Kатедра “Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”

Ръководител: доц. д-р Димитър Савов Димитров, д.в.м.
адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора
тел.: (042) 699 656; E-mail: ds_dimitrov@uni-sz.bg
 

Секция: „Анатомия на домашните животни”.
Ръководител: проф. двмн Ангел Петров Воденичаров
 

Секция: „Цитология, хистология и ембриология”.
Ръководител: доц. д-р Димитър Савов Димитров, д.в.м.