Доктор

 
Докторанти
 
В Педагогическия факултет се обучават в образователна и научна степен “доктор” докторанти по специалностите: 
 
05.07.01. - Теория на възпитанието и дидактика.
 
05.07.04. - Специална педагогика.