Катедра Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология

 

 
Ръководител: проф. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
 
Технически сътрудник: Тонка Златанова Кралева
 
Адрес:
Катедра Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, Тракийски Университет, Медицински Факултет
Ул. “Армейска” № 11, 6000 Стара Загора
Тел: 042 640 096; 042 644 389; 042 644 380; 042 644 437
Факс: 042 600 705
 
Секция по Обща и клинична патология
 
Академичен състав
 
 
 
Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м. – Ръководител на Катедра
E-mail: mgulubova@hotmail.com
 
 Образование:
 • Висше, Медицинска Академия - София, Медицински факултет, специалност Медицина, 1983
 • Медицинска Академия - София, Медицински факултет, специалност Патологоанатомия - 1988
 Научна степен
 • доктор по медицина – 1999.
  Докторантура: "Роля на синусоидалните клетки на Ito и pit клетките във фибропластичния процес в черния дроб",
  Научни звания
 • асистент в кат. "Обща и клинична патология", ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - 1984-1989:
 • старши асистент в кат. "Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - 1989-1993,
 • главен асистент в кат. " Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - от 1993
 • доцент по патологоанатомия и цитопатология – 2002 г.
 Заемани длъжности през последните 5 години
 • главен асистент в кат. " Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - от 1993
 • доцент към същата катедра от 2002 г.
 • ръководител на катедрата по обща и клинична патология и съдебна медицина от 2003 г.
 Научни награди:
 • 2-ра Награда на Falk Symposium, Bucharest, Romania, 4.11.2000 y. за постера“Implication of mast cells and inflammatory mediators in the ethiopathogenesis of chronic ulcerative colitis” – POSTER за откритието SP+ мастоцити;
 • Носител на наградата “Професор Димитър Каданов” за 2003 г., за публикацията “Structural examination of tryptase-, and VIP-positive mast cells in the common bile duct of patients with lithiasis”. Acta Histochem, 2001;103:437-452.
 • 1-ва Награда на Falk Symposium N157, Freiburg, Germany, 10.-11.10.2006 г. за постера“Expression level of VEGF and its association with tumor-infiltrating dendritic cells in primary hepatocellular carcinoma” – POSTER N214 за доказване наличието на различни типове дендритни клетки в чернодробните синусоиди при метастази;
 • 3-та Награда на Falk Symposium N162, Dresden, Germany, 13.-14.10.2007 г. за постера "S-100- and GFAP-positive cells in human liver cirrhosis and in human hepatocellular cancer" - POSTER №91 за доказване наличието на нервни влакна в стромата на хепатоцелуларния карцином
 Езици:
•          английски език - писмено и говоримо
•          руски език - писмено и говоримо
 
 
 
 
Гл. ас. д-р Иван Стефанов Василев
тел:           ++359 42 664 369
Образование:
 • Висше, Медицински факултет - Пловдив, специалност Медицина, 1986
 • Медицинска Академия - София, Медицински факултет, специалност Патологоанатомия – 1991
 Научни звания:
 • асистент в кат. "Обща и клинична патология", ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - 1987-1992:
 • старши асистент в кат. "Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - 1992-1997
 • главен асистент в кат. " Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - от 1997
 Заемани длъжности през последните 5 години:
 • старши асистент в кат. "Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - 1992-1997,
 • главен асистент в кат. " Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - от 1997
 Области на професионален интерес:
      светлинна иммунохистохимия, екстрацелуларен матрикс, карцином на маточната шийка, колоректален карцином, ламинин и ламининов рецептор, тенасцин, овални клетки в черния дроб, мастоцити, папилома вирус
 
 Езици:
немски език - писмено и говоримо
руски език - писмено и говоримо

     английски - говоримо

 
Гл. ас. д-р Валентин Ангелов Велев
тел:           ++ 359 42 664 275
Образование:
 • Висше, Висш Медицински Институт – Стара Загора, специалност Медицина, 1990
 • Медицинска Академия - София, Медицински факултет, специалност Патологоанатомия и цитопатология- 1996
 • Медицински факултет – София, специалност Цитопатология – 1999
 Научни звания:
·        асистент в кат. "Обща и клинична патология", ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - 1991-1998;
·        старши асистент в кат. "Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет от 1998
·        главен асистент в кат. "Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет от 2007
 
Заемани длъжности през последните 5 години:
 • старши асистент в кат. "Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет от 1998
 • главен асистент в кат. "Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет от 2007
 Области на професионален интерес:
      цитология, карцином на маточната шийка, тенасцин, p16
 
 Езици:
 • немски език – говоримо
 • английски език - говоримо
 • руски език - писмено и говоримо
  
 
Гл. ас. д-р Стефан Петров Стратиев
тел:           ++359 42 664 380
Образование:
 • Висше, BМИ – София, специалност Медицина, 1978
 • Медицинска Академия - София, Медицински факултет, специалност Патоанатомия и цитопатология – 1996
Научни звания:
 • асистент в кат. “Анатомия, хистология и ембриология” – 1983, ВМИ- Стара Загора
 • асистент в кат. "Обща и клинична патология", ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – от 1987:
 Заемани длъжности през последните 5 години:
 • Асистент в катедра обща и клинична патология – от 1987 г.
 • Старши асистент – от 1996 г.
 Области на професионален интерес:
      Светлинна и ултраструктурна иммунохистохимия, електонна микроскопия, карцином на млечната жлеза, колоректален карцином
 
 Езици:
·        английски език – говоримо
·        руски език - писмено и говоримо
·        френски език – говоримо
 
Гл. ас. д-р Дияна Колева Прангова
тел:           ++359 42 664 369
E-mail:dianaprangova@hotmail.com   
 
Образование:
 • Висше, BМИ – Стара Загора, , специалност Медицина, 1992
 • специалност Патоанатомия и цитопатология – 1998, Медицинска Академия - София, Медицински факултет,
 Научни звания:
 • асистент в кат. "Обща и клинична патология", ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – от 1996:
 Заемани длъжности през последните 5 години:
 • Асистент в кат. “Обща и клин. Патология”, Медицински факултет, Тракийски Университет – от 1996 г.
 • Ст. асистент в кат. “Обща и клин. Патология”, Медицински факултет, Тракийски Университет – от 2006 г.
 Области на професионален интерес:
      Светлинна и ултраструктурна иммунохистохимия, електонна микроскопия, клетки на Ito, екстрацелуларен матрикс, колоректален карцином, дендритни клетки в черния дроб, мастоцити
 
 Езици:
 • английски език - говоримо
 • руски език - писмено и говоримо
 • френски език - говоримо
Д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм -  асистент
e-mail: operation@abv.bg       
 
Образование:
Медицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора, специалност Медицина -2007
 
Области на професионален интерес:
      имунохистохимия, колоректален карцином, стомашен карцином, прогностични фактори, туморна васкуларизация, възпалителен инфилтрат, мастоцити.
 
 Езици:
·      руски език - говоримо, писмено
·      английски език говоримо, писмено
 
 
Ирена Ганева Ганчева – лаборант
 
Красимира Илиева Динкова - лаборант
 
Структура
Биопсична лаборатория;
Некропсична лаборатория;
Цитологична лаборатория;
Имунохистохимична лаборатория;
Лаборатория по имунопатология;
Лаборатория по молекулярна патология
Научно изследователски звена
- по гастроинтестинална морфология
- по патология на черния дроб и жлъчните пътища
 
Научно-изследователски направления:
 • Изследване на чернодробните синусоидални клетки (клетки на Ito, pit клетки и дендритни клетки, шванови клетки и пептидергична инервация на синусоида), екстрацелуларен матрикс, интегрини и адхезионни молекули в синусоида, овални клетки в черния дроб; мастоцити, ендокринни клетки и инервация на екстрахепаталните жлъчни пътища; хепатокарциногенеза;
 • Имунохистохимичино изследване на адхезионни молекули (E-cadherin/beta-catenin), дендритни клетки (CD1a, CD83, S-100), антиген-презентиращи клетки (HLA-DR), лимфоцити и макрофаги (CD4, CD8, CD56, CD57, CD68), TGF-beta сигнален път (TGF-beta 1, TGF-beta RII, Smad4, Smad7), в де­белото черво и стомаха на пациенти със злокачествени тумори;
 • Изследване на ендокринните клетки в стомашната лигавица при пациенти със злокачествени тумори, хроничен гастрит и язва на стомаха ( EC , ECL , G , D , S , M , PP и др.) клетки;
 • Изследване на екстрацелуларни матриксни протеини и интегрини в плоскоклетъчния карцином на маточната шийка;
 • Имунохистохимично и ензимно определяне на антиоксидантни и ксенобиотик-метаболизиращи ензими в колоректален карцином и определяне на тяхното прогностично значение за туморната прогресия и терапевтичния отговор;
 • Проучване ролята на генетични полиморфизми на ксенобиотик-метаболизиращи ензими за туморната прогресия и терапевтичния отговор при пациенти с колоректален карцином;
 • Изследване прогностичната роля на туморната васкуларизация и на експресията на адхезионни молекули при колоректален карцином;
 • Флоу-цитометрично изследване на лимфо-моноцитни популации, изолирани от свежа чернодробна и дебелочревна тъкан (CD4, CD8, CD14, CD56, CD83, Foxp3);
 • Имуноензимно изследване (ELISA) на цитокини (IL-10, IL-12, IL-15, TGF-beta) в серум на пациенти с първични тумори на дебелото черво и чернодробни метастази, и в супернатанта от тъканите след извличането на лимфо-моноцитни популации;
 • Изолиране на ДНК от парафинови срези и от свежа тъкан на черен дроб, дебело черво и стомах. Изследване на генетични полиморфизми на някои цитокини (IL-10, IL-12, IL-15, TGF-beta);
 • Изследване на микросателитна нестабилност на карцинома на дебелото черво;
 
Спечелени проекти
Проекти към МОН
 
Тема на проекта:
1.      Имуноморфологично изследване на карцинома на дебелото черво и стомаха и на таргетния орган за метастазиране – черен дроб. Прогностично значение на имунните маркери CD56, алфа-гладкомускулен актин, дезмин, колаген тип IV и ламинин за туморната прогресия и метастазиране.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 3 години (1997-2000 г.)
Финансираща организация: МОН, Проект с договор Л-706/1997 г.
Получена сума: 3 500 000 лв.
 
2.      Изследване ролята на тумор-инфилтриращите лимфоцити, дендритни клетки и някои регулаторни цитокини при развитието на първични и метастатични чернодробни тумори и колоректален карцином.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 3 години (2007-2010 г.)
Финансираща организация: МОН, Проект с договор ВУ-705/2007 г.
Получена сума: 50 000 лв.
 
3.      Проучване значението на генетичния полиморфизъм на ензими участващи в метаболизма на ксенобиотиците и на фактори включени в имунния отговор за туморната прогресия и прогноза при колоректалния карцином.
Ръководител на проекта:
Доц. Татяна Иванова Влайкова, д.б.
Катедра “Химия и биохимия”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 3 години (2005-2009 г.)
Финансираща организация: МОН, Проект с договор ВУ-927/2005 г.
Получена сума: 90 000 лв.
 
Спечелени и изработени научни проекти в ТрУ:
 
 1. Тема на проекта: Роля на адхезионните молекули и мастоцитите за развитието на метастатичния процес в черния дроб
Ръководител на проекта:
Гл.ас. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 2 години (2001-2002г.)
Получена сума: 5000 лв.
 
 1. Тема на проекта: Дендритни клетки в черния дроб. Роля на дендритните клетки и мастоцитите за развитието на колоректалния карцином.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 1 година (2003-2004г.)
Получена сума: 4990.74 лв.
 
 1. Тема на проекта: Имунохистохимичен анализ на тумор-инфилтриращите лимфоцити, макрофаги и дендритни клетки в черния дроб, съдържащ метастази от колоректален и стомашен карцином
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 3 години (2004-2007г.)
Получена сума: 7699.15 лв.
  
 1. Тема на проекта: Прогностично значение на тенасцин и фибронектин и на рецепторите им α9β1 и α5β1 интегрин за развитието на колоректалния карцином и на неговите чернодробни метастази.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 1,5 години (2005-2006г.)
Получена сума: 5803.87 лв.
 
 1. Тема на проекта: Клинични, биохимични, хистологични, имунохистохимични и електронномикроскопски особености на холедоха при пациенти с обструкция на екстрахепаталните жлъчни пътища.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 2,5 години (2006-2007г.)
Получена сума: 5000.00 лв.
  
 1. Тема на проекта: Роля на ангиогенезата и епителната клетъчна адхезия за прогресията на колоректалния карцином
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 1 година (2007-2008г.)
Получена сума: 6000.00 лв.
  
 1. Тема на проекта: Възпалителен инфилтрат и микросателитна нестабилност при колоректален карцином.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 2 години (2008-2009г.)
Получена сума: 9100.00 лв.
 
Секция по Съдебна медицина и деонтология
Технически сътрудник: Иван Коев Енев
Адрес:
Катедра Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, Тракийски Университет, Медицински Факултет
Ул. “Армейска” № 11, 6000 Стара Загора
Тел: 042 664 393; 042 664 299; 042 664 335; 042 664 373;
Факс: 042 600 705
 
Академичен състав
Гл. ас. д-р Радостина Митева Димитрова, дм
тел:           ++359 042 664 393
e-mail: drmiteva72@abv.bg
           
Образование:
 • Медицински Факултет, Тракийски университет, Стара Загора
 • Медицина, съдебен лекар
 • 1997 – медицина, 2003 г. специалност – съдебна медицина
 Научни звания:
 • асистент в кат. " Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - 1999-2003:
 • старши асистент в кат. " Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – 2003-2009;
 • главен асистент в кат. " Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет - от 2009
 Заемани длъжности през последните 5 години:
 • заместник председател на секцията по Медицина към Съюз на учените, клон Стара Загора, година на заемане – 2008 г.
  Области на професионален интерес:
      сексуално насилие, девственна ципа, дефлорационна щърбина, аногенитална травма, веществени доказателства - семена течност, кръв
 
 Езици:
 •      руски език - писмено и говоримо
 •      английски - говоримо

Д-р Тодор Георгиев Пасев
e-mail: totipass@yahoo.com
 
Образование:
 • Магистър по медицина – лекар
 • Висш медицински институт - Стара Загора, специалност Медицина – 1994 г.
 Заемани длъжности през последните 5 години:
 • Лекар ординатор в Отделение „Съдебна медицина” при УМБАЛ – Ст. Загора – ЕАД
 • Медицински Факултет, Тракийски Университет, Катедра “Обща, клинична патология и съдебна медицина” – главен специалист, организатор обучение
 Области на професионален интерес:
   експертизи живи лица - пострадали при насилие и ПТП-та, давност за смърт,
  ПТП със смъртни случаи, увреждания с огнестрелно оръжие, скоропостижна смърт.
 
 Езици:
- руски език –  говоримо, писмено
- гръцки език – говоримо, писмено
 
 
Диана Джанкова Славова - биолог
 
Пенка Желева  – лаборант-химик
 
Донка Минчева – лаборант
 
Структура
Хистологична лаборатория
Лаборатория по веществени доказателства
Лаборатория газов хроматографски анализ