Актуално

 

Обучение на младежи в Германия, провинция Северен Хесен, в държавно призната професия „Гериатричен специалист”

 

Мултинационален проект, реализиращ се едновременно в България и Испания. Броят на участниците от България е ограничен до 15 човека.

    Доставчик: AWO- Северен Хесен в партньорство с фондация АВО- България в изпълнението на проекта в България.

       Местопровеждане на дуалното обучение: В професионалните училища за медико- социални грижи за възрастни, поддържани от AWO- Северен Хесен в градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце, Германия.

     Компании: Домове за медико- социални грижи за възрастни, поддържани от AWO- Северен Хесен, в и в близост до градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце.

      Езиков курс по немски език: 01.02. – 29.07.2016 год. Курсът ще бъде организиран от Фондация АВО- България  със седалище Стара Загора, ул. Г. Михайловски 8, и ще се проведе в нейните помещения. Курсът е ежидневен и цели овладяване на 3 нива на немски език А1, А2 и B1 в рамките на 600 уч. часа и ще приключи с изпит ниво B1 (ОЕЕР). Редовното посещение на курса е задължително.

По проект ABANO II могат да кандидатстват младежи от цялата страна, които отговарят на изискванията. Участниците трябва да имат готовност да се пренесат да живеят в Стара Загора за времетраенето на курса за 6 месеца, ако не живеят в област Стара Загора. В зависимост от резултатите от изпита ще има и поправителен изпит през м. септември, след практиката в Германия.

   Практика: 01.08. – 26.08.2016 год. Участието в практиката в медико- социалните домове за възрастни на AWO- Северен Хесен преди започване на обучението е задължителна. Младежите ще се запознаят с техните колеги от Испания по проекта, ще придобият първи впечатления от професията „Гериатричен специалист”, ще посетят училищата и ще имат съпровождащо езиково обучение.

   Обучение: 01.10.2016 год – 30.09.2019 годОбучението в професия „Гериатричен специалист”  се състои от 40 % теория и 60% практическа работа и ще се проведе в професионалните училища и домове за медико- социални грижи за възрастни на AWO- Северен Хесен в градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце. Обучението завършва с държавен изпит и диплома степен „Гериатричен специалист”.

    Езиков курс по немски в Германия: По време на обучението участниците ще имат съпровождащ курс по немски език до 18 месеца с цел сертификат B2 (ОЕЕР). Курсът ще бъде организиран от Volkshochschule в съответните градове.

    Настаняване: AWO- Северен Хесен, както и общините на градовете Фулда, Касел и Хомберг, които са партньори по проекта, ще осигурят достъпни като наем и удобни жилища, стаи в общежития на болнични заведения или отделни стаи в частни домове за престоя на участниците по време на практиката. В повечето случаи тези жилища остават и за обучението, но ако участниците имат други претенции или проблеми с жилищата, те ще получат подкрепа при намиране на по- подходящо.

   Професия Гериатричен специалист: Професията включва цялостната грижа за възрастни, психологическо- социално съпровождане в ежидневието, обличане, къпане, хранене, разходка. По време на обучението участниците ще изучават предмети от различни сфери като медицина, психология, социология, рехабилитация, хигиена и др.

    Пътуване до Германия: Фондация АВО- България ще организира пътуването  на участниците до Германия по време на практиката. Заминаването за началото на обучението участниците сами ще решат как да пътуват. В проекта има предвидени 500 евро начален капитал, с който те ще покрият този разход.

   Участниците в проект ABANO II ще получат Договор за обучение. За тях важат същите законно установените условия, както и за немските им колеги. След завършване на обучението участниците могат да направят свободен избор за бъдещето си, т.е. те нямат задължение да работят в Германия или да плащат неустойки заради избора си. 

    По проекта ще бъдат финансирани следните дейности и разходи:

1. Езиковият курс по немски език в гр. Стара Загора.

2. Всички разходи по пътуването до Германия по време на практиката.

3. Пътни разходи на участници, живеещи извън гр. Стара Загора за посещение на езиковия курс.

4. Пътни разходи до стойност 300 € по време на обучението за едно прибиране в родината на всеки 6 месеца.

5. 500 € стартов капитал при започване на обучението в Германия, включващ и пътните разходи до Германия при започване на обучението.

6. Съпровождащо езиково обучение до 18 месеца, целящо ниво B2 (OEEР) на немски език.

7. Социално- педагогическа грижа.

8. Обучението ще бъде платено по 818,00 € месечно за покриване на разходите за живот в Германия. Практиката също ще бъда платена. В случая практиката ще продължи 26 дни = 26/31 от 818 €.

9. Помощ при търсене на жилище.

   Обучението в професията „Гериатричен специалист” е на равно квалификационно ниво с това на „медицинска сестра”  само в Германия, Австрия и Швейцария. Двете специалности се припокриват на 75 %, въпреки това са две различни професии с еднакъв квалификационен статут в тези държави. Съществува правова рамка за придобиване на втора квалификация „Медицинска сестра” в рамките на 6 месеца - 1 година след успешно завършване на обучението за „Гериатричен специалист” с полагане на допълнителен изпит. Това би било от интерес за признаване на дипломите в България като бакалавър „Медицинска сестра“.

   Необходими документи за кандидатстване: Участниците в проекта трябва да бъдат одобрени от Централната посредническа служба за чуждестранни специалисти към Федералната служба по заетостта на ФР Германия. За допускане до участие в проекта трябва да бъдат предоставени следните документи:

1. Копие на валидна лична карта.

2. Копие на дипломата за завършено средно образование (с превод на немски език).

3. Копие на приложението към дипломата (с превод на немски език).

4. Копие от сертификат от вече придобити знания по немски език.

Документи за кандидатстване се приемат до 20.01.2016 год. Превод на документите на немски език е необходим само за избраните участници.

Партньори подпомагащи проекта са:

Областна управа гр. Стара Загора

Община Стара Загора

Бюрото по труда и EURES в града.

гериатричен специалист (м/ж) (Аltenpfleger/in)

 

Гериатричен специалист (м/ж)

(Аltenpfleger/in)

   Тип на работата: Професионално обучение

   Вид на обучението: Обучение в професионални училища за медико-социални грижи за възрастни хора (стандартизирано за цялата страна)

   Продължителност: 3-5 години (пълен работен ден/ непълен работен ден)

   Места на обучение: Специализирано професионално училище и учреждения за медико-социални грижи за възрастни хора

   Каква е работата?

     Гериатричните специалисти (м/ж) обгрижват, обслужват и консултират възрастни хора, нуждаещи се от грижи. При това те ги подкрепят при дейностите от ежедневието, като при поддържане на телесната хигиена, при хранене или при обличане. Те обсъждат с тях лични въпроси, мотивират ги за активно планиране на свободното време и ги придружават при посещения в институции или при лекари. Най-вече при амбулантните грижи гериатричните медицински сестри (м/ж) работят също с роднини и ги направляват в техниките на медико-социалните грижи.

   При медицинските грижи и рехабилитацията те поемат също терапевтични и медико-социални дейности, напр. сменят превръзки, извършват промивки и дават медикаменти по лекарско предписание.

   Къде работите?

     Гериатричните медицински сестри (м/ж) работят предимно:

          в пансиони за възрастни хора и домове за медико-социални грижи

          в учреждения за временни грижи

          при служби за амбулантни медико-социални грижи и за обслужване на възрастни хора

          в болници, клиники за здравни грижи и рехабилитация

   Те изпълняват дейности по обгрижване и обслужване най-вече в стаите на пациенти, в групови и общи помещения, в медицински кабинети и санитарни помещения. В рамките на амбулантните грижи те извършват посещения по домовете.

   Какви са изискванията?

          Голяма степен на съзнание за отговорност и акуратност са задължителни за работата като гериатрична медицинска сестра (м/ж): Гериатричните специалисти(м/ж) напр. трябва точно да спазват инструкциите за медико-социални грижи, за да избегнат опасни за живота падания или разраняване от залежаване на пациентите. Освен това са важни и готовността за осъществяване на контакт, емпатията и психическата издръжливост, както и учтивият, пленителен характер. Гериатричните специалисти(м/ж) отговарят не само за медико-социалното обгрижване, но и за обслужването на възрастните хора и затова те са важни лица за контакт за тях. Дори и при липса на време, те са винаги учтиви и реагират емпатично. Решителността и способността за налагане също са важни, когато бързо трябва да се вземат решения за подходящи медицински мерки или когато те трябва да се приложат дори и при съпротива.

 

          От особено  значение е интересът към социологията и икономиката, защото в тази професия служителите трябва да разбират взаимовръзките в системата за социално осигуряване и да се занимават с организационно-икономическите рамкови условия на медико-социалните грижи за възрастни хора. Гериатричните специалисти(м/ж) се нуждаят от добри познания по математика например за отчитане на медико-социални услуги.  Предимство е и интересът към музиката и изкуството, защото хората, които свирят на музикален инструмент или майсторят добре, могат да използват тези умения при организирането на свободното време в пансиона за възрастни хора.

   Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?

   Възпитаниците получават възнаграждение от носителя на практическото обучение. Ако те се обучават напр. в учреждения на държавната администрация, получават следните възнаграждения:

•1-ва година от обучението: 876 €

•2-ра година от обучението: 937 €

•3-та година от обучението: 1 038 €

 Какво образование се изисква?

Трябва да имате завършено средно образование.

 

 

THE JOB OF MY LIFE 2016г.

Да учим професия в Германия!

Стартира германската програма “The Job of my Life” (MobiPro-EU) за 2016г. за професионално обучение на младежи до 27 г. Тя има за цел да подпомогне, включително и финансово, младежи от ЕС, които искат да почнат дуално професионално обучение във Федералната Република.

Обучаващите се по програмата младежи са осигурени за всички осигурителни рискове в Германия – здравно, пенсионно и за безработица.

Изискванията към младежите, които ще започнат обучението си през 2016г. са следните:

-  да са на възраст между 18 и 27 години (т.е. през първите 4 месеца на 2016г. не трябва да навършват 28 години);

-  да имат българско гражданство;

-  да имат завършено средно образование, но да нямат магистърска степен;

-   да живеят в рамките на ЕС, но да не живеят от повече от 3 месеца на територията на Германия.

           Дуалното професионално обучение е част от образователната система в Германия и дава възможност успоредно с теоретичната подготовка по дадена професия да се придобият практически умения и опит на работното място. Младежите работят 3-4 дни в седмицата в обучително предприятие (хотел, ресторант, фабрика, цех или др.) и 1-2 дни се обучават в професионално училище. В края на тригодишното обучение се полага изпит пред съответната професионална камара и се получава сертификат за придобиване на специалност, признат по цял свят.

          Подкрепата, на която могат да разчитат кандидатите от страна на работодателите и германската държава, е за следните разходи:

- курс по немски език в страната по произход до достигане на ниво В1;

- пътуване до Германия за започване на практика;

- пътуване до Германия за започване на същинското обучение;

- курс по немски език в Германия по време на практиката и/или същинското обучение;

- едно пътуване годишно до България по време на учебната година;

- заплата от страна на работодателя;

- допълващо възнаграждение от страна на Федералната агенция по труда, до достигане на доход от 818 EUR/месец.

          Всеки обучаем получава по време на практиката и същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката не може да е по-малка от 200 EUR, а за обучението се определя по тарифни договори за съответния бранш и провинция. За да имат българските граждани нормални условия на живот в Германия, Федералната агенция по труда ще допълва възнаграждението до 818 EUR на месец.

Пример: Ако работодателят плаща на практиканта 200 EUR на месец, той ще получава допълнително по сметката си 618 EUR, така че месечният му нетен доход да е в размер на 818 EUR.

        Обучаващите се по програмата младежи са осигурени за всички осигурителни рискове в Германия – здравно, пенсионно и за безработица.

Конкретните предложения за обучение ще бъдат публикувани през месец ноември 2015 г. Кандидатите за включване в програмата ще бъдат уведомени с имейл, за да могат да направят своя избор на професия и предприятие, в което да се обучават.

        Примерни професии, по които очакваме да има места за обучение:

хотелиерство и ресторантьорство (хотелиер, ресторантьор, готвач, специалист в ресторанти за бързо хранене);

хранително-вкусова промишленост (пекар, сладкар, технолог в хранително вкусовата промишленост и др.);

строителство (специалист покриви, дърводелец, специалист климатична/санитарна/отоплителна техника, строител на пътища, специалист по бетон и стоманобетон, дърводелец/кофражист и др. );

технически специалности (електротехник,  мехатроник, индустриален механик, шлосер, стругар, фрезист и др.).

други – гериатричен специалист, офис мениджър, специалист информационни технологии и др.

При проявен интерес, моля изпращайте автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език на : mobipro2016@az.government.bg

       Моля, в текста на имейла задължително посочете избрания от Вас проект/проекти и професия/професии.

Детайли за одобрените към момента проекти, както и описание на съответние професии ще намерите в секция "Схеми за мобилност" - "The job of my life":  http://eures.bg/mobility.schemes.asp?id=51&sid=2

Гериатричен специалист (м/ж) (Аltenpfleger/in)

Гериатричните специалисти (м/ж) обгрижват, обслужват и консултират възрастни хора, нуждаещи се от грижи. /София, Благоевград/

2места

Индустриален механик (м/ж) (Industriemechaniker/in)

Индустриалните механици (м/ж) се грижат за експлоатационната готовност на машини и производствени съоръжения /София, Благоевград/

2места

Майстор на дървени изделия (м/ж) (Tischler/in)

Майсторите на дървени изделия (м/ж) изготвят шкафове, мебели за сядане, маси, прозорци и врати, но също и монтажни конструкции и обзавеждане за изложения, магазини, най-често като единични бройки /София, Благоевград/

1 място

Металоработник (м/ж) (Metallbauer/in)

Металоработниците (м/ж) произвеждат метални конструкции, преустройват ги, поддържат ги и ги ремонтират. /София, Благоевград/

Хотелиер (м/ж) (Нotelfachmann/-frau)

Хотелиерите (м/ж) планират работните процеси в хотела, придружават и консултират гостите и осигуряват тяхното благоразположение. /София, Благоевград/

2 мяста

Готвач (м/ж) (Koch)

Готвачите приготвят и гарнират различни ястия.

1 място

Градинар (м/ж) със специалност градинарство и озеленяване (Gärtner/in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau)

Градинарите (м/ж) със специалност градинарство и озеленяване оформят напр. градини и паркове чрез съобразено с техническите изисквания засаждане на тревни площи, дървета, храсти, многогодишни тревисти растения и цветя

1  място

Мехатроник на хладилна техника (Mechatroniker/in für Kältetechnik)

Мехатроникът за хладилна техника сглабя компонентите за хладилни и климатични системи и извършва предварителен монтаж на отделните части на системата в

1 място

Мехатроник/техник на автомобилна (търговска) техника (Kraftfahrzeugmechatroniker/in mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik)

Мехатроникът /техникът на автомобилна (търговска) техника поддържа и ремонтира различни видове автомобилна техника.

 1 място

Специалист (м/ж) търговия на едро и външна търговия с профил търговия на едро

Специалистите (м/ж) търговия на едро и външна търговия с профил търговия на едро купуват стоки и услуги от производители и ги препродават на фирми от сферата на търговията, занаятите и индустрията

1 място

Специалист по електроника (м/ж) – енергетика и техническо управление на сгради (Elektroniker/in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnikebäudetechnik)

Специалистите по електроника (м/ж) ­ енергетика и техническо управление на сгради планират и инсталират електротехнически съоръжения, като съоръжения за електроснабдяване на сгради

5места

Специалист по информационни технологии (м/ж) – разработване на приложения (Fachinformatiker/in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung)

Специалистите по информационни технологии (м/ж) - разработване на приложения разработват и програмират софтуер съгласно клиентски желания

3 мяста

Специалист по складиране (Fachlagerist/in)

Специалистите по складиране приемат стоки и чрез съпровождащата документация проверяват вида, количеството и състоянието на доставките

1 място

Стъклар (м/ж) с профил прозорци и стъклени фасади (Glaser)

Стъкларите (м/ж) с профил прозорци и стъклени фасади произвеждат готови прозорци, врати и фасадни конструкции от плоско стъкло

1 място

Техник (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника (Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)

Техници (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника инсталират водоснабдителни и въздухоснабдителни системи, вграждат и свързват вани, душ кабини и други санитарни инсталации

1 място

Хигиенист (м/ж) сгради (Gebäudereiniger)

Хигиенистите (м/ж) почистват вътрешните помещения и външните фасади на различни сгради

Пътностроителен работник (м/ж)

Пътностроителните работници (м/ж) строят главни и странични улици, тротоари и велоалеи, пешеходни зони, както и магистрали и летища.

30 места

Дърводелец (м/ж) (Zimmerer/Zimmerin)

Дърводелците (м/ж) строят дървени къщи и покривни конструкции, или създават вътрешни конструкции

1 място

Строител (м/ж) - бетон и стоманобетон (Вeton- und Stahlbetonbauer/in)

Строителите (м/ж) - бетон и стоманобетон изграждат конструкции от бетон и стоманобетон, напр. за мостове, цехове и небостъргачи.

15 места

Градинар (м/ж) със специалност градинарство и озеленяване (Gärtner/in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau)

 

Градинарите (м/ж) със специалност градинарство и озеленяване оформят напр. градини и паркове чрез съобразено с техническите изисквания засаждане на тревни площи, дървета, храсти, многогодишни тревисти растения и цветя

12 места

Професионален шофьор (м/ж) (Вerufskraftfahrer/in)

Професионалните шофьори (м/ж) работят в пътническия транспорт например като шофьори (м/ж) на автобуси в сферата на редовния или на туристическия транспорт

3 места

Специалист (м/ж) по хотелиерство и ресторантьорство (Fachkraft im Gastgewerbe)

Специалистите (м/ж) по хотелиерство и ресторантьорство работят предимно
• в кафенета, ресторанти, както и във фирми за кетъринг
• в хотели и хижи
• в курорти и санаториуми

4 места

Специалист складова логистика (Fachkraft für Lagerlogistik)

Специалистите по складова логистика приемат всякакви видове стоки и чрез съпровождащата документация проверяват количеството и състоянието

5 места

Бояджия (м/ж) със специалност оформление и ремонт (Maler/in und Lackierer/in der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung)

Бояджиите (м/ж) със специалност оформление и ремонт оформят и обработват вътрешни стени, тавани, подове и фасади на сгради, както и повърхности на обекти от различни материали. Те работят в новото строителство, при санирането и модернизирането

3 места

Зидар (м/ж) (Мaurer/in)

Зидарите (м/ж) създават груби строежи за жилищни и фирмени сгради

2 места

Електротехник м/ ж на машини и съоръжения (Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik)

Електротехникът на машини и устройства поема задачи, свързани с инсталацията,
въвеждането в експлоатация и поддръжка на различни електрически машини и системи за задвижване.

3 места

Инструменталчик-механик (Werkzeugmechaniker/in)

Инструменталчици-механици изработват листови матрици, приспособления за огъване или леярски форми и матрици за леене под налягане за индустриалното серийно производство

1 място

Конструктор-механик (м/ж) (Konstruktionsmechaniker/in)

Конструкторите-механици (м/ж) изготвят всякакви метални конструкции, като асансьори, кранове и подобни транспортни съоръжения, но също и мостове, каросерии, кораби, както и цели цехове или плаващи сонди

2 места

Металоработник (м/ж) (Metallbauer/in)

Металоработниците (м/ж) произвеждат метални конструкции, преустройват ги, поддържат ги и ги ремонтират

1 място

Мехатроник (м/ж)

Мехатрониците (м/ж) изграждат комплексни мехатронни системи като напр. роботи за индустриалното производство от механични, електрически и електронни модули

3 места

Стругар/Фрезист (Zerspanungsmechaniker/in)

Стугарите/Фрезистите изработват от метал прецизни компоненти компоненти за технически продукти от всякакъв вид, като например главини, зъбни колела, части за двигатели и турбини.

4 места

Техник (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника (Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)

Техници (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника инсталират водоснабдителни и въздухоснабдителни системи, вграждат и свързват вани, душ кабини и други санитарни инсталации

2 места

Конструктор-механик (м/ж) (Konstruktionsmechaniker/in)

Конструкторите-механици (м/ж) изготвят всякакви метални конструкции, като асансьори, кранове и подобни транспортни съоръжения, но също и мостове, каросерии, кораби, както и цели цехове или плаващи сонди

3 места

Специалист хранително-вкусови технологии (Fachkraft für Lebensmitteltechnik)

Специалистите в хранително-вкусовите технологии произвеждат от различни суровини , с помощта на автоматизирани машини и съоръжения хранителни продукти, деликатеси или напитки

3 места

Техник (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника (Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)

Техници (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника инсталират водоснабдителни и въздухоснабдителни системи, вграждат и свързват вани, душ кабини и други санитарни инсталации

3 места

Фризьор (м/ж) (Friseur/in)

Фризьорите (м/ж) консултират своите клиенти при избора на подходяща прическа

10 ста

Животновъд областта на говедовъдството (Tierwirt/in der Fachrichtung Rinderhaltung)

Животновъдите в областта на говедовъдството отглеждат добитък за разплод, за мляко и месо

10 места

Фермер (Landwirt/in)

Земеделските производители/фермери произвеждат растителни и животински продукти и ги продават

20 места

 

 

 

Уважаеми студенти, вземете думата относно бъдещата си професия!

Каним Ви учтиво да участвате в най-голямото европейско проучване на професионална и образoвателна тематика!

Всяка година около 950 университета в Европа получават ценна информация за това колко доволни са студентите им с помощта на Trendence Graduate Barometer. Нашият университет участва в изданието на проучването за 2016. Около 280,000 студенти допринасят всяка година за оформянето на бъдещото образувание и работна среда, споделяйки целите и мотивацията си.

Ти ще допринесеш ли?

Участвай в проучването тук  www.trendence-gradbarometer.eu

и получи шанса да спечелиш:

 • 5 x € 500 вауера*

 • 10 x € 200 ваучера*

*Можеш да използваш своите BestChoice Europe ваучери в над 70 онлайн магазина. Можеш да разделяш кредита си  между различни партньорски  магазини и да комбинираш няколко ваучера заедно.

Накрая на анкетата Ви очакват резултатите от последното издание. Според Вашите отговори работодатели и университети биват информирани за това какво иска новото поколение, а Вие получавате полезна информация относно образование и професия, която можете да свалите безплатно.

Отговорите Ви са анонимни и данните Ви са легално защитени.

Бъдещето Ви има глас!


 

Уважаеми работодатели,

Каним  на 05.11.2015г. от 10.00 часа в зала 202, сградата на структурите на МТСП, ул.”Стефан Караджа” №8 на

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ»”,   

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

Стажуване: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. Ще бъдат покрити разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход, здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване не се покриват от схемата и остават за сметка на работодателя.

Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на младежа по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. Ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната; разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Разбира се, по схемата има много детайли и подробности, които съвместно ще преодолеем. Винаги сме на среща за разговор по телефон, среща при нас в Бюрото по труда, както и да Ви посетим на място.

На страницата на Агенция по заетостта www.az.government.bg  в рубриката „Оперативна програма РЧР 2014-2020”

За участие в информационния ден не е необходима предварителна регистрация.

Можете да се свържете с нас, както и да получите допълнителна информация на телефони 042/697545, 042/697546, 0878274955 

 

Очакваме Ви!            Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора

 

Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студенти от АФ и СФ

 

 Център за кариерно развитие в Тракийски университет обявява информационна среща със студентите от Аграрен факултет и Стапански факултет на 26.10.2015г.   / понеделник / от 10.45 часа в ЗАЛА 3 на Ректората.

 

 

Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студенти от ВМФ

 

 Център за кариерно развитие в Тракийски университет обявява информационна среща със студентите от Ветеринарномедицински факултет на 26.10.2015г. / понеделник / от 11.45 часа в ЗАЛА 6 на Ректората.

 

Възможности за студентско финансиране и Escape room с Академична лига от UniCredit Bulbank

Възможности за студентско финансиране ще представят експерти от UniCredit Bulbank по време на специална кампания през октомври. Банката има  разработена продуктова линия Академична лига, създадена именно по инициатива на студенти от клубовете „Моята банка на бъдещето“ съвместно с онлайн платформата Kosher.bg.

Заповядайте на 14.10.2015г. в Тракийски университет, Студентски град, където ще имате възможността да предизвикате себе си! Тествайте вашата съобразителност в escape room,  стая с логически задачи, с които трябва да се справят за не повече от 15 мин.  Снимайте се на щанда и качете вашата снимка с хаштаг #ALiga в някоя от социалните мрежи и може да спечелите страхотни награди – тефтер с USB памет и лазерна химикалка! 

Продукти, разработени спрямо потребностите на студентите: 

·         Овърдрафт срещу стипендия с предварително одобрен размер

·         Кредит за заплащане на такси за обучение в България и чужбина; покриване на разходи за издръжка и текущи нужди; закупуване на компютър, участие в студентски бригади в чужбина и други.

·         Безконтактна дебитна карта Debit MasterCard с възможност за персонализиране на картата, като се изпише на втори ред името на университета, катедрата или факултетния номер; овърдрафт.

За повече информация: http://www.unicreditbulbank.bg/bg/Individual_Clients/Academic_league/Students/Promo/index.htm

<!--[if gte mso 9]>

Normal
0
21


false
false
false
<![endif]--><!--[if gte mso 9]>


<![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕН ДЕН НА КАРИЕРАТА В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

По инициатива на Кариерния център при Ректората на Тракийски университет на 13.05.2015 г. от 11 до 14 часа в сградата на Ректората се проведе Ден на кариерата, като част от събитията, с които университетът чества своя двадесет годишен юбилей.

От поканените над 50  национални и регионални фирми и бизнес-организации взеха участие 10 фирми, а именно: Оптиком, Доверие,  Ориндж БГ, ПроКредит Банк, Алианц, NBAF – Сливен, Бюрото по труда, NN, Белчева консулт, Булагро.

Денят на кариерата е нова активност на настоящия екип на ЦКР, ТрУ с тенденция да се превърне в регулярни срещи на бизнеса със студентите на територията на самия университет.

Събитието беше открито от проф. двмн Иван Въшин, ИД Ректор, с кратко приветствие и изразяване на готовността на ръководството на университета да продължи да поддържа и задълбочава връзките и взаимодействията си с потребителите на кадри, възпитаници на Тракийски университет – Стара Загора.

Студентите имаха възможност да разговарят персонално с представителите на фирмите, да разгледат техните материали и да зададат всички интересуващи ги въпроси.

         Тази проява, инициирана от ЦКР е значима както за студентите в университета, така и за укрепването на връзките с бизнеса, за което целенасочено работи не само ЦКР, а и много декански ръководства, преподаватели и някои от самите фирми.

         Изказваме искрена благодарност на всички, които подкрепиха ЦКР за осъществяването на Деня на кариерата, и особено на представителите на бизнеса, които ни уважиха с участието си!

 

Доц. д-р Светлана Димитрова, д.м., GCDF, Р-л ЦКР

      Наталия Митева, GCDF, кариерен консултант

 

 

Ден на кариерата в Тракийски университет

По инициатива на Центъра за кариерно развитие  на Тракийски университет на 13.05.2015 г. от 11 до 14 часа в сградата на Ректората (Централно фоайе) ще се проведе Ден на кариерата, в който ще  участват национални и регионални фирми и бизнес-организации. 

 

Каним всички заинтересовани студенти да се възползват от възможността да контактуват с работодателите, които предлагат стажове и евентуална бъдеща работа.

 

 

Център за кариерно развитие при Ректорат на Тракийски университет, по покана на Центъра за кариерно ориентиране гр. Стара Загора, за участие в Информационна среща на 21.04.2015г. от 14.00 часа с ученици от 12-ти клас.

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В БУРГАС

 

  Научно-практическа национална конференция по инициатива на Студентски съвет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ град Бургас, в съвместна работа с Община Бургас, НБУ „Михаил Лъкатник“, Пристанище Бургас ЕАД, “Renault” , „Азимут – 6000 ЕООД” гр. Поморие и Националното представителство на Студентските съвети.

  Конференцията ще се осъществи чрез решение на казуси, предоставени от фирмата дала казуса, в съответното направление. Направленията са Педагогика, Икономика, Маркетинг, Медицина, Екология и Туризъм.

  В конференцията може да се участва както индивидуално, така и в екипи до трима души. Решението на казуса ще се представя под формата на презентация, в рамките на 10-15 минути, като може да се подготви и допълнителна информация, подкрепяща презентацията.

 Готовите казуси трябва да се пратят една седмица преди конференцията - 13.04.2015 година.

 Изисквания за участниците:
1.Участницитe трябва да са студенти, без значение дали са от държавен или частен университет;
1.1. Участие могат да вземат само бакалаври, проф.-бакалаври и магистри;
2.Студентите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ са освободени от такса за участие в Научната конференция;
3.Студенти от други университети трябва да заплатят такса за участие – 10лв. на отбор, за участие в Научната конференция.

 Повече информация може да намерите ТУК

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО В БСУ С НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ

 

  През м.март 2015 г. ще се проведе XVI Конференция за студентско научно творчество с национално участие. Каним всички студенти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат.

  Научните направления са:

Право и политика

Администрация и управление

Финанси и счетоводна отчетност

Маркетинг и мениджмънт

Международни икономически отношения

Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)

Психология

Социални дейности

Техники и технологии

Информатика

Възобновяеми енергийни източници

 

Повече информация може да намерите ТУК

 
 

СЕДМА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕКОЛОГИЯТА – НАЧИН НА МИСЛЕНЕ”

 

  Седмата национална студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене” ще се проведе на 9 май 2015 г. в Биологически факултет- гр. Пловдив.

Целта на конференцията е да предостави възможност на студентите от ПУ и други ВУЗ от страната да развият своето екологично и биологично мислене и да представят своите научни и научно-популярни разработки. Традиционно конференцията акцентира върху различни области на екологията, опазването на природата и екологичното образование.

  Доклад (времето за представяне на докладите е 12 мин + 3 мин време за въпроси (общо 15 мин).Моля, желаещите да участват, да попълнят формулярите за участие и да ги изпратят на ss.biologyfaculty.pu@mail.bg, не по-късно от 15 април 2015 г.(включително).

  Пълният текст на научно-популярните доклади (до 15 страници, с таблици, фигури и литературният списък) ще бъдат отпечатани в специален сборник с доклади, ако те отговарят на изискванията и бъдат изнесени на конференцията. Те не бива да са публикувани до този момент. Първият автор на доклада задължително трябва бъде студент. Представянето на докладите е на български език, а публикуването в сборника може да бъде на български или английски език (по желание на автора).

  По идея на организационният комитет, тази година за трети път успоредно с конференцията ще се проведе и фотоизложба под мотото „Екологията – начин на мислене и действие“. Във фотоизложбата могат да вземат участие само студенти и докторанти със собствени снимки, правени в България. Снимките трябва да са в посоченото тематично направление. Допуска се участие с до 6 снимки. Размерът на снимките трябва да бъде - ширина: 18 см и височина 13 см (цветни или черно-бели).

  Конференцията ще се проведе в 15 аудитория в сградата на Биологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Тодор Самодумов“ 2 (до Античния театър).

 ВАЖНИ СРОКОВЕ

<!--[if !supportLists]-->·                                 <!--[endif]-->Краен срок за подаване на заявки за участие за конференцията: 15 април 2015

<!--[if !supportLists]-->·                                 <!--[endif]-->Краен срок за предаване на пълният текст на докладите:9 май 2015

<!--[if !supportLists]-->·                                 <!--[endif]-->Краен срок за подаване на заявки за участие за фотоизложба: 1 май 2015

 Седмата национална студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене” се организира от катедра „Екология и ООС” към Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Студентски съвет – ПУ „Паисий Хилендарски”. Националното представителство на студентските съвети са спед партньорите на конференцията.

 
На 24.11.14г (понеделник) от 11.00 часа във ФТТ – Ямбол, организация „Заедно в час” ще представи фирмена презентация на тема: Дейност на „Заедно в час”( Заедно в час работи за осигуряване на достъп до качествено образование за всяко дете в България, заедно със своите съмишленици и завършилите успешно програмата за мотивиращи учители.)
На 25.11.14г (вторник) от 10.00 часа в Педагогически факултет, организашия „Заедно в час” ще осъществи обучение в умения за кандидатстване за работа.
 
На 27.11.14г (четвъртък) от 13.15 часа в Зала ЗА, Центърa за кариерно развитие в Тракийски университет организира фирмена презентация с фирма Булагро. Представителите на фирмата ще Ви запознаят с естеството на дейност на фирмата и ще Ви информират за възможностите (стаж и работа), които можете да получите при тях.

 
·        Агенция по заетостта със седмица на отворените врати за младежи
Седмица на отворените врати за младежи организира Агенцията по заетостта. Новата инициатива ще се проведе във  всички бюра по труда в цялата страна всеки ден от 24 до 28 ноември 2014 г. от 10 до 16 ч.
Посетителите ще могат да разговарят със специално обучени трудови посредници, които всекидневно консултират и мотивират младежи до 29-годишна възраст, както и с EURES съветници, предлагащи възможности за реализация в чужбина.
Инициативата „Отворени врати за младежи” се стреми да привлече възможно най-много млади хора, които никога досега не са били регистрирани в бюро по труда – младежи, отпаднали преждевременно от образователната система; ученици, завършващи средно образование, студенти. По време на посещението си те ще получат пълна и достъпна информация за всички услуги, от които биха могли да се възползват – консултиране, професионално ориентиране, мотивиране, посредничество при търсене на работа, помощ за изготвяне на документи за кандидатстване и др.
Целта е младежите да припознаят Агенцията по заетостта и в частност, най-близкото за тях бюро по труда и неговите служители, като сигурен и лоялен партньор.
Заповядайте на информационен ден в Дирекция „Бюро по труда”–Стара Загора, ул. „Стефан Караджа” №8, Център „Работа”, 202 зала
24 до 28 ноември, от 10.00 часа до 16.00 часа.
 
Очакваме Ви!

 

 

Националното представителство на студентските съвети и компания „ First Online Solutions" обсъдиха съвместно сътрудничество с цел подобряване на връзката между студентите, които се обучават в университетите в страната и реалната бизнес среда. Срещата се проведе в рамките на „Летен университет", организиран от НПСС през м. август 2014 година.

Двете страни договориха съвместни партньорски отношения по реализация на проект „The project „.

Какво е The project? В „Проектът" ще вземат участие над 50 млади таланта. С помощта на обучители и ментори от фирма First Online Solutions те ще имат възможността: - да участват в обучения и симулации, да разрешават реални казуси от практиката с помощта на ментор, да открият повече за своите интереси и възможности.

The Project ще започне с Ден на отворените врати между 15 и 30 октомври, по време на който участниците ще имат възможността да се запознаят със спецификата на работа в различните отдели на фирмата: ИТ, Оптимизация, Маркетинг, Продажби, Обслужване на клиенти, Човешки Ресурси, Финанси.

Проектът е напълно безплатен за всички участници, като за участниците няма изисквания за определени квалификации или познаване на чужди езици.

Целта е след края на проекта младежите да са развили редица полезни практически умения, които да им помогнат да се ориентират в своята кариера.
Организаторите се надяват, че и други компании ще се присъединят към проекта, който да бъде съвместно развиваща се инициатива в партньорство с университети и училища.

Включи се до 05.10.14 година.  Изпрати мотивационно писмо наtheproject@1stonlinesolutions.bg.
Ще бъдат одобрени 50-те най- оригинални и впечатляващи кандидатури.

First Online Solutions е иновативна и развиваща се IT компания, предлагаща онлайн и маркетинг услуги на международно ниво. Основана е в Лондон и има клонове в няколко страни – Англия, Австралия, САЩ и България. Днес компанията се състои от повече от 350 специалисти, разделени в 7 отдела – Продажби, Клиенти, Финанси, Оптимизация, Web Optimization,IT, Маркетинг и Човешки ресурси.

За повече информация, посетете Фейсбук страницата на проекта.

 
19 май - Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“

 

 На 19.05.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна управа - Стара Загора се проведе Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“, организирана от Тракийски университет - Център за кариерно развитие, Областна управа – Стара Загора и Регионален инспекторат по образование.
 На Кръглата маса присъстваха: проф. дсн Иван Станков – Ректор на ТрУ, проф. двмн Иван Въшин – Зам.-ректор по учебна дейност на ТрУ, Декани и Зам. Декани от ТрУ,  г-жа Живка Аладжова – Областен управител на Област Стара Загора, г-жа Теодора Иванова – Зам. Областен управител на Област Стара Загора, г-жа Донка Симеонова – началник на Регионалния инспекторат по образованието, имаше представители от средните училища, както и представители на бизнеса.
 Доц. д-р Светлана Димитрова, дм – Ръководител на Центъра за кариерно развитие към ТрУ беше модератор на Кръглата маса.
 На Кръглата маса бяха представени следните презентации:
 „Подготовка на специалисти в Тракийски университет и в професионалните гимназии в регион Стара Загора и потребностите на бизнеса – проблеми и перспективи”.
от проф. дпн Георги Иванов – ръководител сектор „ Качество и акредитация”, ТрУ
 „Преходът от средно към висше образование”
гл.ас. Николай Такучев, ТрУ
 „Връзка и взаимодействие между висшето образование и бизнеса – настояще и бъдещи възможности”
доц. д-р Светлана Димитрова, дм – ръководител на Център за кариерно развитие, ТрУ
 „Професионално образование и обучение в област Стара Загора”
Стефан Чергев – ст.експерт по професионално образование
 „Взаимодействие и сътрудничество между професионалното образование и обучение в Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр.Стара Загора, Тракийски университет и бизнеса”
Снежана Друмева – директор на Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр.Стара Загора
 „Ролята и значението на професионалното образование в Професионална гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан за бизнеса в района”
Таня Тотева – директор на Професионална гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан
 „Представяне на Регионален академичен център”
Олег Стоилов – Председател на Търговско-промишлената палата – Стара Загора

 

19 май - Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“

 

На 19.05.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна управа - Стара Загора ще се проведе Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“, организирана от Тракийски университет - Център за кариерно развитие, Областна управа – Стара Загора и Регионален инспекторат по образование. Дискусиите на кръглата маса ще бъдат посветени на последователната професионална подготовка и кариерното развитие на завършващите професионални училища средношколци и специалистите с висше образование и ролята на бизнеса за тяхната успешна релизация, с акцент върху регионалните проблеми в тези насоки.

 

СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

 

 Мрежата от Областни информационни центрове в цялата страна стартира национален конкурс за младежки проект под надслов „ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“. Кампанията има за цел да популяризира новите възможности за европейско финансиране през периода (2014 – 2020 г.) и да запознае младежите с основните правила и процедури в процеса на подготовка на проект, финансиран с европейски средства.
 В конкурса може да участват ученици, студенти и безработни младежи на възраст от 17 до 21 години. Кандидатите трябва да подготвят проекти за подобряване на качеството на живот в областта, в която живеят. От проектните предложения се очаква да бъдат съобразени с възможностите за финансиране от някоя от седемте оперативни програми, активни през периода 2014 – 2020 година.
 Конкурсът ще се проведе на два етапа – регионален и национален кръг. Екипът на Областен информационен център – Стара Загора ще разяснява условията за кандидатстване, основните правила за подготовка на проекти и новите оперативни програми, по които младите хора ще пишат своите предложения. Желаещите да участват могат да получат информация на място в центъра на бул. „М. М. Кусев“ № 9, на телефон 042/603 526 или по електронна поща (електронният адрес на ОИЦ – Стара Загора е oic.stz@eufufnds.bg).
 Регламент, формуляр и всички останали документи за кандидатстване са публикувани на единния портал за еврофондовете http://eufunds.bg/bg/page/1024/, където са публикувани и вариантите на новите оперативни програми.
 Проекти се подават в pdf формат в срок до 17:00 часа на 26 май 2014 г. само на електронната поща на Областния информационен център – Стара Загора. Отличените на първо място проекти от всички области ще участват в националния кръг на конкурса, който ще се проведе от 16 до 27 юни 2014 г. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА
 Екипът на Областен информационен център – Стара Загора има готовност, при проявен интерес, да организира информационни срещи във връзка с инициативата в университета.
 ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

За допълнителна информация:
Име на служител: Петя Ацинова, Управител
Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg

 

Виенски университет, катедра Славистика
Институт за Дунавския регион и Централна Европа, Виена

 
 
организират
XX АвстриЙско-български летен колеж
1-20 август, 2014, Благоевград и Варна
За поредна година се предоставя възможност на 20 студенти от български университети и на 20 студенти от австрийски университети да подобрят и задълбочат знанията си съответно по немски и български език. В обучението се прилагат интерактивни методи от квалифицирани преподаватели, чийто майчин език е немски или български. Участниците имат възможност да използват и метода „Тандем” – изучаване на чужд език чрез комуникация помежду си в неформална среда. Провеждат се няколко екскурзии до София, Пловдив и Велико Търново, както и до различни културни забележителности като Рилски манастир, етнографски комплекс „Етъра” и др. Предвидено е и достатъчно свободно време.
Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, без вечери), екскурзии и входни билети за различни културни мероприятия се поемат от организаторите.
Условия за кандидатстване:
Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които са изучавали немски език поне 100 учебни часа, с изключение на тези от филологическите специалности с немски език.
Необходими документи:
·        Кратко CV по стандарт, със снимка и информация за обратна връзка (e-mail; тел.) – на български език.
·        Мотивационно писмо за участие в 20. Австрийско-български летен колеж – на български език.
·        Уверение, че сте студент или докторант – на български език.
·        Копия от легитимни документи, доказващи, че сте изучавали немски език поне 100 учебни часа (академична справка, копие на диплома за средно образование, сертификати от езикови курсове и др.), удостоверяващи нивото на владеене на езика.
Кандидатурите си може да изпращате до 31 май на e-mail:
Лице за контакт за България: маг. Мирослава Краева
Facebook: Österreichisch-BulgarischesSommerkolleg
Юбилейна студентска конференция в Университет "Проф.д-р Асен Златаров"
Юбилейна студентска практическа научна конференция, по инициатива на Студентски съвет,в съвместна работа с “Renault”, “Технологика“, „Siemens”,„Лукойл Нефтохим“ Бургас, Община Бургас, НБУ ‚Михаил Лъкатник“, Доц. Д-р Папанчева и Националното представителство на студентските съвети (НПСС).
Записването е на email: btu.studsyvet@gmail.com
или в офиса на студентски съвет СО Блок 1 Стая 317
Конференцията ще се осъществи чрез решение на казуси,предоставени от фирмата дала казуса,в съответното направление.Направленията са шест- Педагoгика, Електроника,Химия и ООС, Компютърни и софтуерни технологии, Икономика и Туризъм, като за педагогическите специалности има предоставени два казуса. В конференцията може да се участва както индивидуално,така и в екипи до трима души. Решението на казуса ще се представя под формата на презентация,в рамките на 10-15 минути.Като може да се подготви и допълнителна информация,подkрепяща презентацията.
Конференцията се провежда на национално ниво,като участниците от Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ не заплащат такса. За останалите участници важи такса ,в размер от 15 лв.Сумата се превежда по сметката на Университета:
 BG 90 STSA 9300 31 0000 1100
B I C   STSABGSF
Екипите не са задължени да имат академичен наставник.
Решението за победител ще бъде взето от комисията,която ще се състои от двама представители на фирмата,дала казуса и преподавател, в съответното направление.
 Награди:  по 400лв. за победителите в шестте направления. В някои от направленията ще има и допълнителни награди от фирмите,дали казусите.Дати на провеждане : 25, 26, 27 април 2014г. Място на провеждане: Факултет по обществени науки (25-26.04.2014г.), Факултет по технически науки (26-27.04.2014г.) Дати за записване: от 10.03 до 11.04.2014г. Място на записване – В офиса на Студентски съвет, както и в сайта на Студентски съвет http://www.btu.studsavet.bg/
Всеки участник, включил се в конференцията ще получи грамота за направлението, в което е участвал.

 

УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСЪТ

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА МОН

10 ОКТОМВРИ 2013 Г., СТАРА ЗАГОРА

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ:

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

СЕКТОР „КАЧЕСТВО И АКРЕДИТАЦИЯ“

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – СТАРА ЗАГОРА

 

 
 
Целта на Кръглата маса - да се търсят решения за адаптирането на българското висше образование към потребностите на бизнеса, както и за ангажирането на работодателите в процеса на професионалната подготовка на специалистите с висше образование, и в създаването на справедливи възможности за тяхната реализация.
 

 
 
 Участници:

 
 
 

-       представители на академичните ръководства, ръководители и служители на центровете за кариерно равитие и качество на обучението към университетите в България;
-       представители на студентските съвети и организации;
-       представители на бизнес-организации от различни професионални направления;
-       представители на НПО, граждански сдружения, професионални и съсловни организации;
-       представители на Областна администрация Стара Загора,Община Стара Загора  и други държавни институции.
Кръглата маса премина съобразно предварително изработената и разпратена програма, при голяма активност на участниците особено в първата част на обсъжданията.
 

 
 
В резултат на работата на кръглата маса се оформиха следните предложения:

 
 
 

Към МОН:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Необходимо е определянето на приоритетни области/професионални направления за развитие на висшето образование в РБългария, съобразно потребностите на бизнеса и държавните политики.

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Финансирането на ВУЗ да се извършва съответно на държавното планиране за икономическото и социално развитие на РБългария.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->На базата на актуализирани анализи на състоянието, най-вече дефицитите на специалисти на пазара на труда, да се определя държавната поръчка за съответните специалности.

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Да се финансират приoритетно реално необходимите на бизнеса специалности, а не атрактивни за студентите, но иначе „кухи” специалности.

<!--[if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Необходимо е изграждането на ефективна връзка и приемственост между  системата на средното и тази на висшето образование.

<!--[if !supportLists]-->6.    <!--[endif]-->Да се стимулират финансово съвместни научни и приложни проекти на университетите и бизнеса.

 

Към университетите:

 1. Да повишат своята активност като определят стратегиите си и извършват своето оперативно и бизнес-планиране съобразно потребностите на бизнеса, тъй като това е техният реален потребител.
 2. Да работят за повишаване на мотивацията на студентите да усвояват практически умения и адекватно професионално отношение още от началото на следването си – срещи с бизнеса и обучение „на терен” още от първите дни в университета.
 3. Да засилят и актуализират непрекъснато обучението в умения, необходими за бизнеса, като: компютърни, комуникативни, чуждоезиково обучение.
 4. Да засилят активността си за търсене и осигуряване на допълнително субсидиране освен държавната субсидия – публични, публично-частни партньорства и др.
 5. Да водят регистър на завършилите студенти и да подържат ефективни връзки и взаимоотношения с тях с  цел подпомагане на университетите от бизнеса.
 6. Да се стимулира участието на студентите в научно-изследователски съвместни проекти с бизнеса, за да се мотивират допълнително.
 7. Да се улеснят административно стажовете в бизнес-организациите, а не да се затрудняват.

 

Към бизнеса:

 

 1. Да поддържа активно връзка с университетите при заявяване на своите потребности от подготвени специалисти.
 2. Да участва в обучението на необходимите кадри чрез стипендиантски и стажантски програми.
 3. Да участва във формулирането на „крайния продукт” на университетското образование, като участва в изработването на квалификационните характеристики на съответните професии.
 4. Да се възползва от иновативното и креативно мислене на студентите и научния потенциал на преподавателите посредством финансиране на съвместни научно-приложни разработки по поръчка на бизнеса.
 5. Да се наемат повече млади новозавършили университетски специалисти.
 6. Да участва директно в обучителния процес – включване на мениджъри като преподаватели в свободно избираеми дисциплини, организиране на семинари, на посещения на фирмите с обучителна цел и др.

 

 

Европейската програма за обмен на предприемачи

 

Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други държави от Европейския съюз. Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин се изразяват в нови перспективи за развиване на собствения бизнес и възможността за установяване на сътрудничество с чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. Престоят е частично финансиран със средства от Европейския съюз. Независимо дали сте нов или много опитен предприемач, програмата може да предложи огромна добавена стойност за вашия бизнес: възможните ползи включват обмен на знания и опит, контакти и сътрудничество на територията на цяла Европа, установяване на нови търговски отношения или намиране на международни пазари.

 

Прочетете повече за програмата

Кой може да участва?

 

·        Нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен бизнес или вече са стартирали такъв през последните три години.

·        Предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия в ЕС.

Прочетете повече за участието в програмата „Еразъм за млади предприемачи”

 

 Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студентите от Mедицински факултет

 

Център за кариерно развитие обявява информационна среща със студентите от Медицински факултет на 13.05.2013 г. (понеделник) от 9.45 часа в Зала 4 на Морфоблока; от 11.30 часа в Зала 1 на Морфоблока; от 13.15 часа в Зала 1 на Деканата.

 

 

Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студентите от Медицински колеж

 

Център за кариерно развитие обявява информационна среща със студентите от Медицински колеж на 15.05.2013 г. (сряда) от 13.45 часа със специалност Лаборанти 2-ри курс и от 14.15 часа със специалност Рехабилитатори 2-ри курс.

 

 

Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студентите от Mедицински факултет

 

Център за кариерно развитие обявява информационна среща със студентите от Медицински факултет на 18.05.2013 г. (събота) от 9.00 часа в Зала 2 на Деканата.

 

 

Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студентите от Филиал - Хасково

 

Център за кариерно развитие обявява информационна среща със студентите от Филиал-Хасково на 29.04.2013 г. (понеделник) от 12.30 часа в Медийната зала на Филиала.

 

 

Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студентите от Факултет „Техника и технологии” - Ямбол

 

Център за кариерно развитие обявява информационна среща със студентите от Факултет „Техника и технологии” - Ямбол на 29.04.2013 г. (понеделник) от 10.00 часа в Зала 325 на ФТТ.

 

 

Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студентите от ПФ и преподаватели от ДИПКУ

 

Център за кариерно развитие обявява информационна среща със студентите от Педагогически факултет и преподаватели от ДИПКУ на 22.04.2013 г. (понеделник) от 12.00 часа в Зала 217 и от 13.00 часа в Зала 12 на ПФ.

 

 

 

Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студенти от АФ

 

 Център за кариерно развитие в Тракийски университет обявява информационна среща със студентите от Аграрен факултет на 15.04.2013г. / понеделник / от 15.15 часа в зала 1 на Ректората.

 

 

Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студенти от СФ

 

 Център за кариерно развитие в Тракийски университет обявява информационна среща със студентите от Стопански факултет на 08.04.2013г. / понеделник / от 14.00 часа в зала 4А на Ректората.

 

 

Виенски университет, катедра Славистика

Институт за Дунавския регион и Централна Европа, Виена

 

организират

XIX АвстриЙско-български летен колеж

2-21 август, 2013, Благоевград и Варна

За поредна година се предоставя възможност на 20 студенти от български университети и на 20 студенти от австрийски университети да подобрят и задълбочат знанията си съответно по немски и български език. В обучението се прилагат интерактивни методи от квалифицирани преподаватели, чийто майчин език е немски или български. Участниците имат възможност да използват и метода „Тандем” – изучаване на чужд език чрез комуникация помежду си в неформална среда. Провеждат се няколко екскурзии до София, Пловдив и Велико Търново, както и до различни културни забележителности като Рилски манастир, етнографски комплекс „Етъра” и др. Предвидено е и достатъчно свободно време.

Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, без вечери), екскурзии и входни билети за различни културни мероприятия се поемат от организаторите.

Условия за кандидатстване:

Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които са изучавали немски език поне 100 учебни часа, с изключение на тези от филологическите специалности с немски език.

Необходими документи:

·        Кратко CV по стандарт, със снимка и информация за обратна връзка (e-mail; тел.) – на български език.

·        Мотивационно писмо за участие в 19. Австрийско-български летен колеж – на български език.

·        Уверение, че сте студент или докторант – на български език.

·        Копия от легитимни документи, доказващи, че сте изучавали немски език поне 100 учебни часа (академична справка, копие на диплома за средно образование, сертификати от езикови курсове и др.), удостоверяващи нивото на владеене на езика.

Кандидатурите си може да изпращате до 31 май на e-mail:

sommerkollegHYPERLINK "mailto:sommerkolleg@yahoo.com"@HYPERLINK "mailto:sommerkolleg@yahoo.com"yahooHYPERLINK "mailto:sommerkolleg@yahoo.com".HYPERLINK "mailto:sommerkolleg@yahoo.com"com

 

 

Информационна среща на Центъра за кариерно развитие в ТрУ със студенти от ВМФ

 

 Център за кариерно развитие в Тракийски университет обявява информационна среща със студентите от Ветеринарномедицински факултет на 25.03.2013г. / понеделник / от 12.00 часа в зала 9 на Ректората.

 

 

 

Заетостта на младежите - основен приоритет

 

Заетостта, социалното приобщаване, здравето и благоденствието на младите хора трябва да се превърнат в основни приоритети на европейската политика за младежта, а държавите членки следва да полагат повече усилия за подкрепа на младите хора, които са най-силно засегнати от икономическата криза. Това се казва в доклада на  Европейската комисия за 2012 г., изготвян на всеки три години от и цитиран от пресслужбата на институцията. В него се посочва, че почти всички държави членки прилагат стратегията на ЕС за младежта, която има за цел създаването на повече и по-добри възможности за младите хора и насърчаването на активното гражданско участие, социалното приобщаване и солидарността.

Според последните данни, публикувани от Евростат през септември, безработицата сред младите хора на възраст между 15 и 24 години в ЕС е скочила с 50% от началото на кризата, от средно 15% през февруари 2008 г. до 22.5% през юли тази година. Най-високи проценти са отбелязани в Гърция (53.8%) и Испания (52.9%). В ЕС над 30% от младите безработни са били без работа за повече от година. От публикуването на предходния доклад през 2009 г. насам обаче страните са укрепили инициативите в областта на образованието, заетостта и предприемачеството, насочени към младите хора. Нивото на участие на младежите в сдружения и социални движения е останало високо.

"Еразъм за всички", предложената нова програма за образованието, обучението и младежта за периода 2014 - 2020 г., ще играе централна роля в новата стратегия на ЕС за младежта.Тя предвижда значително увеличение на финансирането, което ще даде възможност до 5 милиона души да получат безвъзмездни средства от ЕС за учене, обучение или доброволческа дейност в чужбина. Това е почти два пъти повече в сравнение със сега по линия на програмите за периода 2007 - 2013 г.

Европейската комисия започва кампания, която ще насърчи предприятията да създават повече работни места за стажанти. Целта е стажовете да помогнат на младите да добият умения и да преминат по-плавно от учебната скамейка към професията, съобщиха от комисията.

Предвижда се през следващата година и половина по програмите "Леонардо да Винчи" и "Еразъм" Еврокомисията да осигури финансова подкрепа за общо 280 000 стажа за ученици от професионалното обучение и висшето образование. Еврокомисарят по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу отбеляза, че Европейската комисия очаква да повиши информираността за ценността на стажовете в чужбина, които могат да подобрят езиковите умения на учениците и да им помогнат да подобрят увереността в собствените им сили, както и тяхната приспособимост.

Според статистиката малко предприятия са осведомени за възможността да приемат стажант по европейска програма. Откритата кампания е представена на сайт с информация и препратки към други страници, представящи начините да се организира или да се намери стаж в чужбина по европейските програми. В държавите от ЕС ще бъдат организирани събития за повишаване на осведомеността, предназначени за търговските камари, агенциите за регионално развитие, организациите за подпомагане на стопанската дейност.

През 2011 г Европейската комисия. увеличи с 30 на сто броя на работните стажове по двете посочени програми. През настоящата година най-малко 130 хил. младежи ще получат подкрепа за стаж на работно място в чужбина. Броят на получилите подкрепа следва да нарасне до 150 хил. догодина, се отбелязва в съобщение на комисията.

Проучванията сочат, че стажанти, които владеят чуждите езици, могат да помогнат на предприятията да навлязат на нови пазари. Според проучване на комисията през 2006 г. сред близо 2000 европейски предприятия е отчетено, че в резултат на липсата на езикови умения 11 процента от дружествата са пропуснали да сключат договор, което е довело до загуби на обща стойност от 50 млн. евро.

 


       
За втора поредна година Центърът за кариерно развитие при Тракийски университет е партнъор на   
trendence Graduate Barometer: най-разпространената европейска анкета за образование и кариера. Тя проучва мнението на студентите относно факторите за избор на университет, удовлетвореността от обучението и очакванията за бъдещата професионална реализация.  trendence Graduate Barometer осигурява на университетите и работодателите полезна информация относно предпочитанията и очакванията на студентите, което подпомага връзката образование – бизнес и улеснява прехода  от университета към успешна реализация на пазара на труда.

        Благодарение на участието на над 1000 университета от 24 европейски страни,  анкетата събира мнения на студенти от цяла Европа и проучва разликите и приликите между отделните страни.  Броят на участващите студенти постоянно нараства, с приблизително 300 000 участника за 2011 г.

       trendence Graduate Barometer 2012 – European Edition ще се проведе в периода ноември 2011 г.- януари 2012 г. Анкетата се попълва лесно и бързо в електронен вариант. За участие в проучването,  моля натиснете тук:  www.trendence-gradbarometer.eu

       Попълването на анкетата дава възможност  за сравнение на отговорите  с резултатите на всички европейски участници, както и възможността за спечелване на следните награди:

 

* 2 x € 1000

 

* 5 x € 500

 

        Анкетата се провежда съвместно с нашия изследователски партньор trendence Institut. Уверяваме всички студенти, че отговорите на анкетата ще са анонимни и личните данни ще бъдат защитени съгласно закона.

 

Благодарим предварително на всички участващи студенти!

 

 


Нов уебсайт в подкрепа на търсещите работа и кариерните специалисти

 

Във виртуалното пространство вече съществува нов уебсайт  www.zakarierata.com <http://www.zakarierata.com/> , който предоставя онлайн подкрепа на търсещи работа.

Сайтът съдържа разнообразни упражнения, полезни съвети и интерактивни инструменти, които помагат на търсещите работа да изяснят интересите, потенциала и целите си, свързани с работата. Регистрацията е бърза, лесна и напълно безплатна.

Търсещите работа могат да обменят опит помежду си чрез различните дискусионни форуми, да си оказват съдействие и да се консултират с кариерен специалист. Всяка тема, свързана с кариерното развитие, е свързана с практически упражнения. Порталът e модериран от екип от кариерни консултанти от всяка държава, които помагат на клиентите, търсещи работа. Регистиранитепотребители могат да използват сайта като свое лично пространство в интернет, където да публикуват свое CV, да създадат профил за представяне пред работодателите или свой кариерен блог.

Кариерните специалисти могат да използват виртуалното пространство като място, в което да предлагат и популяризират своите услуги. Те имат възможност да създадат собствена форум стая, в която да отговарят на въпроси на търсещи работа клиенти или да работят индивидуално с всеки един в режимна поверителност. В процеса на консултиране консултантите ще бъдат максимално облекчени от интерактивността на сайта, чрез която клиентът попълва упражнения и получава обратна връзка от консултанта.

Уебсайтът е създаден по международния проект WBS - Web Based Job Search Support, в който участва Фондация на бизнеса за образованието. Инициативата е с участието на партньори от 6 държави - Италия, Полша, Чехия, Испания, Словения и България, и се финансира от Европейската комисия в рамките на програма Образование и Култура.

 

 

Портал подпомага европейската кариера на българските учени

 

         Изследователите в България вече могат да ползват услугите на обновения портал EURAXESS България. Той е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS - изградени по подобен начин и открити наскоро в над 30 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура и са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува над 8000 предложения за изследователска работа онлайн от всички страни-членки на EURAXESS. EURAXESS е общоевропейска мрежа, създадена от Европейската Комисия.

          Порталът предоставя информация за предложения за работа от университетите и други институции, както и за стипендии и безвъзмездни помощи за научни изследвания в подкрепа на изследователите. Гостуващите изследователи пък могат да се информират относно режима за издаване на входна виза, условията за влизане в страната, данъчната и социална система и т.н.

          Освен портала, EURAXESS България има два координиращи центъра към Софийски университет и към фондация "Институт по технологии и развитие", и седем контактни лица за обслужване на изследователи към УНСС, Техническия университет-Варна, Русенския университет, Тракийския университет в Стара Загора, Пловдивския университет, БАН и Международната фондация "Св.Св.Кирил и Методий",  където мобилните изследователи могат да се обърнат със своите въпроси.

 

Доброволци за инструктори по развитие на Африка, Индия и Латинска Америка

 

        Колежът за международно сътрудничество и развитие /CICD/ в Hull, Англия набира доброволци за обучение по програмата Инструктор по развитие, които имат желание да работят по хуманитарни проекти в Африка, Индия и Латинска Америка.


Инструктор по развитие е програма, която дава уникален шанс на хората от по-развитите части на света да посветят 6 месеца от живота си на един практически принос в борбата срещу бедността и болестите в най-окаяните райони на света. CICD в Англия работи съвместно с неправителствената организация Humana People to People. Организацията поддържа около 300 проекта за развитие и обхваща около 12 млн. души.


      В момента действа програма с продължителност 14 месеца: 6 месеца подготовка в училището в Англия, 6 месеца на мисия в Африка, Индия или Латинска Америка и 2 месеца т.нар. "Лагер на Бъдещето", ако се заплати обучението. Има възможност средствата да се
осигурят с включване към стипендиантската програма GAIA, но престоят в училището в Англия се удължава с още 6 месеца.

 
       Ако имате интерес и познания по английски език, свържете се на е-майл, Bulgaria@cicd-volunteerinafrica.org като изпратите кратка информация за себе си и запитване. За повече информация, можете да посетите  сайта:  www.cicd-volunteerinafrica.org


College for International Co-operation and Development

Winestead Hall, Patrington Hull HU12 0NP

Tel. no.: 01964-631826  Fax no.: 01964-631695

www.cicd-volunteerinafrica.org 

 

 

Програма “Старт на кариерата”2011

 

От юни 2011 г. ще започне процедура по програма “Старт на кариерата”2011. Тя дава възможност на млади висшисти до 29-годишна възраст в рамките на 9 месеца да придобият трудов стаж и опит по своята специалност в публичната администрация. Програмата се реализира от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Работните места са в министерства, ведомства, агенции и териториални поделения, както и в областни управи и общински администрации. В дирекции “Бюро по труда” ще се приемат документи на младежите с висше образование. Условие за участие е образованието и квалификацията на кандидатите да съответстват на заявените работни места.

Можете да получите информация за старта на програмата от страницата на  Центъра за кариерно развитие, меню „Стажантски програми и работни места”,  на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика www.mlsp.government.bg, Агенцията по заетостта www.az.government.bg и във всички Бюра по труда.

Възможности за стаж по специалността
 

За младежите: От октомври 2010 до края на 2013 г. Агенция по заетостта осигурява възможности за професионален стаж по Проект “Ново начало – от образование към заетост” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В проекта могат да участват младежи до 29 г., завършили специалност от средно или висше образование,  регистрирани като безработни в ДБТ и без трудов стаж по специалността. Възможностите за стаж са в сфери на икономикатa, различни от селско и горско стопанство, рибовъдство, държавни, общински администрации и структури на съдебната система. Стажът е с продължителност 6 месеца, с размер от 300 лв. месечно възнаграждение и осигуровки. Стажантите работят  с наставник, определен от съответния работодател за времето на стажа.

 

Студентите на ТрУ, на които предстои придобиване на специалност от висшето образование в периода на проекта, или вече дипломирани специалисти без трудов стаж по специалността (вписан в трудовата книжка) могат да получат повече информация от кариерния консултант на ЦКР или на място в ДБТ на територията на цялата страна.


За работодателите: Работодателите могат да наемат стажанти за изпълнение на дейности само по придобитата специалност, в съответствие със заявеното от тях работно място и посочена специалност. Набират се заявки от работодатели в реалния сектор на икономиката към ДБТ. Работодателят трябва да осигури и наставник за 6-месечния период на стажуването. Предвидено е и месечно възнаграждение в размер на половината от стойността на минималната работна заплата за всеки наставник на стажант. Средствата за финансиране на заетостта на наетите по проекта лица ще сеосигуряват, въз основа на сключен между работодателя и бюрата по труда Договор по образец. За повече информация: За повече информация: Агенцията по заетостта
www.az.government.bg и във всички Бюра по труда.

Подкрепа за предприемчивите българи
 

Главна дирекция “Услуги по заетостта” на Агенцията по заетостта, работи по  проект от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, целящ подпомагане на предприемчиви безработни лица да започнат развитие на собствена стопанска дейност.

Проект “Подкрепа на предприемчивите българи” има срок на изпълнение 28 месеца, бюджет 20 млн. лв., и обхваща територията на цялата страна.

Общата цел на проекта е насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане на безработни лица с ясна идея, желание и нагласа за започване на самостоятелна стопанска дейност да развият идеите си и разработят бизнес планове. На безработните лица, включени в проекта ще се предостави подходящо обучение за придобиване на професионална подготовка и умения за стартиране и управление на собствен бизнес.

Основните дейности, предвидени по проекта са:

 • провеждане на специализирано проучване за установяване на нагласите сред безработните лица за стартиране на собствен бизнес по региони

 • избор на консултантски и обучаващи институции и организации, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки

 • обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, чрез придобиване професионална квалификация по част от професиите: “сътрудник в малък и среден бизнес”, “сътрудник в бизнес услуги” или “икономист”

 • консултиране на безработни лица от целевата група за разработване на бизнес – проекти за кандидатстване по компонент II за получаване на безвъзмездна финансова помощ за регистриране на самостоятелни предприятия и стартиране на собствен бизнес

Целевата група включва всички безработни лица, регистрирани в дирекця “Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, които са със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия. В целевата група не се включват дълготрайно безработни лица (с продължителност на регистрацията повече от 12 месеца), които са обект на социално подпомагане.

За повече информация: Агенцията по заетостта www.az.government.bg и във всички Бюра по труда. Посетете лично експерт в ДБТ град Стара Загора на адрес ул.„Стефан Караджа” 8.

Програма "Isfrada" - летящ старт на кариерата в селското стопанство и агроиндустрията  
 

          Представете си, че преминавате едногодишно практическо обучение за сметка на работодател и  в края му получавате не само обичайните сертификати за придобити знания и умения, а и гарантиран трудов договор. Програмата-мечта за всеки кандидат за работа се осъществява от Висшия френско-румънски институт по хранително-вкусова промишленост и земеделско развитие (Isfrada). Институтът работи по заявка на предприятия, които имат нужда от професионалисти с определен профил за филиалите си в района на Източна Европа.

         Isfrada е създаден през 2000 г. в резултат на партньорството между Висшия земеделски институт в Лил, Франция, и румънския Университет по агрономия и ветеринарна медицина в гр. Яш. Той представлява опит да задоволи потребността на френските предприятия в Румъния и региона от висококвалифицирани специалисти с практически опит в сферата на земеделието и хранително-вкусовата промишленост.
         Програмата е с продължителност от една година и включва обучение по френски език, което се провежда в Румъния, специализации (в зависимост от нуждите на бъдещия работодател), практически стаж и подготовка на дипломна работа. В края на обучението кандидатите получават дипломите си, като в същото време подписват трудов договор с компанията, която е финансирала тяхната допълнителна квалификация.
          Няколко българи вече са преминали обучението в френско-румънския аграрен институт. Кандидати трябва да са завършили образование в сферата на земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Икономистите също имат шансове. Добре е да владеят френски, поне на ниво В2. А също и да следят редовно съобщенията в сайта на
френското посолство, френския културен институт в София, както и да поддържат мрежата си от контакти в университетите. Опитът досега показва, че повечето кандидати са попаднали в програмата по препоръка на свой преподавател.

Студентите, които желаят да бъдат информирани лично и консултирани за участие в програма „Исфрада” през  2011, е необходимо да се регистрират в ЦКР. За регистрация посетете меню „Регистрирай се при нас; Регистрационен формуляр”. Актуалните предложения за 2011 относно възможностите на програмата за студенти ще бъдат публикувани и в меню "Актуално; Обучения".

2011 г.-  Европейска година на доброволчеството 

      2011 г. е обявена за Европейска година на доброволчеството. През цялата година в страните членки на ЕС ще се проведат много мероприятия, събития, изложби и демонстрации на живо. В  България Агенцията за неформално образование и европейска информация (АНОЕИ) обявява Националната процедура за подбор на кандидати за участие в Европейската доброволческа служба.

       Европейската доброволческа служба е инициатива на Европейската комисия и предлага възможност на българските младежи на възраст между 18 и 30 години да положат доброволен труд в една от  страните-членки на Европейския съюз в повечето случаи за период от 6 до  12 месеца, работейки към социални, екологични и други, различни по  тематика младежки проекти в акредитирани от Европейската комисия  организации.

      Чрез помощта, която доброволците оказват в избраната от тях  организация-домакин и практическия опит, придобит на място, младите хора  преминават през така нареченото неформално образование, чийто основна  идея е да се научи нещо ново и полезно извън академичната среда като се  направи и преживее, което от своя страна носи лично удовлетворение и  увереност на младите хора.

       Целта на ЕДС е младите хора да придобият практически опит в  интересуваща ги сфера и завръщайки се в родната си страна да приложат  наученото.

       Европейската доброволческа служба е предизвикателство и дава ценен шанс  за изява на всички младежи, които искат да опознаят както своите скрити  заложби, така и истинското, ежедневно лице на Европа – Европа на нейните  разнородни граждани и пъстра култура. Повече информация за възможностите за участие в Европейската доброволческа служба можете да намерите на www.aneei.org

 

Български форум на бизнес лидерите отличи социално отговорните компании


       За осма поредна година Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) организира конкурс за социално отговорен бизнес. В конкурса участват 59 проекта.
Награди за социално отговорен бизнес получават:
 

        В категорията „Инвеститор в обществото” наградена е „Райфайзенбанк” за дарителската кампания „Избери, за да помогнеш”, чиято цел е да оказва реална помощ за устойчиви проекти от четири сфери на обществения живот - здравеопазване, социална сфера, опазване на околната среда и култура и образование. Втора награда получава Виваком за създаването на VIVACOM Институт за детско психично здраве и развитие в София, част от дългосрочната социална програма на телекома в подкрепа на децата с аутизъм, дислексия и други специфични психични състояния. С трета награда е отличена „АстраЗенека България” за проектът „Повишаване на информираността на обществото за риска от сърдечно-съдови заболявания”.


         В категория „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд” първа награда получава  „Хюлет-Пакард България” за проект, даващ възможност на младите специалисти да придобият опит в международна среда, като работят в екип с водещи световни компании, клиенти на НР. Подгласници в тази категория са „Мобилтел” за инициативите си, свързани с ангажираността на служителите и удовлетвореността им от компанията като работодател. „ЧЕЗ България” бе отличена с трето място за дейностите си по осигуряване на необходимите условия и среда за професионално, кариерно и личностно развитие на своите служителите.


         В  категория „Инвеститор в околната среда” на Globul се отличи  програмата на GLOBUL:  GLOBUL Green, представляваща съвкупност от дългосрочни проекти, насочени към отговорна употреба на ресурси и материали. Втора награда бе отсъдена на „Кока-Кола България” за „Моят зелен град”, дългосрочна инициатива, която се провежда от системата на „Кока-Кола в България” в партньорство с Българско дружество за защита на птиците  и Столична община. Трето място е за „Ей И Ес Гълъбово” за „Технически проект за почистване на река Соколица”, който вклюва проучване и прилагане на мерки за намаляване системните наводнения при интензивни валежи на село Обручище от преминаващата през селото река Соколица.


         Голямата награда в категорията „Маркетинг свързан с кауза” е за „Данон Сердика” и Фондация „Димитър Бербатов” за съвместен социален проект за грижа за децата на България – под надслов „Активни и здрави”. „Проктър & Гембъл” е отличена с второ място за кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени”, създаваща чрез дарителска и образователна програма, обществено знание и солидарност за подпомагане на 6000 деца родени преждевременно в България. Трето място е отсъдено на „Е.ОН България” за цялостната концепция под надслов „Моята енергия за промяна”, целяща повишаване на информираността и насърчаване на енергийно ефективно поведение у потребителите на електроенергия.


         В категорията „Инвеститор в знанието” бе отличена „Майкрософт България” за образователния проект „Дигитален клас”. Проектът е насочен към въведжане на услуги, базирани на Microsoft Live@Edu платформа, в К-12 сегмента на българската образователна система. „Мусала Софт” взе второ място за дейностите си през последните 10 години насочени към  преодоляването на недостига на знания в областта на ИТ между висшите училища, университетите и реалния бизнес. Трето място в категорията получи „АстраЗенека” за проекта „Младите хора и бъдещето- подкрепа за разгръщане на потенциала на младите хора в България”.


         „Райфайзенбанк” е отличена с наградата „Енгейдж”. Нейният носител се определя от Международния форум на бизнес лидерите, Великобритания. Основният критерий е степента на ангажираност и участие на служителите при реализирането на номинирания проект и за цялостен принос на служителите за обществено-полезни каузи. „Розаимпекс” получава специалната награда за цялостна социално-отговорна политика на малко и средно предприятие.

 

 

 

Брюксел ще насърчава работните стажове

 

Европейската комисия започва кампания, която ще насърчи предприятията да създават повече работни места за стажанти. Целта е стажовете да помогнат на младите да добият умения и да преминат по-плавно от учебната скамейка към професията, съобщиха от комисията.

Предвижда се през следващата година и половина по програмите "Леонардо да Винчи" и "Еразъм" Еврокомисията да осигури финансова подкрепа за общо 280 000 стажа за ученици от професионалното обучение и висшето образование. Еврокомисарят по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу отбеляза, че Европейската комисия очаква да повиши информираността за ценността на стажовете в чужбина, които могат да подобрят езиковите умения на учениците и да им помогнат да подобрят увереността в собствените им сили, както и тяхната приспособимост.

Малко компании знаят за възможностите

Според статистиката малко предприятия са осведомени за възможността да приемат стажант по европейска програма. Откритата кампания е представена на сайт с информация и препратки към други страници, представящи начините да се организира или да се намери стаж в чужбина по европейските
програми. В държавите от ЕС ще бъдат организирани събития за повишаване на осведомеността, предназначени за търговските камари, агенциите за регионално развитие, организациите за подпомагане на стопанската дейност.

През 2011 г Европейската комисия. увеличи с 30 на сто броя на работните стажове по двете посочени програми. През настоящата година най-малко 130 хил. младежи ще получат подкрепа за стаж на работно място в чужбина. Броят на получилите подкрепа следва да нарасне до 150 хил. догодина, се отбелязва в съобщение на комисията.

Проучванията сочат, че стажанти, които владеят чуждите езици, могат да помогнат на предприятията да навлязат на нови пазари. Според проучване на комисията през 2006 г. сред близо 2000 европейски предприятия е отчетено, че в резултат на липсата на езикови умения 11 процента от дружествата са пропуснали да сключат договор, което е довело до загуби на обща стойност от 50 млн. евро.

 

 

 

 

Безплатни консултации за езикови курсове във Великобритания

 

Британският съвет в България вече ще предлага безплатни консултантски услуги на всички, които искат да заминат на обучение по английски език във Великобритания.
Организацията ще съдейства на кандидатите както за намирането на подходящи специализирани курсове, така и за уреждането на всички документи по записването и заминаването им. От съвета ще консултират желаещите относно пътуването, настаняването и други подробности около престоя им.

От езиковите курсове в над 350 училища на територията на Великобритания могат да се възползват както деца, така и възрастни. Има обучения за начинаещи, напреднали и за хора, желаещи да усвоят специфична терминология. Сроковете за обучение варират от една седмица до половин година в зависимост от интензивността и целите на обучаващите се. По време на обученията си кандидатите, търсещи професионално развитие, могат да намерят стаж в британски фирми със съдействието на Британския съвет. Стажовете са краткосрочни и най-често неплатени, но дават възможност на участниците да практикуват английския си в реална професионална среда.

Информационна среща, посветена на програмата "LIFE+"

На 24 март в София ще се проведе информационна среща, посветена на програмата "LIFE+" в България. Целта на събитието е представи актуалните възможности за финансиране по програмата.


Очаква се този месец Европейската комисия да публикува петата обява за представяне на предложения по "LIFE+". През 2011 г. тя ще съфинансира проекти в рамките на Европейският съюз по три компонента: Природа и биоразнообразие, Политика и управление на околната среда и Информация и комуникация. Бюджетът на програмата е до 265 360 000 евро.

Участниците ще могат да се запознаят с някои от успешните практики в областта, както и с основни въпроси, с които да избегнат общи грешки при кандидатстване. Потенциалните кандидати ще разберат също как да подготвят проектно предложение.

Информационната среща ще се проведе на 24 март 2011 г. в хотел "Родина". Местата за участниците в нея са ограничени. Желаещите да участват трябва да се регистрират по електронен път до 10 март 2011 г.


Кампанията се организира от Европейската комисия, "STELLA Consulting" и "MWH".  

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на "LIFE". 

Ключови компетенции за реализация на трудовия пазар 

        Какво мислят  работодателите?

        В изследване на  Евробарометър, реализирано при над 7000 работодатели в частния и публичния сектор от  31 страни (ЕС, Норвегия, Хърватска и Турция) е установено, че при подбора на млади хора без опит, работодателите  ценят т.нар. меки умения поне колкото експертните познания. Сред тях най-важно се оказва умението за екипна работа, избрано от 98% от запитаните, следват гъвкавостта (97%) и добрата комуникация (96%). Почти половината от анкетираните смятат, че познанията по чужди езици са най-сигурната предпоставка за успешна кариера.


      Какво мислят специалистите по подбор?

      Според данните на Евробарометър, се установява, че за 87% от специалистите по подбор на кадри професионалният опит си остава от ключово значение,  39% от тях са на мнение, че университетите могат да направят своите възпитаници по-конкурентни на трудовия пазар, като включат повече  практическо обучение  в образователните програми. В същото време обаче едва 12% от работодателите осъществяват сътрудничество с висшите училища относно изработването на програмите и съдържанието на курсовете. Те виждат взаимодействието си с университетите основно под формата на стажове и директен подбор на завършили.

 

     Какво мислят работещите на трудовия пазар в  България?

     В анкетно изследване на МБМД, проведено през 2010 г., представителна извадка от работещи, завършили висше училище през последните 3 години,  са попитани кои са били водещите причини, за да бъдат наети. По мнение на 40% от анкетираните специалността, която са завършили, е имала ключово значение за тяхната реализация, за 20% висшето училище, което са завършили, е било съществено, успехът от дипломата е посочена само от 8%, докато представянето на интервюто за работа е посочено от 38%. Най-много хора - 55%, смятат, че ефект са оказали "личните ми качества".


      Какво мислят работодателите в България?

      По данни на изследването на МБМД  сред работодателите, се забелязва подобна йерархия - личните качества са на първо място със 74%, докато специалността е на второ с 56%, следвана от: компютърните умения - 28%, знанието на чужди езици - 24%, и университета- 21%.

 

     В заключение може да се направи изводът, че за успешната  реализация на пазара на труда, както в България, така и в чужбина, е необходимо да има съчетаване на професионалните  компетенции с т.нар меки умения.  Резултатите от гореспоменатите проучвания, потвърждават още веднъж теорията и практиката в кариерното развитие относно значението на т.нар меки умения. В тях се включват уменията за презентиране, комуникация, изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения; умението за работа в екип; изследване, планиране и решаване на  проблеми; умения за самоконтрол и себепредставяне; умения за управление на хора, данни, процеси; умения  за управление на времето и стреса на работното място и др.

 

Предизвикателства и полезни ресурси

        По проект Strategy-Train, съфинансиран от Европейската програма «Учене през целия живот» (Леонардо да Винчи) са разработени информационни материали, с помощта на които можете да разработите стратегията на Вашето предприятие и да подобрите своето конкурентно предимство. 

Крайните продукти са достъпни на сайта на проекта: http://www.strategy-train.eu 

ResearchGATE - най-голямата социална мрежа за учени и изследователи от различни  дисциплини по цял свят

 

Линк към социалната мрежа:https://www.researchgate.net

Изследователите могат безплатно да се присъединят към мрежата.

ResearchGATE  има над   четвърт милион активни потребители, които качват свои научни трудове   на страницата, създават групи, водят дискусии и т.н.

На страницата се обявяват интернационални работни места в сферата на науката, проекти и програми за докторанти (Job Board).

Линк към работната борса: https://www.researchgate.net/jobs/research/

За допълнителна информация относно ResearchGATE може да разгледате  следните статии от New York Times Business Week:

http://www.nytimes.com/external/venturebeat/2010/02/19/19venturebeat-researcher-creates-facebook-for-scientists-22081.html

http://www.businessweek.com/innovate/content/dec2009/id2009127_441475.htm

Еразъм  за млади предприемачи


„Еразъм” за млади предприемачи е пилотен проект , иницииран от ЕС. Той цели да помогне на младите предприемачи да придобият умения за управление на малки и средни предприятия ( МСП), като прекарат известно време , работейки с опитен предприемач от същия сектор, в друга страна – членка от Европейския съюз.

Каква е целта на „Еразъм" за млади предприемачи?

„Еразъм" за млади предприемачи дава импулс на предприемачеството и конкурентоспособността, интернационализацията и растежа на новосъздадените и установените МСП в ЕС. Програмата допринася за трансфера на ноу-хау и изграждането на мениджърски умения, необходими за ръководството на МСП.

 

Как функционира „Еразъм" за млади предприемачи?

 

„Еразъм" за млади предприемачи предлага възможност на начинаещи предприемачи да работят до 6 месеца заедно с опитен предприемач от друга европейска страна. От опитния предприемач домакин начинаещият предприемач може да придобие знания за стартирането и ръководенето на МСП в следните области:

- ключови фактори за успех,

- ефективно планиране,

- финансов и оперативен мениджмънт,

- разработка на иновационни продукти и услуги,

- успешни продажбени и маркетингови практики.

 

Начинаещите предприемачи ще имат също възможност да получат сведения относно:

- европейското търговско право и единния европейски пазар,

- европейските стандарти,

- европейската подкрепа за МСП.

 

Тази програма на ЕС:

предлага възможност на начинаещи предприемачи да се учат от предприемач с опит, който ръководи малко или средно предприятие (МСП) в друга страна от ЕС,

способства за обмена на опит между начинаещи предприемачи и предприемачи с опит,

улеснява достъпа до нови пазари и намирането на потенциални бизнес партньори,

поощрява изграждането на мрежи между хората на бизнеса и МСП,

позволява на опитните предприемачи да развиват нови търговски връзки и да научават повече за съществуващите възможности в друга страна от ЕС.

Кой може да участва?       

Начинаещи предприемачи и предприемачи с опит. Начинаещи предприемачи са предприемачи, които твърдо планират да започнат собствен бизнес или вече са започнали такъв през последните три години. Предприемачите с опит трябва да притежават или ръководят МСП в ЕС.

Защо се нуждаем от „Еразъм" за млади предприемачи?

Предприемачеството е от съществено значение за икономическия растеж и създаването на работни места. На много от създателите на МСП липсва мениджърски опит и ключови умения. Това, заедно с факта, че МСП в огромното си мнозинство развиват дейност единствено в отделна страна, ограничава растежа.

„Еразъм" за млади предприемачи ще помага на начинаещи предприемачи да придобият съответните умения, както и да разширят обсега на дейността си в рамките на Европа.

Къде може да кандидатствате?

Начинаещи предприемачи и предприемачи с опит могат да се регистрират на следния уебсайт: www.erasmus-entrepreneurs.eu

Повече за програмата можете да прочетете на: http://www.ictalent.org/bg_BG/exe-prize/
 
Желаещите да участват в програмата могат да се свържат с
  ИКТ Клъстер на следните координати:


 Български ИКТ Клъстер

Бизнес парк София,Сграда 11Б, Младост 4

1766, София

тел. (+359 2) 489 97 44

факс: (+359 2) 489 97 42
www.ictalent.org

Анна Найденова , Координатор проекти: anna_naydenova@ictalent.org 

Красимира Шиндарова, Офис мениджър : krasimira_shindarova@ictalent.org