Мисия и цели

Мисията на "Многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора" ЕАД (Университетска) е извършване на диагностика, лечение и рехабилитация в областите на основните специалности, разкрити в болницата на пациенти с остри заболявания, обърнали се към нея. Мисията съответства на основните принципи, заложени в Националната здравна стратегия "По-добро здраве за по-добро бъдеще на България", действащото законодателство, Етичния кодекс на лекарите и приоритетите на провеждащата се реформа в болничното здравеопазване.

Мисията на "Многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора" ЕАД като университетска болница е чрез дейностите си да допринесе българското медицинско образование, медицинската наука и практика да достигнат равнище, което е равнопоставено на европейските стандарти и норми.

Главната цел на болницата е насочена към подобряване качеството на работата и достигане на равнище, съответстващо на мисията на болницата и компонентите, съдържащи се в предмета на нейната дейност.

Тази цел се постига чрез реализиране на следните подцели:

Подцел No1: Осъществяване на коректна и своевременна диагностика на:

  • Генетично предопределени заболявания
  • Остри заболявания
  • Животозастрашаващи нарушения в жизнените функции
  • Хронично протичащи, компенсирани заболявания
  • Хронично протичащи, субкомпенсирани заболявания
  • Хронично протичащи, декомпенсирани заболявания
  • Преканцерозни състояния
  • Състояния и заболявания, диагностицирани при комплексни и целеви скринингови изследвания

Подцел No2: Прилагане на съвременни високоефективни методи за лечение на горепосочените групи заболявания.

Подцел No3: Осигуряване на съответстващо на Европейските стандарти теоретично и практическо обучение на студенти по медици-на, както и на следдипломно обучение на специализанти и докторанти по основни медицински специалности.

Подцел No4: Кондициониране на потенционалните донори и вземане органи за трансплантация(бъбреци).

Подцел No5: Прилагане на модерни технологии за моторна и функционална рехабилитация и лечение на хроничния болков синдром.