ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР

 

 

 Телефон: + 359 42 699526

 

 


 

 

СПЕЦИАЛИСТИ 

 

 

             Петя Узунова                 Д-р Атанаска Боянова            Росица Абаджиева

       Медицински лаборант              Ветеринарен лекар            Ветеринарен фелдшер

 

 


   

   

    Лабораторно-диагностичният център (ЛДЦ) е част от структурата на Клинико-диагностичния блок на ВМФ и е оборудван със съвременна апаратура за извършване на широка гама от изследвания в областта на ветеринарната медицина. 

 

   

 

    


   

   

    Основната дейност е обслужване на пациенти, постъпили за лечение в клиниките на ВМФ, изследвания по научни проекти и обучаване на студентите с лабораторните методи за изследване. 

 

   

 

 


 

   

    Лабораторно-диагностичният център извършва услуги на граждани и фирми, свързани с определяне на морфологични и биохимични показатели в кръв и урина от различни видове животни. 

 

 

 

 


 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Хематологични и биохимични изследвания

 

 • Хемоглобин
 • Хематокрит
 • Еритроцити
 • Левкоцити
 • Eритроцитни индекси MCV
  MCH
  MCHC
 • Tромбоцити
 • CУЕ
 • ДКК
 • Общ белтък
 • Урея
 • Креатинин
 • Кр. Захар
 • AСАТ
 • AЛАТ
 • Калций
 • Фосфор
 • Магнезий,
 • Калий
 • Натрий
 • Желязо
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • ЛДХ
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Амилаза
 • Пикочна киселина
 • ГГТ
 • Креатинкиназа
 • Хлориди         и други.
     

 

   

 

 


 

 

Изследване газовия състав на кръвта и киселинно алкално състояние

 

 • pH
 • PO2 - парциално налягане на кислород в артериална (венозна) кръв
 • PCO2 - парциално налягане на въглеродния диоксид в артериална (венозна) кръв
 • СТO2 - общо кислородно съдържание
 • HСO3 - актуални бикарбонати
 • ABE - актуален излишък на база
 • SBE - стандартен излишък на база
 • ТCO2 - тотален въглероден диоксид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Изследване на хемостаза

 

 • Тс
 • Фибриноген
 • PT
 • a PTT
 • и други.

 

 

 


 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

 

 • Левкоцити
 • Специфично тегло
 • pH
 • Глюкоза
 • Протеин
 • Кетонни тела
 • Уробилиноген
 • Билирубин
 • Кръв
 • Седимент
 • и други.

 

ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУНКТАТИ, ЕКСУДАТИ, СТОМАШНО И ТЪРБУХОВО СЪДЪРЖАНИЕ