Съвременна апаратура за диагностика и лечение

Катедра Анестезиология, обща и социална медицина

Автоматизирани системи за изследване на хемокултури и идентификация на микроорганизми;
Апаратура за имунологична диагностика - тип ЕЛИЗА;
Апаратура за генетичен анализ, апаратура за електрофореза
Съвременни диагностични методи за интензивно измерване на вътречерепно налягане, мониторинг и ранно откриване на пациенти с множествена органна дисфункция и недостатъчност.

Катедра Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика

Апарат за вертикална и хоризонтална електрофореза на протеини и ДНК;
Апарат за трансфер на протеини и ДНК върху нитроцелулоза;
Спектрофотометър за ЕLISA;
Нефелометър;
Флоуцитометър;
Ламинарен бокс за клетъчно култивиране

Катедра по хирургия, неврохирургия и урология
Секция по хирургични болести

Ендоскопска апаратура за миниинвазивна хирургия и диагностика;
Апаратура за радиотермоламбация на чернодробни метастази;
Криодеструктор за съвременно лечение на хемороидалната болест. 
 
Секция по урология
Съвременна апаратура за УЗ диагностика, ендоскопии и трансуретрална хирургия.
Секция по неврохирургия;
Ултразвуков аспиратор;
 Микроскоп и набор за микрохирургия
 
Катедра по специална хирургия
Съвременна компютризирана Доплерова апаратура за изследвания на съдовете;
Ангиограф;
Компютърен томогра
Видеоторакоскопска апаратура

Катедра по акушерство и гинекология

Лапароскоп за диагносичен и оперативен набор
Хистероскоп
Ултразвуков апарат с Доплерова сонография

Катедра неврология и психиатрия

ЕЕГ апарат с картография;
ЕМГ апарат с евокирани потенциали;
Доплеров сонограф с възможности за дуплекс скениране;
Индивидуални монитори за пациентите в интензивен сектор

Катедра Вътрешни болести и клинична лаборатория

Ехография на щитовидна жлеза, гръдна клетка, стави;
ТАБ на щитовидна жлеза;
Стимулационни и супресионни тестове при ендокринно болни;
Качествено и количествено изследване на семенна течност;
ДСГ на долни крайници;
ФИД
Бронхопровокационни тестове;
Бронходилататорен тест;
Кожно-алергични проби;
Изследване на клетъчно-медииран имунитет;
Назален провокационен тест;
Директна микроскопия за определяне на кристали в ставна течност
Двойна палестезиометрия за определяне на вибрационна сетивност
Реография за определяне на пулсовата хемодинамика и състоянието на сърдечно-съдовата система;
Иглена термометрия

Секция Клинична лаборатория

Автоматични хематологични анализатори - 8- и 20-параметров (с ДКК);
Автоматични клинико-химични анализатори: "Cobas Mira Plus", "Integra 400", "Shimadzu";
Автоматичен имунологичен анализатор "ACS 180 Plus";
Електролитни анализатори: "AVL", "Ciba Corning";
Апарат за кръвно-газов анализ "Ciba Corning";
Апарат за високотечностна електрофореза "HPLC" на "Knauer"

Втора вътрешна клиника

Ехокардиограф с възможности за рутинна и трансезофагеална ЕхоК с PW-Доплер и цветен Доплер;
Всички видове медикаментозни тестове - дипиридамол, добутамин, аденозин, физически стрес;
ЕКГ - рутинна, трансезофегеална;
Медикаментозни ЕКГ тестове;
Вариабилност на сърдечната честота;
Късни потенциали
Холтер ЕКГ;
Велоергометрия;
Спирометрия;
Холтер мониториране на кръвното налягане на 24 ч.;
Монитори за пациентите в интензивен сектор;
Временна електрокардиостимулация;
Трайна лектрокардиостимулация

Трета вътрешна клиника

Гастроскоп;
Колоскоп;
Ехограф

Катедра педиатрия

Ехограф "Toshiba";
Перфузори;
Постоянен мониторинг при реанимация

Катедра по медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология
Секция по рентгенология и радиология

Томографска гама камера;
Целотелесен рентгенов компютърен томограф;
Ангиограф и конвенционален рентгенов апарат със скопичен и графичен пост