Школа за селекционери в животновъдството

   На 29.10.2009 год. в Аграрния факултет на Тракийски университет – гр.Стара Загора официално беше открита постоянно действаща едногодишна „Школа за селекционери в животновъдството”.

   Предвижда се в школата да се провежда следдипломна квалификация по селекция в различните области на животновъдството на специалисти с висше образование по животновъдство – Зооинженери, притежаващи образователно-квалификационната степен „Бакалавър” или „Магистър”.

   В школата ще се обучават държавни служители и експерти от Министерството на земеделието и храните и ИАСРЖ, провеждащи държавната политика в областта на селекцията и репродукцията в животновъдството, селекционери от Развъдните асоциации и др.

   Обучението ще се провежда по следните седем специализирани учебни програми:

  • Селекция в говедовъдството и биволовъдството
  • Селекция в овцевъдството и козевъдството
  • Селекция в коневъдството
  • Селекция в свиневъдството
  • Селекция в птицевъдството
  • Селекция в зайцевъдството и животни с ценни кожи
  • Селекция в пчеларството

   Приемът на специализанти за обучение ще се извършва ежегодно през периода м. юни – м. юли, а обучението ще се провежда на модулен принцип в два семестъра по следния примерен график:

  I семестър
   Учебни занятия:  - от 15 до 20 септември;
                            - от 20 до 30 октомври;
  II семестър
   Учебни занятия:  - от 1 до 10 март;
                            - от 10 до 20 април;
  Учебна практика – м. май
  Подготовка на научен доклад – м. юни – м. септември
  Публична защита - 10 – 15 септември

 

  Успешно завършилите обучението си по съответната специализирана програма ще получат „Диплом за следдипломна квалификация” от Аграрния факултет на Тракийски университет и званието „Селекционер”.

 

  Желаещите да се обучават в Школата за селекционери в животновъдството подават Заявление по образец) в „Центъра за следдипломна квалификация и консултантска дейност” към Аграрния факултет - стая №512, а средствата се прeвеждат по банков път на следната банкова сметка:

 

Тракийски университет- Аграрен факултет
БАНКА Уни Кредит Булбанк
Клон Стара Згора
IBAN: BG29UNCR76303100117681
BIC код: UNCRBGSF

 

   Таксата за обучение по всяка от посочените специализирани програми е 1 500 лв., които могат да се внесат еднократно след записването на специализанта, или на две равни вноски (по 750 лв.) в началото на всеки учебен семестър.

 

За получаване на допълнителна информация, можете да използвате следните телефони и адреси :

доц. д-р Димитър Панайотов тел. (042) 699 346 E-mail nszb@af.uni-sz.bg

ст. експерт Нанка Йорданова тел./факс: (042) 670 942 Е-mail af@uni-sz.bg

 

 нагоре