Обучения

 

 

Обучение на младежи в Германия, провинция Северен Хесен, в държавно призната професия „Гериатричен специалист”

 

Мултинационален проект, реализиращ се едновременно в България и Испания. Броят на участниците от България е ограничен до 15 човека.

    Доставчик: AWO- Северен Хесен в партньорство с фондация АВО- България в изпълнението на проекта в България.

       Местопровеждане на дуалното обучение: В професионалните училища за медико- социални грижи за възрастни, поддържани от AWO- Северен Хесен в градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце, Германия.

     Компании: Домове за медико- социални грижи за възрастни, поддържани от AWO- Северен Хесен, в и в близост до градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце.

      Езиков курс по немски език: 01.02. – 29.07.2016 год. Курсът ще бъде организиран от Фондация АВО- България  със седалище Стара Загора, ул. Г. Михайловски 8, и ще се проведе в нейните помещения. Курсът е ежидневен и цели овладяване на 3 нива на немски език А1, А2 и B1 в рамките на 600 уч. часа и ще приключи с изпит ниво B1 (ОЕЕР). Редовното посещение на курса е задължително.

По проект ABANO II могат да кандидатстват младежи от цялата страна, които отговарят на изискванията. Участниците трябва да имат готовност да се пренесат да живеят в Стара Загора за времетраенето на курса за 6 месеца, ако не живеят в област Стара Загора. В зависимост от резултатите от изпита ще има и поправителен изпит през м. септември, след практиката в Германия.

   Практика: 01.08. – 26.08.2016 год. Участието в практиката в медико- социалните домове за възрастни на AWO- Северен Хесен преди започване на обучението е задължителна. Младежите ще се запознаят с техните колеги от Испания по проекта, ще придобият първи впечатления от професията „Гериатричен специалист”, ще посетят училищата и ще имат съпровождащо езиково обучение.

   Обучение: 01.10.2016 год – 30.09.2019 годОбучението в професия „Гериатричен специалист”  се състои от 40 % теория и 60% практическа работа и ще се проведе в професионалните училища и домове за медико- социални грижи за възрастни на AWO- Северен Хесен в градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце. Обучението завършва с държавен изпит и диплома степен „Гериатричен специалист”.

    Езиков курс по немски в Германия: По време на обучението участниците ще имат съпровождащ курс по немски език до 18 месеца с цел сертификат B2 (ОЕЕР). Курсът ще бъде организиран от Volkshochschule в съответните градове.

    Настаняване: AWO- Северен Хесен, както и общините на градовете Фулда, Касел и Хомберг, които са партньори по проекта, ще осигурят достъпни като наем и удобни жилища, стаи в общежития на болнични заведения или отделни стаи в частни домове за престоя на участниците по време на практиката. В повечето случаи тези жилища остават и за обучението, но ако участниците имат други претенции или проблеми с жилищата, те ще получат подкрепа при намиране на по- подходящо.

   Професия Гериатричен специалист: Професията включва цялостната грижа за възрастни, психологическо- социално съпровождане в ежидневието, обличане, къпане, хранене, разходка. По време на обучението участниците ще изучават предмети от различни сфери като медицина, психология, социология, рехабилитация, хигиена и др.

    Пътуване до Германия: Фондация АВО- България ще организира пътуването  на участниците до Германия по време на практиката. Заминаването за началото на обучението участниците сами ще решат как да пътуват. В проекта има предвидени 500 евро начален капитал, с който те ще покрият този разход.

   Участниците в проект ABANO II ще получат Договор за обучение. За тях важат същите законно установените условия, както и за немските им колеги. След завършване на обучението участниците могат да направят свободен избор за бъдещето си, т.е. те нямат задължение да работят в Германия или да плащат неустойки заради избора си. 

    По проекта ще бъдат финансирани следните дейности и разходи:

1. Езиковият курс по немски език в гр. Стара Загора.

2. Всички разходи по пътуването до Германия по време на практиката.

3. Пътни разходи на участници, живеещи извън гр. Стара Загора за посещение на езиковия курс.

4. Пътни разходи до стойност 300 € по време на обучението за едно прибиране в родината на всеки 6 месеца.

5. 500 € стартов капитал при започване на обучението в Германия, включващ и пътните разходи до Германия при започване на обучението.

6. Съпровождащо езиково обучение до 18 месеца, целящо ниво B2 (OEEР) на немски език.

7. Социално- педагогическа грижа.

8. Обучението ще бъде платено по 818,00 € месечно за покриване на разходите за живот в Германия. Практиката също ще бъда платена. В случая практиката ще продължи 26 дни = 26/31 от 818 €.

9. Помощ при търсене на жилище.

   Обучението в професията „Гериатричен специалист” е на равно квалификационно ниво с това на „медицинска сестра”  само в Германия, Австрия и Швейцария. Двете специалности се припокриват на 75 %, въпреки това са две различни професии с еднакъв квалификационен статут в тези държави. Съществува правова рамка за придобиване на втора квалификация „Медицинска сестра” в рамките на 6 месеца - 1 година след успешно завършване на обучението за „Гериатричен специалист” с полагане на допълнителен изпит. Това би било от интерес за признаване на дипломите в България като бакалавър „Медицинска сестра“.

   Необходими документи за кандидатстване: Участниците в проекта трябва да бъдат одобрени от Централната посредническа служба за чуждестранни специалисти към Федералната служба по заетостта на ФР Германия. За допускане до участие в проекта трябва да бъдат предоставени следните документи:

1. Копие на валидна лична карта.

2. Копие на дипломата за завършено средно образование (с превод на немски език).

3. Копие на приложението към дипломата (с превод на немски език).

4. Копие от сертификат от вече придобити знания по немски език.

Документи за кандидатстване се приемат до 20.01.2016 год. Превод на документите на немски език е необходим само за избраните участници.

Партньори подпомагащи проекта са:

Областна управа гр. Стара Загора

Община Стара Загора

Бюрото по труда и EURES в града.

гериатричен специалист (м/ж) (Аltenpfleger/in)

 

Гериатричен специалист (м/ж)

(Аltenpfleger/in)

   Тип на работата: Професионално обучение

   Вид на обучението: Обучение в професионални училища за медико-социални грижи за възрастни хора (стандартизирано за цялата страна)

   Продължителност: 3-5 години (пълен работен ден/ непълен работен ден)

   Места на обучение: Специализирано професионално училище и учреждения за медико-социални грижи за възрастни хора

   Каква е работата?

     Гериатричните специалисти (м/ж) обгрижват, обслужват и консултират възрастни хора, нуждаещи се от грижи. При това те ги подкрепят при дейностите от ежедневието, като при поддържане на телесната хигиена, при хранене или при обличане. Те обсъждат с тях лични въпроси, мотивират ги за активно планиране на свободното време и ги придружават при посещения в институции или при лекари. Най-вече при амбулантните грижи гериатричните медицински сестри (м/ж) работят също с роднини и ги направляват в техниките на медико-социалните грижи.

   При медицинските грижи и рехабилитацията те поемат също терапевтични и медико-социални дейности, напр. сменят превръзки, извършват промивки и дават медикаменти по лекарско предписание.

   Къде работите?

     Гериатричните медицински сестри (м/ж) работят предимно:

          в пансиони за възрастни хора и домове за медико-социални грижи

          в учреждения за временни грижи

          при служби за амбулантни медико-социални грижи и за обслужване на възрастни хора

          в болници, клиники за здравни грижи и рехабилитация

   Те изпълняват дейности по обгрижване и обслужване най-вече в стаите на пациенти, в групови и общи помещения, в медицински кабинети и санитарни помещения. В рамките на амбулантните грижи те извършват посещения по домовете.

   Какви са изискванията?

          Голяма степен на съзнание за отговорност иакуратност са задължителни за работата като гериатрична медицинска сестра (м/ж): Гериатричните специалисти(м/ж) напр. трябва точно да спазват инструкциите за медико-социални грижи, за да избегнат опасни за живота падания или разраняване от залежаване на пациентите. Освен това са важни и готовността за осъществяване на контакт,емпатията и психическата издръжливост, както и учтивият, пленителен характер. Гериатричните специалисти(м/ж) отговарят не само за медико-социалното обгрижване, но и за обслужването на възрастните хора и затова те са важни лица за контакт за тях. Дори и при липса на време, те са винаги учтиви и реагират емпатично. Решителността и способността за налагане също са важни, когато бързо трябва да се вземат решения за подходящи медицински мерки или когато те трябва да се приложат дори и при съпротива.

 

          От особено  значение е интересът към социологията иикономиката, защото в тази професия служителите трябва да разбират взаимовръзките в системата за социално осигуряване и да се занимават с организационно-икономическите рамкови условия на медико-социалните грижи за възрастни хора. Гериатричните специалисти(м/ж) се нуждаят от добрипознания по математика например за отчитане на медико-социални услуги.  Предимство е и интересът към музиката иизкуството, защото хората, които свирят на музикален инструмент или майсторят добре, могат да използват тези умения при организирането на свободното време в пансиона за възрастни хора.

   Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?

   Възпитаниците получават възнаграждение от носителя на практическото обучение. Ако те се обучават напр. в учреждения на държавната администрация, получават следните възнаграждения:

•1-ва година от обучението: 876 €

•2-ра година от обучението: 937 €

•3-та година от обучението: 1 038 €

 Какво образование се изисква?

Трябва да имате завършено средно образование.

 

                                                                 

Т Р А К И Й С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Продължава кампанията по набиране на кандидати за поредния курс на обучение в магистърската програма по

 

Специалността „ ВЕТЕРИНАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.

Обучението е задочно с обща продължителност три семестъра – 18 месеца и ще започне през м. февруари 2014 г.

Магистърската програма е разработена в съответствие с всички изисквания и критерии на Световната организация по здравеопазване на животните (ОІЕ) за управление на ветеринарномедицинската дейност. Такова обучение в Европа се предлага единствено във ВМФ – Стара Загора и ветеринарното училище в Лион - Франция.

Право за кандидатстване имат дипломирани ветеринарни лекари от всички сфери на заетост в публичния и държавния сектори: ветеринарни лекари от системата на БАБХ; ветеринарни лекари от практиката; наети в сферата на бизнеса с ветеринарномедицински продукти и храни; работещи ветеринарни лекари в други стопански области и ведомства, ненаети лица и др.

Успешно дипломиралите се получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен

Магистър по специалността

„Ветеринарна администрация”.

Допълнителна информация:

Офис „Магистърски програми”

при Деканата на Ветеринарномедицински факултет

Тел. 042/699 690; 042/699 546

e-mail: vetzakon@abv.bg