литература на български, руски, немски, френски и английски език. Към библиотеката на ПФ функционира основаният през 1992 година Център за английски език и литература, създаден с финансовата и методическа помощ на Британския съвет, София. Центърът разполага със специализирана педагогическа, методическа и справочна литература на английски език, аудио и видео касети, CD и др.
Библиотеката на ПФ притежава общо 122 359 тома библиотечни документи– научна и художествена литература, учебници и учебни помагала, аудиални и аудиовизуални материали, периодични издания, защитени дипломни работи на студенти, обучавани в бакалавърски и магистърски програми на ПФ, автореферати на преподаватели от Факултета, защитили научни степени. Фондът на библиотеката се обновява и обогатява непрекъснато.
Приоритетна област на комплектуване: педагогика – предучилищна, начална училищна, социална и специална педагогика.
Библиотеката на ПФ включва:
-  книгозаемна;
- три читални с осигурен свободен достъп до научната периодика и справочната литература, една от които е специализирана към Центъра за английски език и литература;
-  две книгохранилища.
Библиотеката на ПФ поддържа и актуализира:
-         каталози: азбучен, систематичен, електронен;
-         картотеки: тематична, персонална и картотека на защитени дипломни работи.
Библиотечните процеси са автоматизирани чрез програмните продукти „АБ” иALICE”. Поддържат се следните бази данни:
-         комплектуване;
-         периодика;
-         каталог;
-         книгозаемане.
Тези бази данни се използват в локална мрежа от три компютъра с включен принтер.
Библиотеката на ПФ разполага с 40 читателски места, шест от които автоматизирани, с осигурена възможност за ползване на интернет.
 

 Медицински колеж – Стара Загора

Адрес: Медицински колеж

ул. Армейска 11

Стара Загора

e-mail: lib_mk@mf.uni-sz.bg
Тел.: 042 605-078
Работно време: Понеделник – петък от 8.00 до 16.00 часа

Библиотеката е създадена през 1949 година. Библиотечния фонд в началото се е състоял от 475 тома. Библиотеката е обслужвана от курсист. През периода 1956/57 год. е отпусната щатна бройка за библиотекар, а самата библиотека е разположена в сградата на Строителния техникум. Днес библиотеката обслужва както преподавателите и студентите от Медицински колеж, така и студентите от Педагогически и Медицински факултет на Тракийски университет.

 • Свободен достъп, заемна, читалня Библиотечния фонд е на свободен достъп. Обособена е читалня с 10 читателски места и 3 автоматизирани места за работа в Internet за преподаватели и студенти.
 • Каталози: Азбучен каталог
 • Картотеки: Картотека на периодичните издания
 • Фонд: 11165

Приоритетни области на комплектуване медицина, здравеопазване, естествени науки

 Факултет Техника и технологии

Адрес: Технически колеж

ул. Граф Игнатиев 38

e-mail: mari_53@abv.bg
Работно време: от понеделник до петък от 8.00 до 11.30 часа и от 12.00 до 16.30 часа

 

Библиотеката при Факултет Техника и технологии– Ямбол е създадена през 1967 година. И до днес тя се изгражда и формира като специализирана библиотека с основна задача – информационно осигуряване и подпомагане на учебния процес. Структурата на библиотечния фонд е изцяло съобразена с конкретните научни дисциплини, включени в учебните планове на изучаваните в Технически колеж дисциплини.

Свободен достъп, заемна, читалня Обособена е читалня, в която на свободен достъп се предоставят справочни и учебни издания – речници, наръчници, справочници и енциклопедии.

 • Читателски места: Библиотеката разполага с 26 читателски места. 2 автоматизирани читателски места с достъп до Електронния каталог на библиотеката и Internet.
 • Каталози: Електронен каталог, Азбучен каталог
 • Картотеки: Картотека на периодичните издания
 • Фонд: 24631 тома

Приоритетни области на комплектуване: текстил и облекло, автотранспортна и земеделска техника, електротехника, електроника и автоматика, технология на храните. Предвид допълнителната педагогическа квалификация “учител”, която Колежа дава на своите възпитаници и като следствие на дългогодишната му история на Педагогически институт в библиотеката е формирана богата сбирка от педагогическа литература.

»» нагоре