Катедра Медицинска психология и чужди езици

 

            

Ръководител катедра

Доц. д-р. Мирослава Петкова

E-mail:petkovaa@hotmail.com
Тел.: 042 / 66 44 00
 

секция "Медицинска психология"

 

Учебна дейност:

Специалност “Медицина”
Медицинска психология
Психотерапия и консултиране
 
Специалност “Социални дейности”
Обща и възрастова психология         
Социална психология
Медицинска психология
 
Специалност”Управление на здравни грижи”
Психология
Приложна психология
 
Специалност”Медицинска сестра”
Медицинска психология
Детска психология
 
Специалност”Акушерка”
Медицинска психология
 
Научно-изследователска дейност:
Членовете на секцията участват в международни проекти, осъществявани в сътрудничество с университети   в Германия, Испания, Полша и Румъния и Швейцария.
 
Академичен състав:
 
Доц. д-р. Мирослава Петкова
E-mail:petkovaa@hotmail.com
Тел.: 042 / 66 44 00
 
Научно звание: Доцент - 2004г., шифър: 05.06.14
Научна степен: Доктор по психология - 1998г.
Специализации: Медицинска психология и психотерапия
Научни интереси: Психосоматична медицина; Геронтология; Позитивна психология; Организационна психология
Член на:
Дружество на психолозите в България
Българска психиатрична асоциация
Съюз на учените в България
 
По – значими публикации :
Монографии:
Субективно благополучие и здраве”, КОТА - Стара Загора, 2002.
Учебници:
“Психиатрия” (глави “Психодиагностика” и “Защитни механизми”) , София, 2005.
 
1.      Hristakieva E., Petkova M. Weiterbildung zur “Gerontologischen Fachkraft” – Realisierung und Evaluation. Internationale Gerontologie, Kasseler Gerontologische schriften, 2003,  32, p. 57-66.
2.      Petkova M., Nikolov V., Panov G. Psychological assesment of anger and aggression., Trakia Journal of Science, Vol.3, Number 4, 2005, 61-64.
3.      Petkova M., Nikolov V., Hristakieva E. Depressive symptoms in schizophrenia among older adults, Trakia Journal of Sciences, 5, 2007, 15-20.
4.      Petkova M., Hristakieva E. Ausbildung von Studenten und Freiwilligen fur die Anwedung des “Clipper-Instruments”. Kasseler Gerontologische Schriften Band 41, 2007, 77-85.
5.      René T. Proyer, Petkova M. et al.. "Who is gelotophobic? Assessment criteria for the fear of being laughed at", Swiss Journal of Psychology in press 2009
6.      В. Николов, М. Петкова, Е.Христакиева, И.Манчев, В.Стоянов Влияние на тревожността върху перцепцията на хроничната болка, Trakia Journal of Science, Vol.6, Supl.2, 2008, 39-43.
 
 
2. Ас. Биляна Петрова
 
E-mail: biliana.tusz@yahoo.com
Тел.: 042 / 66 42 26
 
Научно звание: Асистент   - 2008г., шифър: 05.06.14
Научни интереси: Геронтология ; Психотерапия ; Невропсихология
Член на : Дружеството на психолозите в България
 
3. Ас. Кремена Минева
 
 
 секция "Чужди езици"
 
тел. 042 / 664 283
 
Преподавателски състав
 
ст. преп. Илияна Ангелова – латински език
 
ст. преп. Йовка Кабакова –    френски и английски език
 
ст. преп. Лидия Стоевска –    руски, български и английски език
 
ст. преп. Малина Митрева –  български език
 
Научната дейност на катедрата се развива в няколко направления: лингвистични особености на научния текст и медицинската терминология, съпоставително езикознаниие, методика на чуждоезиковото обучение по съответните езици в нефилологически университетски специалности и др.
 
По-значими публикации:
1.      Ангелова И., М. Митрева, Й. Кабакова. Термини от нелатински произход в българската клинична медицинска терминология. СУБ, Научна конференция с международно участие. Стара Загора, 2-3 юни, 2005. Сборник с доклади , т. VІ, стр. 194-197.
2.      Ангелова И., Й. Кабакова. Наблюдение върху присъствието на епонимни наименования в международната, анатомична и клинична,, медицинска терминология. Trakia Journal of Sciences, 2005, Vol. 3,Suppl. 3, p. 22-25.
3.      Ангелова, И., М. Митрева. Иновационни методи на обучение по медицинска терминология на студентите от специалност „Социални дейности”. Международна научна конференция. Стара Загора, 7-8 юни, 2007. Сборник с доклади , т. VІ, стр. 101-104.
4.      Кабакова, Й., И. Ангелова. Особености при превода на абревиатури в медицинската документация. Trakia Journal of Sciences, 2008, Vol. 6, Number 2, Suppl. 4, p. 148-150.
5.      Стоевска, Л. Нови процедури при обучението по писане на чуждестранни студенти по медицина.
6.      Стоевска, Л. Специфика на рекламата в социалната сфера.
7.      Stoevska, L. Communicative aspects of translation as an integral part of teaching English for specific purposes.