Учебна дейност

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
Изграждане на фундамент от педаго­гически и психологически знания - богат спе­циализиран библио­течен фонд
Засилено чуждоезиково обучение - ези­кови цен­трове (английски и френски)
Висока компютърна образованост - ком­пю­тър­ни зали с непре­къснат достъп до Интернет
Работа с деца със специални педаго­ги­чески потребности - център за педагогическо и психологическо консултиране.
Възможности за специализации - цен­тър за продължаващо обучение.
 
Установени са международни контакти за обра­зо­вателно сътрудничество с Педагогическия факул­тет на Тракийския университет в гр. Одрин, Р Тур­ция; с Педагогическия факултет в гр. Скопие, Р Македо­ния; с Института за подготовка и професионално формиране на учители в гр. Лион, Р Франция и др.
 
   Специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”:
Специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”
Специалност “Начална училищна педагогика и чужд език”
Специалност “Социална педагогика”
Специалност “Специална педагогика”
 
Завършилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" по четирите специалности могат да продължат обучението си по магистърски програми.
Магистърски програми за  придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”:  /Натисни тук за повече информация/