Управление

Многопрофилната болница за активно лечение - Стара Загора ЕАД (Университетска) има едностепенна система на управление съгласно чл.63, ал.2 от Закона за лечебните заведения.

Органи за управление на болницата са Съвет на директорите и Изпълнителен директор, назначени от Общото събрание на акционерите (в случая едноличния собственик на капитала) по реда и условията на чл. 62, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Управлението на Болницата се осъществява от Съвет на директорите, състоящ се от трима члена:

 • Председател на Съвета на директорите – Венцислав Василев Ангелов
 • Изпълнителен Директор – доц. д-р Коста Костов, д.м.
 • Член на Съвета на директорите – доц. д-р Живко Тодоров Караколев,
 • д. м.

Оперативното управление на Многопрофилната болница за активно лечение - Стара Загора ЕАД (Университетска) се извършва от Изпълнителния директор, подпомаган в своята дейност от оперативен мениджърски екип, включващ:

 • заместник-директор по медицинските дейности
 • началник АСБ
 • началник ДКБ
 • главната медицинска сестра.

Същите са включени в Дирекционен съвет на болницата по оперативното й управление. Изградени са и следните консултативни органи:

 • Медицински съвет - председател: доц.д-р Валентин Стоянов, д.м.
 • Лечебно-контролна комисия - председател: доц. д-р Таньо Кавръков, д.м.
 • Комисия по ВБИ - председател: доц. д-р Евгения Христакиева, д.м.
 • Съвет по здравни грижи - председател: гл.м.с.Слава Русева, Бакалавър здравни грижи, както и етична комисия, комисия по лекарствената политика и др.