Следдипломна квалификация

 

Краткосрочен групов курс за придобиване на професионална квалификация “МЕДИЦИНСКИ СЕКРЕТАР”
Продължителността на курса е три месеца, хорариум-260 уч. часа . Занятията се провеждат в петък, събота и неделя. Програмата включва пет модула. В периода на обучението курсистите се запознават със съвременните изисквания за техническо и организационно подпомагане на общопрактикуващия лекар, на лекаря в амбулатория за индивидуална (групова) практика, за специализирана медицинска помощ, както и на медицинските служители в болничните звена /регистратура, болничен архив/.
Краткосрочен групов курс за придобиване на професионална квалификация“БОЛНОГЛЕДАЧ”
Продължителността на курса е два месеца, хорариум 180 уч.часа. Занятията се провеждат в петък, събота и неделя. Програмата на курса се състои от четири модула. Курсистите получават теоретични знания по анатомия и физиология на човека, общи и специални грижи за болния и етични аспекти при общуването с пациента , семейството му и медицинските специалисти. Формират се практически умения свързани с физическото удобство и комфорт на болния, грижи за хигиената на стаята и леглото на болния, палиативни грижи.
Краткосрочен групов курс за придобиване на професионална квалификация “МАСАЖИСТ”
Продължителността на курса е три месеца, хорариум-280 уч.часа. Занятията се провеждат в петък, събота и неделя. В програмата са включени четири модула. В края на курса обучаващите се получават основни теоретични познания по анатомия и физиология на човека и физиологичното влияние на масажа върху организма. Формират практически умения за извършване на най-често прилаганите масажи-класически и хигиенен. Придобиват знания свързани с професионалната етика на масажиста.
Краткосрочен групов курс за допълнително обучение
на тема:”АРОМАТЕРАПИЯ”
Продължителност - 5дни, хорариум 40 уч. часа. Курсът разглежда методите
на ароматерапия, видовете етерични масла, правилата за тяхното приложение и въздействието им върху организма.Ароматерапевтичните масажи, процедури за лице и коса са част от практическото обучение.
Краткосрочен групов курс за допълнително обучение
на тема:”АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ”
Продължителност - 3дни, хорариум 24 уч. часа. Курсът разглежда една от най-ефикасните терапии за борба с локалните натрупвания на целулит в различните части на тялото- антицелулитния масаж.
Краткосрочен групов курс за допълнително обучение
на тема:”МЕДОТЕРАПИЯ И ШОКОЛАДОТЕРАПИЯ”
Продължителност-3дни,хорариум 24 уч. часа. Курсът запознава със същността на медотерапията и шоколадовата терапия.Част от практическото обучние са подготовката и техниките на масажиране.
Краткосрочен групов курс за допълнително обучение
на тема:”ОСНОВНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ”
Продължителността на курса е един месец, хорариум 40 уч.часа. Програмата включва пет модула. Разглеждат се базови теоретични и практически проблеми, свързани с информационните и комуникационни технологии. Курсистите овладяват операционната система Microsoft Windows и приложенията Word и Excel от пакета Microsoft Office и придобиват умения за работа в Интернет.
Курсове за езикова квалификация-продължителност 2 месеца , хорариум 100 уч.часа
• Английски език
• Немски език
• Италиански език
• Турски език