Административни отдели и служби

Специализирана администрация

Отдел „Учебен”

Буряна Манчева – главен експерт-чуждестранни студенти,

тел: 699 209; e-mail: academic@uni-sz.bg

Константина Канелова – главен експерт-български студенти,

тел: 673 021, 699 208; e-mail: kanelova@uni-sz.bg

Златка Славова – главен експерт - инспектор стипендии,

тел: 699227; e-mail: zslavova@uni-sz.bg

Лиляна Танчева – главен експерт следдипломна квалификация,

тел: 699 207; e-mail: tancheva@uni-sz.bg

Отдел „Научен”

Аглика Въшина – главен експерт научна дейност и докторанти,

тел: 699 212; e-mail: vachina@uni-sz.bg

Ваня Буюклиева – главен експерт научна дейност,

тел: 699 213; e-mail: tjs@uni-sz.bg

 

Сектор „Международно сътрудничество, проекти и мобилност”

Ренeта Мицова – главен експерт международно сътрудничество,

тел: 699 213; e-mail: intern@uni-sz.bg

Станислава Карова– експерт международно сътрудничество,

тел: 699 213; e-mail: skarova@uni-sz.bg

Отдел "Връзки с обществеността"

Бояна Велева – главен експерт, протокол и връзки с обществеността,

тел: 699 212; e-mail: bveleva@uni-sz.bg

Видео и фотоцентър

 

Ивалин Петров - старши специалист - оператор тел: 699 218

 

Сектор „Качество и акредитация”

Ръководител: проф. Георги Иванов,

тел: 664 417, 699 224; e-mail: georgiiv@mail.bg

Пламена Иванова – главен експерт по качество на обучението,

тел: 699 224; e-mail: pivanova@uni-sz.bg

 

Обща администрация

Отдел ”Финансово-счетоводен”

Илиана Тонева – счетоводител, тел: 699 221; e-mail: acc@uni-sz.bg , accstaff@uni-sz.bg

Господин Господинов - счетоводител, тел.: 699 221; e-mail: g.gospodinov@uni-sz.bg

Иванка Денева - счетоводител, тел: 699 260, e-mail: vanya_gen@uni-sz.bg

Живка Стефанова - счетоводител заплати, тел: 699 226, e-mail: stefanova@uni-sz.bg

Атанаска Кокенова - счетоводител, тел.: 699 260, e-mail: acc1@uni-sz.bg

Светла Стоянова - счетоводител, тел: 699 221; e-mail: sv_stoyanova@uni-sz.bg

Донка Гатева – касиер - счетоводител, тел: 699 223, e-mail: donka.gateva@uni-sz.bg

                         

Административна, стопанска и информационна дейност:

Ралица Атанасова – главен експерт ТРЗ и ЛС,

тел: 699 297; e-mail: ratanasova@uni-sz.bg

 

Страхил Илиев - главен експерт Обществени поръчки,

тел: 699 270; e-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg; zop@uni-sz.bg

Петя Дечева - главен експерт Обществени поръчки,

тел: 699 270; e-mail: petya.decheva@uni-sz.bg; zop@uni-sz.bg

 

Ваня Трифонова – главен експерт административна дейност,

тел: 699 206; e-mail: tr_vanya@uni-sz.bg

Румяна Колева – технически сътрудник-деловодител,

тел: 699 216; e-mail: rkoleva@uni-sz.bg

Златка Кънева – изпълнител- куриер, тел: 699 216

Вътрешен финансов контрол

Марина Тенева – главен експерт – финансов контрольор,

тел: 699 225; e-mail: mteneva@uni-sz.bg

 

АСД

Иванка Влашева – технически сътрудник,

тел: 699 577, e-mail: dyarkov@uni-sz.bg

 

Косьо Танев - главен специалист "Строителство и архитектура"

тел: 699 251, GSM 0889241461; e-mail: ktanev@uni-sz.bg

 

Секция "Поддръжка на сградния фонд”

Александър Александров – главен специалист - отговорник спомагателна дейност, тел: 699 280

Секция "Хигиена, инфраструктура, облагородяване и озеленяване”

Дончо Костов – главен специалист - организатор, тел: 699 242

Секция "Телекомуникации”

Георги Георгиев – главен специалист - механик АТЦ– тел: 699 211, 699 233

Пламен Трифонов – младши специалист - механик АТЦ– тел: 699 211, 699 233

Секция "Складово стопанство, домакинство и снабдяване"

Ваня Тодорова – старши специалист – домакин, тел: 699 252

Охрана – тел: 699 222

Автотранспорт – тел: 699 255

Портиери – тел: 699 234, 699 235