Правила за обслужване на читателите в Централна университетска библиотека

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Правилата за обслужване на читателите в Централна университетска библиотека са изготвени в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Университетска библиотека приет от Академичен съвет с протокол № 21/25.09.2002 год. и отвърден от Ректора на Тракийски университет.
 • ЦУБ предоставя всички свои услуги на преподаватели, служители, докторанти, студенти и външни читатели.
 • Читатели, неработещи в Тракийски университет ползват услугите на ЦУБ само на място в читалнята на библиотеката или чрез МЗС.
 • Докторантите ползват библиотеката по реда определен за външни потребители .
 • Преподавателите, служителите и студентите от факултетните библиотеки ползват услугите на ЦУБ като вътрешни потребители.
 • Пенсионираните служители на Университета ползват само читалните на библиотеката срещу безплатна абонаментна карта.
 • Работното време на ЦУБ се определя със заповед на Ректора.
 • ЦУБ не работи с читатели всеки последен петък от месеца, поради подреждане и прочистване на фондовете и когато има изрично разпореждане на Ректора.

»» нагоре

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

ЦУБ предоставя всички свои услуги на преподаватели, служители, докторанти, студенти и външни читатели. Читателите имат право да:

 • Заемат библиотечни материали за дома или в читалните на библиотеката ;
 • Да получават библиотечни материали от други библиотеки извън Стара Загора, съгласно разпоредбите на Правилника за Междубиблиотечно заемане за страната и чужбина;
 • Читателите имат право да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционен метод или по електронен път. Издирване на литература, указание за ползване на библиотечни каталози и картотеки;
 • Читателите имат право да използват справочния апарат на библиотеката чрез каталози, картотеки, справочно-библиографски фонд, автоматизирани системи, CDROM и др;
 • Да използват размножителната техника на библиотеката срещу заплащане, определено със заповед на Ректора на Университета.

Всеки читател е длъжен:

 • Да ползва библиотечните документи внимателно, да ги пази чисти и да не ги поврежда като подчертава текста и прави бележки по него;
 • Да преглежда заетите библиотечни документи при получаването им и, ако забележи повреди да съобщи на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ;
 • Да връща заетите библиотечни документи в срок;
 • Да не нарушава начина на подреждане на библиотечните документи на свободен достъп и след ползването им да ги поставя на определените места ;
 • Да не отстъпва другимо ползването на заетите библиотечни документи;
 • Да поправя вредите, причинени на заетия библиотечен документ през време на ползванито му;
 • Да пази ред и тишина в помещенията на библиотеката ;
 • Внасянето на лични материали става след като се уведоми дежурния библиотекар.

»» нагоре

 

ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 • Всеки студент, докторант, преподавател и служител на Университета и всички граждани имат право да ползва услугите на библиотеката след като се регистрират като неин читател.
 • При регистрация се издава абонаментна карта.
 • Цената на абонаментната карта се определя от "Приложение към Правилника за устройство и дейност на Университетска библиотека"
 • Абонаментната карта важи за срок от дванадесет месеца.
 • Абонаментната карта е лична и не може да се ползва от друго лице.
 • Регистрацията се извършва в Заемна служба или Читалня след представяне на следните документи:
 • Заверена студентска книжка, документ за самоличност и снимка за студентите
 • Документ за самоличност за преподавателите и служителите
 • Документ за самоличност за другите категории потребители
 • При записването читателите се информират за задълженията и отговорностите , които поемат спрямо библиотеката, съгласно разпоредбите на тези правила, за видовете услуги, които могат да получат в библиотеката и срока за ползване на библиотечните материали.

»» нагоре

 

ІV. ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ ЗАЕМНА СЛУЖБА

 • Обслужването на читателите се извършва след представяне на абонаментна карта.
 • Чрез Заемна служба се дават книги /монографии и учебници/ за временно ползване вкъщи.
 • Библиотечни материали за вкъщи могат да заемат само студентите, преподавателите и служителите на Университета:
 • Студентите могат да заемат за дома само учебни помагала и художествена литература.
 • Преподавателите и служителите могат да заемат за дома всички видове библиотечни материали, с изключение на тези оказани в точка 4.6
 • Читателите лично записват заетите библиотечни материали в Заемна бележка , която по същество е договор за заемане на всеки материал. При връщане следва да следят за отмятането му в заемната бележка от библиотекаря.
 • При прехвърлянето на учебници от един читател на друг е задължително присъствието на читателя, който ще заема учебните пособия и самите учебни пособия.
 • Читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни материали:
 • Скъпи и ценни библиотечни материали;
 • Справочни издания – речници, енциклопедии;
 • Периодични издания с научна стойност;
 • Защитени от авторско право непубликувани материали, дисертации, дипломни работи, теми по НИР.
 • Сроковете за заемане на различните видове материали са следните:
 • Монографична литература – за срок от 6 месеца, с еднократно удължаване като броя й не надхвърля 15 тома едновременно;
 • Учебна литература – един семестър, като срокът може да бъде удължен, ако учебната дисциплина се изучава повече от един семестър;
 • Електронни носители на информация / CD , DVD и др./ - за срок от един месец.
 • Ако читателят не върне заетия библиотечен материал заплаща обезщетение не по-малко от петкратната стойност на библиотечния материал по неговата пазарна цена. Тази санкция не се прилага, ако читателят замени изгубения материал с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с ново издание на същото заглавие или равностойно по съдържание и цена.
 • Ако читателят изгуби учебни издания, които нямат нови издания като "Акушерство", "Частна епизоотология" и т.н. те се заменят само с идентичен в библиографско отношение екземпляр.
 • При напускане на Университета, читателят задължително връща всички получени библиотечни материали. Това се удостоверява с представяне на обходен лист или служебна бележка, с подпис и печат, че се е издължил на библиотеката. Ако не са изпълнени тези условия не следва да се изплаща последната заплата на служителите и преподавателите, а за студентите не могат да получат диплома.
 • Ползването на услуги по МЗС и ММЗС ставо по реда определен от Правилника за Междубиблиотечно заемане за страната и чужбина.
 • Право да ползват услуги по МЗС и ММЗС имат преподавателите от Аграрен и Ветеринарномедицински факултет.
 • Читателите попълват писменна декларация, с която удостоверяват, че поемат всички разходи по доставката и връщането /за книги/ на библиотечните материали.
 • Заплащането се извършва при доставка на материалите в отдел Заемна служба.

»» нагоре

 

V. ОБСЛУЖВАНЕ В ЧИТАЛНИТЕ

 • В читалните на място се ползват библиотечни материали от подръчния фонд, справочници, периодични издания, дисертации и др. материали.
 • Библиотечни документи предоставени от хранилищата се ползват след попълване на заемна бележка.
 • Заемането на материали от читалнята се осъществява с разрешение на библиотекаря за срок не повече от три дни:
 • За периодични издания - за срок от три работни дни;
 • За книги и учебни издания от читалнята - заемат се в петък и се връщат в понеделник.

»» нагоре

 

VІ. ОБСЛУЖВАНЕ С БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ФОНДА НА ДЕПОЗИТАРНАТА БИБЛИОТЕКА НА ФАО

 • Библиотечните материали от фонда на Депозитарната библиотека на ФАО се раздават за домашно ползване на преподаватели от Тракийски университет за срок от един месец.
 • Външните читатели ползват фонда на Депозитарната библиотека на ФАО в читалнята или по правилата на Междубиблиотечното заемане.

»» нагоре

 

VІІ. НАУЧНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 • ИБО изготвя тематични справки по предварителни заявка на потребителите на ЦУБ . За студентите и преподавателите на Университета те са безплатни. Външните читатели заплащат по цени определени в Приложението към Правилника.
 • ИБО извършва абонаментно обслужване на специалисти от научни институти в страната.

»» нагоре

 

VІІІ. КОПИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ

 • Материали, внесени от вън не се копират в библиотеката.
 • Не могат да бъдат копирани наведнъж повече от 20 страници.
 • От дипломните работи се копират само съдържанието и уводната част.
 • От дисертациите се копират само съдържанието и увода.

»» нагоре

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Правилника за устройство и дейност на Университетска библиотека при Тракийски университет

1. Абонаментна карта за студенти за една учебна година 6.00 лева

2. Абонаментна карта за външни читатели за една календарна година:

 • За възрастни 12.00 лева
 • За ученици и студенти 6.00 лева

3. Неустойка за изгубена или унищожена книга

 • За учебна литература - заплащане петкратен размер по пазарни цени. Тази санкция не се прилага, ако читателя замени изгубения екземпляр с идентичен в библиографско отношение или с ново издание на същото заглавие.
 • За монографии - заплащане петкратен размер по пазарни цени или замяна с идентичен екземпляр в библиографско отношение.

4. Ксерокопие на 1 страница библ. материал 0.08 лева

5. Ксерокопие на 1 лист библ. материал 0.10 левa

»» нагоре