Клиника за продуктивни животни

    В „Клиниката за продуктивни животни” се обслужват главно следните видове: говедо, бивол, овца, коза и свиня. Лечебно-профилактичната работа в тази област е традиционна за Ветеринарномедицинския факултет. Продуктивните животни са основен обект още от създаването му. Осъвременената структура на клиниката позволява един всеобхватен и комплексен подход при профилактиката и терапията на различни заболявания, засягащи както отделни животни, така и разрешаване на съществуващи стадни проблеми.

    Клиниката разполага с три просторни зали за работа с едри животни, една за дребни преживни, приемно, както и стационар.

    В резултат на интеграцията с другите звена във Факултета, успоредно с класическите методи за изследване, за прецизиране на диагнозата се прилагат също и ултрасонография, рентгеново и ендоскопско изследване. В клиниката се ползват и услугите на „Лабораторията по болести на млечната жлеза”, „Лабораторно-диагностичния център" и отделението за заразни и паразитни болести.

    Предвид спецификата на дейността и традициите във Ветеринарномедицинския факултет, „Клиниката за продуктивни животни” заема централно място при организацията и провеждането на практическото обучение на студентите от четвърти и пети курс. За това допринасят и тесните връзки с различни животновъдни ферми, разположени в близост до Стара Загора. Работата и обучението директно в практиката, при теренни условия, създава уникална възможност, от която всеки студент трябва да се възползва.

 

 

 

 

 

 

 

Доц. д-р Румен Бинев д.в.м.
 
Ръководител на „Клиника за продуктивни животни”
  
Роден на 30.01.1966 г. в гр. Стара Загора. Завършва Техникум по ветеринарна медицина, гр. Стара Загора през 1985 год. Висше ветеринарно-медицинско образование получава от ВИЗВМ, ВМФ, гр. Стара Загора, през 1991 год. От 1991 до 1995 г работи като гл. лекар на ТКЗС, ръководител на ветеринарен участък и частно практикуващ лекар в Старозагорска и Хасковска област. През 1995 г е избран, чрез конкурсен изпит за редовен асистент към катедра “Вътрешни незаразни болести” към ВМФ на Тракийски университет. Последователно е повишен в длъжност старши асистент (2000 г.) и главен асистент (2001 г.) към същата катедра. През 2005 год. защитава дисертация в областта на токсикологията, за което му се присъжда научна и образователна степен “Доктор”.
От 2007 г. е Доцент към катедра “Вътрешни незаразни болести”.
Има над 60 публикации в страната и чужбина и участие в написването на учебни помагала.
Професионалните интереси на доц. д-р Бинев са насочени към вътрешните незаразни болести, отравянията с растения, пестициди и други органични съединения, неврологични (епилепсия) и ендокринологични заболявания и клинико-лабораторна диагностика.
Женен е и има син.
 
042/699530 - кабинет
E-mail:
 

 

 

 

 

 

 

ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ИВАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ, двм, акушер-гинеколог
 
     През 1995 г. завършва Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, гр. Стара Загора, специалност ветеринарна медицина. През 2007 г. защитава дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Доцент от 2008 година. Специализира в „Клиника по ветеринарно акушерство, гинекология и андрология» при Юстус Либих университет, ВМФ, Гиссен, Германия през 2000 и 2005 година.
    Професионални и научни интереси – болести при новородените животни.
    Телефон: +359 42 699 512; E-mail:
  
ПРОФ. Д-Р НАСКО ЙОВЧЕВ ВАСИЛЕВ, двм, акушер-гинеколог
 

    Доц. д-р Наско Йовчев Василев е роден на 08 юли 1960 година в гр. Симеоновград. Научна кариера: асистент в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” през 1990, старши асистент (1993), главен асистент (1996), доцент (2005). Притежава образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност 04.03.08. „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни” (2003).

    Научни интереси: репродукция; патология на репродукцията при крави и кобили.

    тел.: +359 42699 511; E-mail:

   
ДОЦ. Д-Р СТАНИМИР АНГЕЛОВ ЙОТОВ, двм, акушер-гинеколог
    Асистент в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” - 1997, Старши асистент – 2000, Главен асистент – 2004, Доцент – 2009.
    Защитена дисертация: “Ехографска диагностика на ранната бременност и определяне на броя и пола на плодовете при овце”.
    Професионални интереси: Репродукция при дребните преживни животни  - ехографска диагностика на бременността, направляване на половия цикъл, изкуствено осеменяване.
    тел.: +359 42699 513; E-mail:
  
АС. Д-Р АНТОН ЛАЗАРИНОВ АНТОНОВ, акушер-гинеколог
Д-р Антон Антонов е роден на 07.02.1978г. в гр. Габрово. Завършил е Природо-математическата гимназия в същия град през 1997 година, а през 2003г. се дипломира като ветеринарен лекар в Тракийски университет гр. Стара Загора. В продължение на две години работи като участъков лекар в с. Царева ливада, община Дряново. От 2005г. е асистент в катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ след успешно издържан конкурсен изпит, а от 2008 г. е старши асистент.
тел. +359 42699 514; E-mail:
 
 
АС. Д-Р АНАТОЛИ СТЕФАНОВ АТАНАСОВ, акушер-гинеколог
 
 Роден на 12 февруари 1979 година в гр. Павликени обл. Велико Търново. През 1997 г. завършва средно образование в Техникум по ветеринарна медицина гр. Ловеч, а през 2005 г. ветеринарна медицина във Ветеринарномедицински Факултет при Тракийски Университет, гр. Стара Загора.
В катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” постъпва на работа, като асистент през 2006 година след успешно издържан конкурсен изпит. Интересите му са насочени главно към репродукцията и репродуктивната патология при биволицата.
тел. +359 42699 515; E-mail:
 
ГЛ. АС. Д-Р ИВАН РОСЕНОВ ФАСУЛКОВ, акушер-гинеколог
 
Роден на 17 юни 1983 г. в град Добрич. Висшето си образование завършва през 2007 г. във Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, със специалност ветеринарна медицина и квалификация магистър ветеринарен лекар.
След успешно положен конкурсен изпит, през март 2008 година започва работа като асистент в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”.
Професионалните интереси са насочени в областта на заболявания на млечната жлеза при дребните преживни животни, ултразвуково изследване на млечната жлеза при козата, репродуктивна физиология и патология при свинете.
тел. +359 42699 515; E-mail:
       
Д-Р МАРИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА, двм
 

Специалист в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”. Защитена дисертация през 1998 г. Завеждащ „Лаборатория по болести на млечната жлеза”. Основни дейности на лабораторията:

1. Определяне броя на соматичните клетки в млякото.

2. Изолиране и диференциране на маститните патогени и изпитване на чувствителността им към антимикробни средства.

3. Дейности за ранен мониторинг на здравословното състояние на млечната жлеза и определяне на здравния й статус.

4. Съдействие на фермите с препоръчителна програма за контрол на маститите:

-подходящо управление на клиничните мастити по време на лактацията;

-управление на сухостойния период и ефективно лекуване на пресушените животни;

-стратегии за контрол на контагиозните мастити по време на лактацията;

-маркетинг на хронично инфектирани животни.

Тел. +359 42699 518; E-mail:

         
Д-Р ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ИКОНОМОВ, ординатор
Ординатор в «Клиника за продуктивни животни»
тел. +359 42699 516; E-mail:
   
 
Проф. Йордан Николов, двмн
 
042/699699 - кабинет
E-mail:
 
Роден през 1951 год. Завършва Ветеринарна медицина в гр. София през 1976 год. От 1976 до 1978 год. работи като ветеринарен лекар в АПК гр. Стражица, В. Търновска област. През 1979 год. е приет за редовен докторант в катедра „Вътрешни болести” на ВИЗВМ, гр. Ст. Загора. През 1980 год. е асистент, 1983 – ст. асистент, 1985 – гл. асистент, 1988 – доцент, 2003 – професор. Защитава дисертация за получаване на научна степен „доктор” през 1984 год. в областта на клиничната токсикология. Научна степен доктор на ветеринарномедицинските науки получава през 2002 год. за принос към болестите на предстомашията у преживните животни. Член на СНС по ВМ към ВАК (1997 - 2002), член на ПК по ЖВМ към ВАК (2003 - 2006); Декан на ВМФ (2004 - 2007), председател на СНС по МФНПЖ при ВАК. Има над 120 научни труда, учебници, ръководства и монографии. Професионалните интереси на проф. Николов са в областта на Вътрешните болести на домашните животни и отравянията при тях.Ас. д-р Иван Вълчев
 
042/699/530 - кабинет
E-mail:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роден на 28.06.1972 год. в гр. Казанлък. Завършва гимназия в град Казанлък през 1990 год. Висше ветеринарно медицинско образование получава в Тракийски университет, Ст. Загора, през 1997 год. След успешно положен конкурс – изпит е приет на работа в катедра “Вътрешни незаразни болести”, ВМФ, Тракийски университет. През 2004 год. e повишен в длъжност старши асистент, а през 2007 год. става главен асистент. Професионалните интереси на д-р Вълчев са насочени към Вътрешните болести на продуктивните животни и Клиничната токсикология.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ас. д-р Красимир Стоянчев
 
 
042/699533 - кабинет
E-mail:
 
 
 
 
 
 
 
 
Роден на 14.041973 г. гр. Ловеч, обл. Ловешка. Завършва техникум по Ветеринарна медицина- гр. Ст. Загора- 1992 год. Висше ветеринарно медицинско образование получава в Тракийски Университет, Ст. Загора, през 1998 год. След успешно положен конкурс –изпит е приет на работа в катедра “Вътрешни незаразни болести”, ВМФ, Тракийски университет. През 2003 год. е повишен в длъжност старши асистент, а през 2006 год. става главен асистент. Професионалните интереси на д-р Стоянчев са насочени към Вътрешни болести на продуктивните животни, болести по конете и Дивеча
Женен и има един син
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОФ. ДВМН ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ ДВМ – хирург
 
Професионални интереси: хирургически инфекции при продуктивните животни; заболявания на стави и копита при говеда и свине; антибактериална терапия на хирургическите заболявания.
 

ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ВИКТОРОВ ГОРАНОВ, ДВМ – хирург

 
Професионални интереси: болести на копитата при продуктивните животни
 
ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН МИНЧЕВ ЧАПРЪЗОВ, ДВМ – хирург
 
Професионални интереси: хирургически инфекции