Централна научно-изследователска лаборатория

КОНТАКТИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

гр. Стара Загора

Студентски град 6014

Тракийски университет - Ректорат

Централна Научно изследователска Лаборатория (ЦНИЛ)

Тел:  042/699294   e-mail: cnil@uni-sz.bg

Ръководител на ЦНИЛ:

доц. д-р Тодор Стоянчев

тел: 042/699540  моб. 0885563540

         e-mail:  todor.stoyanchev@uni-sz.bg

работещи експерти в ЦНИЛ:

Д-р Даниела Петрова - старши експерт

Румяна Господинова - старши специалист

 

Лабораторията извършва анализи и изследване на:

Вътрешни проби и методи от Тракийски университет

Външни проби от частни или други възложители

 

НАЛИЧНА АПАРАТУРА

Централната научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) към Тракийски Университет е създадена през 2008 г по научни проекти, финансирани от ТрУ, оборудвана с:
Основни лабораторни уреди:
- дестилатор, дейонизатор, ултрацентрофугалабораторна везна,лабораторна камина,термостат- инкубатор, лабораторен сушилен шкаф, автоклав, рH-метър, PCR бокс модел  UVC/T-AR, ултразвуков хомогенизатор Bandelin Sonoplus  и др.

 

         Специализирана апаратура:

1. Апарат за Високоскоростна течна хроматография (HPLC) - за определяне на хинолони с флуоресцентния детектор, сулфонамиди, витамини А, Е и β- каротин с фотодиодния детекор и захари с RefractiveIndex детектора;

2. Вакум-изпарител за подготовка на проби за течния хроматограф “LabConco”;
3. UV/VISспектрофотометър - Еvolution 300UV за  измервания на оптична плътност;
4. ELISAreader - „ Мултискан-ЕХ”  - определяни са минимални потискащи концентрации (MIC) на антибиотични субстанции спрямо щамове Escherichiacoli иStaphylococcusaureusОтчитане на всички видове ELISA тестове. 
 5.  Апарат за PCR анализ с градиент блок Quanta Biotech QB-96 за амплификация на ДНКнуклеотидни секвенции чрез специфични праймери и протокол за амплификация -(намножаване);
6. Апарат за хоринзонтална електрофореза за разделяне на ампликони;
7. DNA/RNAспектрофотометър за определяне концентрацииите на НК;

8. Гел-документационна система за електрофоретични профили;

  

9. СО2 инкубатор за култивиране на клетъчни линии;

10. Вертикален ламинарен бокс клас 2;

     Наличната апаратура може да се ползва за извършване на анализи от научно-преподавателския персонал на ТрУ след предварително записване в лабораторията и инструктаж за ползване на съответната апаратура.

    Методичното ръководство при използването на всеки апарат се осигурява от старши експерта към лабораторията.

 

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Тракийският Университет -  Стара Загора е с утвърдени традиции в образованието и научно-изследователската дейност.
ЦНИЛ е развиваща се лаборатория за внедряване на високотехнологични методи и анализи в областта на природните науки и изследователска дейност по научни проекти на високо, съвременно ниво.
 Този център има високохуманната мисия да реализира научни и приложни изследвания, насочени към подобряване качеството на живот, чрез оценка на качеството на различните категории храни и значението им за човешкото здраве. Специалистите, работещите в този център осигуряват квалифицирана помощ и консултации за научните колективи от всички основни звена на Университета. Научно-изследователският център представлява база и за образователните и научни програми на докторанти, специализанти и млади научни работници по международно признати и конкурентни образователни програми.  Целите на ЦНИЛ са насочени не само за подобряване на  образованието и научния потенциал на Университета, но също така да  допринесе за връзката между Университета и обществото като цяло.
ЦНИЛ при  Тракийски Университет Стара Загора извършва също и изпитване на продукти по показатели и характеристики от декларирания си обхват на дейност, като услуга на клиентите си.
При извършване на научно-експерименталната и аналитична дейности ЦНИЛ прилага методи, утвърдени в международни, регионални и български стандарти,в съответствие с които е внедрена и непрекъснато се подобрява Системата за управление на качеството и административните и техническите дейности (СУ).
 

МЕТОДИКИ И АНАЛИЗИ

 

До момента са разработени и валидирани следните методи за анализ в съответните направления:

I. Анализи с високоефективна течна хроматография - HPLC

- определяне и анализи на проби за Ципрофлоксацин, Енрофлоксацин, Данофлоксацин, Ломефлоксацин, Марбофлоксацин и Сулфахлорпиразин – Naв тъкани, серум и плазма ;

- определяне на моно и дизахариди: глюкоза, фруктоза и захароза в пчелен мед;

- определяне на витамини А, Е и β- каротин в кръвен серум и плазма;

II. Молекулярно-биологични анализи:

1. PCR метод за определяне наличието на ентеропатогенниESCHERICHIAСOLI,чрез амплификация на консервативен фрагмент от гена eaeА(482нд), намиращ се само в патогенните щамове (ЕРЕС) в месо и месни продукти, биологичен материал от животни, след изолиране на бактериална ДНК. Чрез PCR амплификация на определен генe възможно определяне наличието на патогенни щамове в различни хранителни продукти, проблем със значимост в контрола на производството на меса и месни продукти за безопасност на храните и здравословното хранене.

2. PCR метод за детекция на грам-позитивната спорообразуваща бактерияPAENIBACILLUSLARVAE, етиологичен агент на американския гнилец – заболяване по пчелните семейства с тежки последствия. За изолиране на бактериалната ДНК е подходящ материал от пчелно пило или мед.

3. PCR - RFLP метод за идентифициране на транзицията 1843 С>T в RYR1 ген, чрез който сеоткриват възприемчивите към Свинският стрес синдром (PSS) прасетата, които са източници за получаването на бледо, меко и воднистосвинско месо - PSE (pale, soft and exudative).

Откриването на тази нуклеотидна субституция в RYR1 ген се постига с амплификация на ДНК фрагмент, чрез полимеразна верижна реакция (PCR) със специфични праймери, граничещи с полиморфния участък.

RFLP анализът се основава на различията в дължината на рестрикционните фрагменти, след получаване на амплифицирания ДНКфрагмент специфичната нуклеотидна последователност (рестрикционно място) в него се разпознава от определен рестрикционен ензим-в случая HhaI, който срязва двойноверижната ДНК в местата с тази последователност.

Развъдната програма при свиневъдите е насочена към непрекъсната селекция на този ДНК маркер с цел създаването на свободни от Злокачествена хипертермия/ Свински стрес синдром популации и линии свине.

Животновъдите от свиневъдната индустрия могат да използват диагностичен ДНК-тест за да интегрират изключително важни характеристики в селективните програми, насочени към премахване на този ген, отговорен за големите загуби в свиневъдството - внезапната смъртност на прасетата носители на този ген, както и влошеното качество на месото получено от възприемчиви на PSS свине.

Фигура 1: Електрофореза с агарозен гел (4%)  PCR – RFLP детекция на RYR1 ген при свине: позиция 1- PCR продукт, позиция 4 – хетерозиготен носител Т/С на мутантния RYR1 ген,позиция 5- ДНК маркер през 50 нд, позиция 2,3,6,7,8,9,10 – хомозиготни животни C/Cпо RYR1 ген. 

 

IIІ. Култивиране на първични клетъчни култури от биопсичен материал и клетъчни линии.

Създадени са реални условия за изолиране и култивиране на клетки от животински произход, стартирана е дейността за култивиране на клетъчни линии.

Проведени са пилотни експерименти за изолиране на стволови клетки от костен мозък (BMSCs)и мастна тъкан (ADSCs),въведени са протоколи за дългосрочното им култивиране и диференциране.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦНИЛ:

1. Участие в научноизследователската дейност в Тракийски Университет.

2. Специализирано подпомагане на учебния процес в Университета.

3. Аналитично обслужване на възложители извън Университета.

4. Следдипломно обучение на докторанти.

5. Поддържане на материалната база в ЦНИЛ

Освен наличните анализи е възможно разработването на нови методики, в зависимост от научните проекти на преподавателите при съвместна работа с лабораторията и осигурено от проектите финансиране, както и външни възложители при следните условия:

Дейността на ЦНИЛ, когато ЦНИЛ е страна от проекта:

- Планираните мероприятия се изпълняват по работната програма на проекта в договорите към съответните научни проекти.

- В договора се записва, че изпълнението се осъществява чрез ЦНИЛ при ТрУ с конкретните задължения на състава на ЦНИЛ;

- При работа по проект на заявителя, когато той желае негов член от катедрата да участва в изпитванията, този служител става временен персонал на ЦНИЛ до приключване на проекта.

- Всички условия по работата на този научен проект се уточняват между ръководителя на лабораторията и ръководителя на съответния научен проект.

Възможност за провеждане на изпитване в лабораторията по проекти, в които ЦНИЛ не е страна се реализира при следните условия:

- Всяко запитване за конкретна дейност се преценя от ръководителят на ЦНИЛ заедно със заявителя като се обсъждат съответните условия.

- Подава се заявявление от ръководителя на проекта преди да се планират съответните изпитвания поне 4 месеца преди началото на изпитванията.

- Ръководителят на лабораторията заедно с ръководителят на проекта съгласуват състава на временния творчески колектив и плана за провеждане на изпитванията, когато тези изпитвания са възможни с наличната апаратура на лабораторията.

- Всички условия по работата на този научен проект или запитване се уточняват между ръководителя на лабораторията и ръководителя на съответния научен проект (съответно заявителя).

Директният достъп и самостоятелна работа с апаратурата в лабораторията са възможни като решение на временния творчески колектив след одобрение от Ръководител лабораторията и след предварително проведен инструктаж.

Възможно е и извършване на анализи чрез заплащане на дейностите по ценоразпис, утвърден от Ректора на Тракийски Университет.

ЦНИЛ ще продължава да разработва и въвежда нови анализи като остава отворена за предложения от страна на потребителите от бизнес средите.