Център за информационно и компютърно осигуряване

Центърът за информационно и компютърно осигуряване (ЦИКО) обезпечава връзка и обслужване между основните звена на Университета като обединява и управлява компютърните им мрежи. В настоящия момент Тракийски университет разполага с Интернет - връзка чрез симетричен канал с 100% гарантиран капацитет 200 Mbit/s, достъпен в 5-те бази на Университета в Стара Загора. Включени са всички звена и отдели на Университета на територията на града. ЦИКО осигурява:

· Пълно обновяване на интернет-страницата на университета с помощта на най-съвременна технология и съгласно всички изисквания какво трябва да се съдържа в една университетска страница – актуална информация за университета и всички звена, периодична информация за текущи събития, конференции и обяви, поддържане на кандидатстудентски прием и др.;
·  Поддържане на електронния регистър на студенти и преподаватели, координация с МОН и изготвяне на информацията за националния регистър;
· Поддържане на електронния регистър на документите, издадени от ТрУ, координация с МОН и изготвяне на информацията за националния регистър за дипломите за висше образование;
· Поддържане и администриране на собствени сървери – за интернет, електронна поща, приложен софтуер за деловодство, клинична дейност, университетска информационна система, електронно обучение, дистанционно изпитване и др.
· Стационарно обзавеждане на всички лекционни зали с мултимедийна техника.
·  Ежедневна работа по поддръжка на мрежата, техниката, нови потребители за ел. поща, непрекъснато разширяване на мрежата, издигане процеса на обучение и научноизследователската работа на нивото на съвременните информационни технологии
ТрУ е част от проекта i-zone, целта на който е да стимулира използването на безжични технологии от студенти и преподаватели във висшите учебни заведения. В момента са инсталирани такива устройства на 6 места на територията на университета – зоната на форума пред централния портал, вътрешния двор, зоната пред ветеринарните клиники, където има осигурени денонощни лекарски дежурства, големите зали 1, 2 и 3 и фоайето пред тях. Тъй като обхващането не територията на целия университет е свързано със значителни финансови ресурси, добавянето на нови зони ще става постепенно във времето.

В момента в компютърна мрежа с непрекъснат 24-часов достъп до Интернет са обхванати 1250 работни места на територията на Стара Загора.

В Университетския компютърен център се поддържа собствен web-сървер, който популяризира дейностите на ТрУ чрез Интернет и публикува изчерпателна информация по време на кандидатстудентския прием.

На територията на Тракийски университет - Студентски град от 1 година е изградена новата интернет мрежа, тип GEPON, която осигурява високоскоростен достъп до Интернет на около 850 компютъра, както и гарантира работата на новата Интегрирана информационна система. 

Въпросът с осигуряване на съвременно информационно обслужване и комуникации е от първостепенно значение за бъдещото развитие на Тракийския университет, за осъществяване на целите и задачите, поставени от високите изисквания пред институцията. Той трябва да бъде считан за приоритетен при определяне на стратегията.

Ръководител ЦИКО:

  • инж. Лиляна Касаджикова
    Тел. 042/699214
  •  
  • E-mail: lili@uni-sz.bg
  •  

Експерти информационни и компютърни системи:

Тел. 042/699215

Специалист Компютърни мрежи и системи

        Георги Георгиев - тел. 042/699211