Административни отдели и научни центрове

Учебен отдел

 1. Инспектор по учебната работа за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Зооинженерство” и „Агрономство”(редовно и задочно обучение) зооинженер Данилина Учкова - ст. 408, тел. (042) 699 304, e-mail uchkova@uni-sz.bg  
   
 2. Инспектор по учебната работа за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Аграрно инженерство”, "Екология и опазване на околната среда" и „Рибовъдство и аквакултура”(редовно и задочно обучение) зооинженер Рени Карабайрамова - ст. 408, тел. (042) 699 304, e-mail renate@uni-sz.bg
   
 3. Инспектор ОКС “Магистър” (редовно и задочно обучение) Снежана Друмева - ст. 410, тел. (042) 699 311, e-mail suza_@abv.bg
   
 4. Инспектор Качество и контрол на обучението Ана Георгиева – ст. 410, тел. (042) 699 311, e-mail a.s.georgieva@uni-sz.bg

 

Административни служби

 1. Ст. експерт - организационна дейност Маргарита Делчева – ст. 405, тел. (042) 699 305, e-mail margo@uni-sz.bg
    
 2. Старши експерт – администратор инф. системи Здравка Илиева – ст. 477, тел. (042) 699 312, GSM 0884 382 566
   
 3. Домакин Маргарита Делчева - ст. 221, тел. (042) 699 253, (042) 699 249, e-mail margo@uni-sz.bg
   
 4. Шофьор - снабдител Пенко Войников - ст. 429, тел. (042) 699 254   

 

Финансово-счетоводен отдел

 1. Главен счетоводител Галя Стоянова - ст. 347, тел. (042) 699 306, GSM 0887 840 555, e-mail g.stoqnova@uni-sz.bg
   
 2. Счетоводител Антония Иванова - ст. 420, тел. (042) 699 307
   
 3. Счетоводител Ваня Иванова - ст. 420, ет.4, тел. (042) 699 307
   
 4. Икономист ТРЗ Ренета Танева - ст. 539, тел. (042) 699 247, GSM 0888963322 
   
 5. Личен състав, касиер Дора Даскалова - ст. 319, тел. (042) 699 308

 

Център за координация и разработване на национални и международни проекти

 1. Ръководител център проф. дсн Цанко Яблански, ст. 349, тел. (042) 699 330, GSM 0888 128 649, e-mail ts_yablanski@uni-sz.bg
   
 2. Старши експерт Международно сътрудничество Нели Цветанова, ст. 487, тел. (042) 699 446, e-mail nelly@af.uni-sz.bg 

 

Център за следдипломна квалификация и консултантска дейност 

   Старши експерт Стоянка Балабанова, ст. 512, тел. (042) 699 387, e-mail qualification@af.uni-sz.bg 

 

Център за безопасност и управление на риска в Аграрния сектор

   Ръководител център проф. д-р Юрий Митев, ст. , тел. (042) 699 489

 

Консултантска служба в направление млечно животновъдство

   Ръководител проф. д-р Чонка Митева, ст. , тел. (042) 699 492

 

Научноизследователска лаборатория

 1. Ръководител проф. дсн Гюрга Михайлова, ст. , тел. (042) 699 272, GSM 0885 316 660, e-mail geri_mihailova@yahoo.com, gmih@uni-sz.bg
   
 2. Инженер химик Иванка Иванова, ст. 413, тел. (042) 699 262, e-mail vivanova_56@abv.bg
   
 3. Химик Силвия Иванова, ст. 438, тел. (042) 699 262
   
 4. Химик-лаборант Станка Василева, ст. 413, тел. (042) 699 262

 

Учебно-научен център "Управление и опазване на околната среда"

   Инженер химик Дияна Дерменджиева, ст. 552, тел. (042) 699 491,

 

Научно списание Agricultural Science and Technology

 1. Отговорен редактор проф. дсн Радослав Славов, тел. (042) 699 303, факс (042) 670 940, GSM 0888 497 387, e-mail rslavov@uni-sz.bg
   
 2. Главен редактор проф. дсн Цанко Яблански, ст. 349, тел. (042) 699 330, GSM 0888 128 649, e-mail ts_yablanski@uni-sz.bg
   
 3. Технически редактор Нели Цветанова ст. 487, тел. (042) 699 446, e-mail   nelly@af.uni-sz.bg