Обучение

 

ДЪЛГОСРОЧНИ ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Дългосрочните квалификационни форми, организирани и провеждани от ДИПКУ при Тракийски университет - гр. Стара Загора са за придобиване на допълнителна квалификация, професионално-педагогически специализации и за получаване на педагогическа правоспособност. Те се провеждат в ДИПКУ или на място при събрана група от 15 човека.

Обученията се провеждат по учебни планове, приети на Съвет на ДИПКУ и на Академичен съвет и утвърдени от Ректора на Тракийски университет.

 

СДК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯ № 2
(
ДВ, БР. 81/12. 11.2003Г.),

 1. СДК за допълнителна квалификация по Информатика и информационни технологии

Предназначение: за учители по математика, физика, химия, инженерни и други специалности

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

 

 1. СДК за допълнителна квалификация по Информационни технологии 1-4 клас

Предназначение: за начални учители

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация „Учител по информационни технологии 1-4 клас“

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

 

 1. СДК за допълнителна квалификация по Човекът и природата 5 – 6 клас.

Предназначение: за учители, които преподават или ще преподават предмета “Човекът и природата”

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация „Учител по Човекът и природата“

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

 

 1. СДК за допълнителна квалификация по английски и по немски език

Предназначение: за учители с различни специалности от всички степени на СОУ и ПГ

Продължителност на обучението: 18 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация „Учител по чужд език“

Такса: Четири МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

Забележка: За записване е необходимо покриване на входно ниво Elementary. За тези, които не покрият входното ниво се предлага подготвителен езиков курс.

 

 1. СДК за допълнителна квалификация по специална педагогика

Предназначение: за учители с различни специалности от общообразователната подготовка на всички степени на СОУ и ПГ.

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация по Специална педагогика – ресурсен учител.

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

 

СДК ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Предназначение: за инженери, икономисти, агрономи и др., които желаят да практикуват учителска професия.

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация „Учител по специалността“

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

 

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЪГЛАСНО
НАРЕДБА 5/29.12.1996 Г. (за придобиване на ПКС)

 

Обучението в предложените специализации вклюва учебни дисциплини по съответната проблематика. Учебното съдържание обхваща актуални теми свързани с иновациите в образованието, с изследователската работа и с кариерното развитие на учителите.

 

ТЕМИ:

 1. Информатика и информационни технологии и приложението им в образованието
 2. Информационни технологии в началното училище
 3. Информационни и комуникационни технологии в образованието
 4. Детско-юношеска и училищна психология
 5. Организация и управление на образованието

Предназначение на специализациите от No 1 до No 4: за учители с различни специалности от всички степени на СОУ и ПГ

Предназначение на специализация  No 5: за директори, зам. директори, главни учители

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: разработване и защита на дипломна работа

Вид документ от обучението: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

Успешно завършилите имат право да кандидатстват за присъждане на III ПКС при спазване на останалите условия на Наредба 5/29.12.1996г

 

Важно: Желаещите да се обучават в някоя от предложените форми на СДК за допълнителна квалификация и притежават поне V ПКС, биха могли паралелно да се обучават и в професионално-педагогическа специализация „Иновационни практики в образованието“, която дава възможност да кандидатстват за III ПКС според Наредба No 5, при преференциални финансови условия. Тя включва педагого-психологически и специализиран модул.КРАТКОСРОЧНИ ФОРМИ НА СДК

Курсове с психолого-педагогическа и методическа насоченост

Тема: Консултативен курс за придобиване на І ПКС

Предназначение: За педагогически кадри от всички видове и степени учебни заведения

Описание Курсистите се запознават с изискванията за подготовка, организация и провеждане на дейностите, свързани с процедурата за придобиване на І ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки. Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания.

Продължителност: 2 дни

 

Тема Консултативен курс за придобиване на ІI ПКС 

Предназначение  За педагогически кадри от всички видове и степени учебни заведения 

Описание Курсистите се запознават с изискванията за подготовка, организация и провеждане на дейностите, свързани с диагностична процедура, необходима за придобиване на  ІІ  ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки. Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания.

 

Тема: Формиране на умения за действие при бедствия и аварийни ситуации

Предназначение Учители от детски градини и начална степен; класни ръководители от всички образователни степени.

Описание Получаване на подготовка за планиране, организиране и провеждане на обучение за действие при бедствия, аварии и катастрофи в условията на интерактивна образователна среда.

Продължителност: 2 дни

 

Тема:  Екологично възпитание в начална училищна степен

Предназначение Учители от начална степен и класни ръководители

Описание Получаване на базисни знания, имащи отношение към актуални екологични проблеми

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Здравно-хигиенни и ергономични изисквания при работа с персонален компютър

Предназначение: Учители от всички специалности и завеждащи компютърни кабинети

Описание  Запознаване със закони и наредби, определящи правила и норми за организация на компютърни кабинети и обучението в тях.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Eкологични проблеми и устойчиво развитие

Предназначение Учители по биология, география, химия, начални и детски учители.

Описание Анализира се идеята за устойчивото развитие и проявлението й в законовите и оперативни аспекти - рамкови програми на ЕС, национално законодателство. Разработват се методически варианти на занятия по проблема.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Изграждане на компетенции за преподаване на учебния предмет „Човекът и природата”

Предназначение Учители, преподаващи или такива, на които им предстои да преподават този предмет, с дублетни специалности. Курсът може да бъде реализиран и за начални учители за преподаване на този предмет 

Описание В курса се акцентира върху научното съдържание на изучавания материал и прилагане на ДОИ за конкретно учебно съдържание. Обръща се внимание на реализацията на междупредметните връзки в рамките на КОО “Природни науки и екология”. Разглеждат се възможности за организация на експерименталната дейност в часовете по “Човекът и природата” и връзка между учебното знание и ежедневната практика на ученика. За начални учители курсът е в съответствие със организацията на учебния процес в начален курс.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Разработване и управление на проекти

Предназначение Учители и директори от всички образователни степени и предметни области

Описание Придобиване на основни знания и практически умения за разработване и управление на проекти в образователната сфера. Разглежда се спецификата на отделните програми и фондове и възможностите за търсене на информация за осъществяване на проекти в образователната сфера. Обменя се опит от участниците за проблемите и позитивите от проектната дейност.

Продължителност: 2 дни

Тема: Мениджмънт на ученическия клас

Предназначение Учители от всички степени

Описание Целта на курса е да се повиши професионалната квалификация на учителите за прилагане на иновационни стратегии и техники за ефективно ръководство на учебно-възпитателния процес. В курса се представят концептуални основи на мениджмънта на класа. Разглеждат се модели, фокусирани върху мениджмънта на обучението, поведението и комуникацията. Специално внимание се отделя на възможностите на ИКТ за ефективен мениджмънт на класа. Представя се специализиран софтуер за управление на класната стая.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Интерактивни методи и техники на обучение

Предназначение Учители от различните образователни степени

Описание Квалификационният курс цели усъвършенстване на педагогическата практика на учителите чрез запознаване с актуалните тенденции при провеждане на интерактивно обучение. Изясняване същностната характеристика и видовете интерактивни методи и техники. Извеждане на добри практики

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Разработване на професионално портфолио за учители

Предназначение Учители от различните образователни степени

Описание Необходимост от професионално портфолио и неговата употреба в практиката; систематизиране изискванията за съдържателно и техническо оформление на портфолиото; практически насоки при изготвянето му

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Управление на кариерното развитие

Предназначение Учители от всички специалности и степени, управленски кадри и учителски колективи от едно учебно заведение.

Описание Представят се съвременни теории, политики и практики за кариерно развитие и планиране на личната кариера. Участниците развиват умения за самооценка, изготвяне на професионално портфолио и план за кариерно развитие. Подготвят се за ефективно себепредставяне и участие в конкурси, проекти и др. При провеждане на обучението се отчитат индивидуалните потребности на участниците и се договарят целите на обучение. Използват се разнообразни интерактивни методи.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Позитивен подход в образованието

Предназначение Учители от всички специалности и степени, управленски кадри и учителски колективи от едно учебно заведение.

Описание Позитивният подход се представя в контекста на демократичните промени в обществото и образованието, личностно ориентирания образователен процес, приложението на интерактивни методи на обучение. Включени са дейности за окуражаване и изграждане на позитивна образователна среда, подобряване на взаимодействията в педагогическия колектив. При провеждане на обучението се отчитат потребностите на участниците и се договарят целите на обучение.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Планиране на учебния процес по чужд език

Предназначение Учители от всички степени, преподаващи чужд език

Описание Представят се възможности за планиране на учебния процес по ЧЕ, в който обучаваният е активен участник.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Европейска компетентност в ЧЕО

Предназначение Учители по чужд език в среден и горен курс

Описание Представя се модел за интеграция на теми от европейската политика в ЧЕО. Поставя се акцент на дейностния подход и метода CLIL, като се използват ресурси от проекта на ЕК CCLL www.ccll-eu.eu

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Структура на тренинга

Предназначение Училищни психолози, педагогически съветници и др.

Описание Курсът подготвя и обогатява познанията на психолози с бакалавърска и магистърска степен при воденето на тренинг. Участниците в курса ще бъдат запознати с различните видове тренинг, организацията, структурата, техниките и провеждането на тренинга.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Психологическо консултиране

Предназначение Училищни психолози, педагогически съветници и др.

Описание Курсът ориентира участниците в особеностите на психолого – педагогическата работа и проблемите на възрастовото консултиране, което има своята специфика и подход. Курсистите получават познания за същността и своеобразието на психолого–педагогическите особености и проблеми на психологическото консултиране и за неговите цели.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Умения за самопрезентиране

Предназначение Учители от всички степени и специалности, директори, училищни психолози и педагогически съветници

Описание Курсът предлага теоретична и практическа подготовка за самопрезентиране в научна среда, в класната стая, в неформална обстановка и др. Предлагат се добри практики за подготовката на мотивираща реч, за аргументиране на позиции и научно изказване. Представят се техники за самопрезентиране чрез невербалната комуникация.

Продължителност: 2 дни

 

Курсове с приложение на информационни и комуникационни технологии

Тема: Използване на електронни ресурси в образованието 

Предназначение Учители от всички степени

Описание В курса се представят иновативни дигитални технологии и електронни ресурси, с възможности за приложение във всички степени и всички учебни предмети. Акцентира се върху възможностите за използване на интерактивна бяла дъска - ONFINITY CM2, LUIDIA eBeam, компютърни лаборатории за обучението по природни науки, Classmate PC и специализирания софтуер Classroom Management.

Продължителност: 1 ден

 

Тема: Технологии за работа с интерактивна бяла дъска - ONFINITY CM2, LUIDIA eBeam

Предназначение Учители, притежаващи базови компютърни умения

Описание Представяне на основните възможности и методически решения за използване на интерактивна бяла дъска за изучаване на Excel, английски език за деца с анимации и повторения (English with Training), Practical English Grammar (с превод на български език) и други.

Продължителност: 1 ден

 

Тема: "ИКТ за мениджмънт на ученическия клас". 

Предназначение: Учители, притежаващи базови компютърни умения

Описание: Участниците в курса се запознават с основните параметри на разработените от INTEL Classmate PC и програмата Classroom Management. В интерактивна среда учителите участват в разработване на методика за ефективен мениджмънт на ученическия клас.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Работа с микрокомпютърна лаборатория NOVA 5000

Предназначение: Учители, преподаващи учебни предмети от КОО “Природни науки и екология” и “Математика и информатика”

Описание: В курса се разглеждат възможностите за приложение на NOVA 5000 в обучението по природни науки, математика, информатика и информационни технологии. Учителите се запознават с техническите характеристики на микрокомпютърната лаборатория и принципите на работа с нея. Предвидени са часове за практическа дейност за настройка и калибриране на сензорите и за провеждане на експерименти по отделните учебни предмети.

Продължителност: 2 дни

Тема: Създаване и приложение на електронен курс за обучение

Предназначение Учители, притежаващи базови компютърни умения

Описание Представяне на същност, проблеми и тенденции при електронното обучение. Конструиране на курс за ЕО. Концептуален модел. Моделиране на курс – съдържание, цели, учебни пътеки, контрол и оценяване. Диагностика чрез серии от задачи, разработени в Course Lab. Моделиране на комплексни учебни единици.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Използване на електронни ресурси в обучението по природни науки

Предназначение Учители, преподаващи учебни предмети от КОО “Природни науки и екология” и “Математика и информатика”

Описание В курса се стъпва върху изведените в Европейската референтна рамка ключови компетенции по природни науки и математика. Акцентира се върху възможностите за използване на някои съвременни електронни ресурси при преподаването на предметите от КОО “Природни науки и екология”. Разглеждат се възможности за интеграция и реализация на междупредметни връзки в рамките на училищния курс.

Продължителност: 2 дни

 

ВС Тема: Формиране на основни умения за работа с бази от данни 

Предназначение  Учители, притежаващи базови компютърни умения 

Описание  Представяне на основните възможности, дейности и средства на Access  за реализиране и поддържане на бази от данни. Разглеждат се примери, свързани с УВП и с някои административни дейности в училище.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Изготвяне на дидактически материали с Word за обучението по различни дисциплини

Предназначение Учители, притежаващи базови компютърни умения 

Описание  Курсът предлага теоретична и практическа подготовка за оформяне на структурните елементи на документи с Word, работа с дълъг текст, вмъкване и позициониране на изображения, художествено оформяне на текст, създаване на таблици, диаграми, формули, формуляри и др.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Изготвяне на дидактически материали с Excel за обучението по различни дисциплини

Предназначение Учители, притежаващи базови компютърни умения 

Описание  Курсът предлага теоретична и практическа подготовка за изготвяне на таблична информация и нейното графично интерпретиране. Формират се умения за работа с данни от различен тип, за използване на формули и вградени функции, възможности на Excel за изграждане на бази от данни и др. Представят се идеи за изготвяне на учебни материали за обучението по ИТ, по дисциплините от природоматематическия цикъл, за административни дейности и др.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Технология на изготвяне и използване на презентации за обучението по различни дисциплини

Предназначение Учители, притежаващи базови компютърни умения

Описание Практически курс за формиране на умения за проектиране и създаване на мултимедийни презентации чрез използване на разнообразни информационни обекти (текстове, снимки, рисунки, диаграми, таблици, видеоклипове, музикални файлове) за различни типове уроци в обучението. Представят се идеи за реализиране на интерактивност в обучението чрез използване на компютърни презентации.

Продължителност: 2 дни

 

Тема: Приложение на информационни технологии при обучение на деца и ученици със специални образователни потребности

Предназначение Ресурсни учители и учители от различни специалности и степени, които проявяват интерес към проблематиката.

Описание Курсът включва теоретична и практическа подготовка за приложение на информационните технологии, с цел подобряване достъпа до образование и улесняващи обучението на деца и ученици със СОП. Чрез практическата подготовка се формират както умения за работа с вградените средства на операционната система Windows, подпомагащи достъпа до компютърните системи, така и умения за изготвяне на електронни учебни материали за реализиране  на различни дидактически задачи и ситуации.

Продължителност: 2 дни

Тема: Дигитални технологии в образованието

Предназначение Учители от всички степени

Описание Представят се варианти на специализирано използване на програми (Windows Movie Maker и др.) за обучението и технологии и техники на използване на дигитална апаратура в УВП. Развиват се компетенциите на учителите за изготвяне на съвременни дигитални материали със звук, картина, анимация, схеми, чертежи, диаграми, видеоклипове, видеофилми за учебния процес.

Продължителност: 2 дни

 

Пояснения:

 1. Предложените краткосрочни курсове могат да се организират и проведат с хорариум от 8 или 16 учебни часа (един или два дни), в зависимост от потребностите и възможностите на желаещите.
 2. Обучението започва при събрана група от 15 и повече човека. Заявка (индивидуална или колективна) за предложените дългосрочни или краткосрочни форми на СДК, може да бъде подадена в Учебен отдел на ДИПКУ или по e-mail.
 3. Цени:

- за дългосрочни форми на СДК за проф. квалификация по ЧЕО  - четири МРЗ + 10% от МРЗ за свидетелството;

- за всички останали дългосрочни форми на СДК – три МРЗ + 10% от МРЗ за свидетелството;

- за курс “Помощник-възпитател” – 150 лв. + 10% от МРЗ за удостоверението;

- за краткосрочни курсове – продължителност: един ден – 30 лв.; два дни – 50 лв.

Всеки курсист плаща таксите за обучение в касата на ДИПКУ или по банков път. Фактура може да бъде издадена в тридневен срок след внасяне на таксата при предоставени данни.

3. Двустранните отношения с ДИПКУ и организаторите на дългосрочни и краткосрочни форми на СДК, които се провеждат на място, се уреждат с договор.

             

За пълна информация посетете сайта на ДИПКУ: http://www.dipku-sz.net