Мисия и Стратегия

 

                                                МИСИЯ
Тракийският университет предоставя висококачествено висше образование за професионална кариера в областта на хуманната и ветеринарна медицина, педагогиката, техникатаи технологиите, селското стопанство, икономиката, екологията и опазването на околната среда, с цел професионално и личностно развитие на специалистите, необходими за икономическия и духовния просперитет на страната и региона.
Мисията определя образователната политика на Тракийски университет, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.
За нейното осъществяване Университетът се ръководи от стратегически насоки, спрямо които ориентира цялостната си дейност.
 
Стратегически насоки
за дейността на Тракийски университет
 • Периодична задълбочена оценка на силните и слабите страни, на възможностите и опасностите, свързани с дейността и развитието на Тракийския университет при новите условия и реалности.
 • Осигуряване на стабилност и устойчивост на резултатите от конкретните дейности в Университета и неговите основни звена.
 • Постигане на успешни институционални и програмни акредитации на направленията в ТрУ.
 •  Укрепване на наличните основни академични звена и административни структури и превръщането им в активни и устойчиво функциониращи системи.
 • Поставяне на студентите в центъра на учебния процес, стимулиране на творческата им дейност и активността им в търсенето на знание за професионално формиране и саморазвитие.
 • Въвеждане на иновации в учебната, научно-изследователската и административната дейност с оглед повишаване ефективността от работата на всеки член от академичния състав на ТрУ.
 • Продължаване на усилията за създаване на условия за повишаване на академичността, толерантността и свободата в работата и в отношенията на служителите от отделните академични нива, както и с потребителите на кадри и научни продукти.
 • Въвеждане на нови подходи и критерии при планирането, осъществяването, стимулирането и отчитането на научно-изследователската дейност.
 • Баланс между фундаментални и научноприложни изследвания, активна експериментална, внедрителска и популяризационна дейност.
 • Подобряване на финансово-счетоводното и административно състояние и обслужване.
 • Поетапно изграждане на съвременна материална база и оборудване с подходяща за целите на учебната и научно-изследователска дейност на катедрите апаратура и технически средства чрез максимални използване на националните и европейските фондове.
Мисията, стратегическите насоки, целите и основните задачи присъстват в институционални документи и могат да бъдат актуализирани както при значими промени в основни сфери на социално-икономическия и духовния живот на обществото, така и съобразно интересите и перспективите за развитие на Университета.
Информация за мисията, целите, стратегията и всички аспекти на дейността на Тракийския университет са публично оповестени чрез своевременно издаваните кандидатстудентски справочници, рекламни материали, правилници, публикации и др., за да достигат навреме до заинтересованите в страната и чужбина.