Научноизследователска лаборатория

 • Проф. дсн Гюрга Михайлова - Ръководител НИЛ

 • Инж. химик Иванка Иванова

 • Химик Силвия Иванова

 • Химик-лаборант Станка Василева

 В Научно-изследователската лаборатория се извършва пълен химичен анализ на фуражи, месо /месни проби, вътрешни органи/, мляко /млечни продукти/ и други, който включва :

 • определяне на сурова пепел

 • определяне на влага

 • определяне на протеин

 • определяне на мазнини

 • определяне на влакнини

 и други показатели.

 Ценоразпис на предлаганите анализи. 

 

 Лабораторията разполага със следната апаратура:

 • Аминоанализатор - T 339 M - определя се  аминокиселинен състав на биологични проби

 • Атомно-абсорбционни  спектрофотометри - Perkin Elmer 380 и Perkin Elmer модел Аналист 800 - за определяне на макро- и микроелементи  (Pb, Co, Cr, Cu, Zn, Fe, Mn, Ca, Mg)

 • Микровълнова пещ - Perkin Elmer - за химическо разлагане и изпарение на проби

 • Газови хроматографи - Pay Unicаm , Carlo Erba и CLARUS 500 с мас спектрометър- определя се мастнокиселинен състав на биологични проби

 • FOSS SoxtecTM 2050 - определяне на сурови мазнини

 • FOSS KjeltecTM 8400 - определяне на азот

 • Спектрофотометри - определяне на фосфор, фосфолипиди,  холестерол и др.

 • Пламъчен фотометър - Flamom - B - определяне на калий и натрий

 • Инфра-лайзер 400  - Technicon - определяне на органични компоненти в селскостопански продукти, почви и др.

 • Digital Gluten System M54S - цифрова двуканална автоматична глутеномиячна система за определяне на глутен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нагоре