Цели и Задачи

 

Университетът реализира редица цели, насочени към изпреварваща подготовка на специалистите, в съответствие със съвременното ниво на знанията, реалната практика и динамиката на пазара на труда.
Цели
   
        1. Високо качество на учебната дейност ЗА Подготовка на квалифицирани специалисти, ЗА Издигане престижа И конкурентноспособността на специалностите в ТракийскиЯ университет.
    Основни задачи:
·        Хармонизиране на учебните планове и програми със стандартите, регламентите и тенденциите за развитие на европейската образователна система.
·        Повишаване на качеството и компетентността в процеса на преподаване, въвеждане на иновационни методи в обучението.
·        Актуализиране на наличните и въвеждане на нови, пазарно ориентирани специалности и програми за бакалаври, магистри и докторанти, както и следдипломна квалификация през цялата професионална кариера.
·    Непрекъснат диалог с бизнеса, потребителите на кадри, правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към модернизирането на висшето образование.
·       Широко популяризиране на специалностите и основните дейности на ТрУ за привличане на повече чуждестранни и български студенти.
·       Въвеждане на нови форми на кандидатстудентски прием за оптимизиране на достъпа до образователните услуги на ТрУ.
·       Стимулиране на студентската и преподавателска мобилност по ECTS.
·       Диверсификация и конкурентност на образователните услуги, в т.ч. e-learning, интегрирано обучение на английски език, дистанционно обучение, засилено чуждоезиково обучение и др.
·       Финализиране на процедури по Европейска акредитация за специалности, изучавани в Тракийския университет.
·        Внедряване на Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008, съчетана с прецизен вътрешен и следакредитационен контрол и одит.
·      Изграждане на единна електронна информационна система за достъп на студентите до цялата информация за структурата, съдържанието, процедурите и етапите на обучението им.
·   По-добро организиране и финансово обезпечаване на издаването и разпространението на учебна и специализирана литература.
·     Поставяне на студентите в центъра на учебния процес, стимулиране на творческата им дейност и активността им в търсенето на знание за професионално формиране и саморазвитие.
 
         2. ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ с ПРИЛОЖНА значимост на научните продукти.
           Основни задачи:
·        Усъвършенстване на системата за разработване и участие на преподавателите и студентите в научни проекти,  провеждане на научни форуми от общоуниверситетски, национален и международен мащаб.
·    Устойчиво парньорство с български университети, научноизследователски институти, бизнеса, правителствени и неправителствени организации в съвместни проекти по приоритетни области на българската наука и практика.
·         Екипност и интердисциплинарен подход в научните разработки.
·         Разширяване на студентското участие в научноизследователската дейност.
·        Създаване на по-добри условия за професионално развитие и научна кариера на младите преподаватели.
·        Баланс между фундаментални и научноприложни изследвания, активна експериментална, внедрителска и популяризационна дейност.
·        Обновяване на оборудването, апаратурата и материалната база за научноизследователска дейност.
·        Акредитация и/или сертификация на научноизследователските и диагностични лаборатории и центрове.
·        Подобряване на организацията и финансирането на издателската дейност в ТрУ.
·        Създаване на нови регионални, национални и международни центрове за образователно-научна и приложно-практическа дейност, като спомагателни звена към структурните единици на ТрУ (консултантски, експертни, диагностични, лечебно-профилактични, издателски, информационни и др.).
 
3. международно сътрудничество, базирано на общност от интереси, насочено към по-голямо международно признание на образователните услуги и научните продукти.
 
           Основни задачи:
·        Засилено международно сътрудничество при разработване на съвместни проекти и сключване на договори по програмите Еразъм, Коменски, Учене през целия живот, 7 рамкова програма и др.
·       Стимулиране на контактите на преподавателите на факултетно и катедрено ниво с чуждестранни университети.
·       Създаване на съвместни образователни програми с други чуждестранни висши заведения в чужди страни
·        Продължаване и разширяване започналата практика за създаване на международни центрове на територията на Университета за обучение на кадри и провеждане на научно-приложни семинари по актуални проблеми на науката и практиката.
·        Сключване на договори за обмен на студенти и преподаватели с чуждестранни партньорски институции.
 
        4. ПОДОБРЕНА СТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ПРАВА НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА, ЗА ДА СЕ СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО ИМ, ДА СЕ ПОВИШИ РЕЙТИНГА И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА ИМ.
    Основни задачи:
·        Ежегодна оценка на състоянието и тенденциите във функционирането и развитието на ТрУ в променящите се условия и реалности.
·        Високо ниво на академична етика, свобода и социално единство, подобряване на вертикалните и хоризонтални комуникации между различните нива на управление и структурни звена на Университета, както и с контрагенти и партньори от външната среда.
·         Използване на различни форми на реклама за информиране на широката общественост за дейностите в Тракийския университет, с цел популяризирането им в страната и чужбина.
·       Административно обслужване на студенти, преподаватели и служители на Тракийски университет по европейски стандарти.
·        Оптимизиране на дейността на Кариерния център.
·    Предприемане на действия за създаване на Балканска асоциация на Тракийските университети.
 
5. целенасочена кадрова политика ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТРУ.
    Основни задачи:
·        Периодична оценка и анализ на състоянието на академичния състав на основните звена.
·        Максимално обезпечаване на научни направления и специалности с хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТрУ.
·        Мотивиране на най-добрите студенти за участие в конкурси за докторантури и преподаватели.
·        Привличане на гост-лектори сред изявени в науката и практиката преподаватели и специалисти.
·        Усъвършенстване на системата за атестация на кадрите.
·        Разширяване на студентското самоуправление и активно включване на студентите в работата на всички органи за управление в ТрУ.
 
6. Качествено обновЯВАНЕ и ефективно използване на материалната база.
    Основни задачи:
·        Ремонт, поддръжка и максимална използваемост на материалната база и техническите средства, необходими за учебната и експериментална дейност, както и подобряване на интериора и екстериора на университетската среда.
·        Изграждане и доизграждане на приоритетни обекти: централната университетска библиотека, учебни корпуси №12 и №13, общежитие, учебно-експериментални, клинични, спортни и почивни бази, музеи.
·        Газификация на Студентското градче и други основни звена извън Студентски град.