Публикуване на финансово-счетоводни отчети

 2015 г. - Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС

Януари  

Юли 

Февруари 

Август 

Март 

Септември 

Април 

Октомври 

Май 

Ноември 

Юни 

Декември 


 1. Баланс на Тракийски университет за 2014 г.

 2. Пояснителни сведения към ГФО за 2014 г.

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ТрУ за 2014 г. (формуляр Б-3)

 4. Отчет за касовото изпълнение за сметките за средствата от ЕС на ТрУ за 2014 г. (формуляр СЕС-3-КСФ, СЕС-3-ДЕС, СЕС-3-ДМП и СЕС-3-РА)

 5. Касов отчет за сметките за чужди средства за 2014 г. (формуляр Б-3 с код 33)

 6. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от ЕС на ТрУ за 2014 г.

 7. Становище и Одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. на ТрУ.


 2014 г. - Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС 

 
 
  
 2013 г.

Баланс

Пояснителни сведения към годишния финансов отчет за 2013 г.

Пояснителни сведения към годишния финансов отчет за 2013 г. - допълнения

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение на бюджета по параграфи от единната бюджетна класификация

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2013 г.

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на държавен фонд "Земеделие" по параграфи от единната бюджетна класификация

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на кохезионния и структурните фондове към националния фонд по параграфи от единната бюджетна класификация

СТАНОВИЩЕ за заверка на годишен финансов отчет за 2013 г.

ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

 

2012 г.


 
 
 
 

 

 
 

ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

  

2011 г.


БАЛАНС

Пояснителни сведения към годшния финансов отчет за 2011 г.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за касово изпълнениена бюджета по параграфи от единната бюджетна касификация

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2011 г.

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на държавен фонд "Земеделие" по параграфи от единната бюджетна касификация

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на кохезионния и структурните фондове към националния фонд по параграфи от единната бюджетна касификация

СТАНОВИЩЕ за заверка на годишен финансов отчет за 2011 г.

ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

 

 

2010 г.


БАЛАНС

Пояснителни сведения към годшния финансов отчет за 2010 г.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за касово изпълнениена бюджета по параграфи от единната бюджетна касификация

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2010 г.

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на държавен фонд "Земеделие" по параграфи от единната бюджетна касификация

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на кохезионния и структурните фондове към националния фонд по параграфи от единната бюджетна касификация

СТАНОВИЩЕ за заверка на годишен финансов отчет за 2010г.

ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.