Магистърски програми

 

При записването студентите да представят следните документи:

  1. Диплома за завършено СРЕДНО и ВИСШЕ (магистър и бакалавър) образование (оригинал и копие). За новоприетите в УЗГ и диплома за завършен Медицински колеж или придобито по-рано полувисше медицинско образование (оригинал и копие). Дипломите се задържат до приключване обработката на личните данни в Регистъра на действащите и прекъснали студенти.
  2. Шест снимки с формат 3/4.
  3. Комплект документи за записване на студент (по образец).
  4. Лична карта, която след проверка се връща.
  5. Документ за платена семестриална такса за обучение (в касата на факултета).

 

 


Аграрен факултет

Специалност „Зооинженерство”

1. Репродуктивни биотехнологии в животновъдството

2. Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи

3. Технология на мляко и млечни продукти

4. Технология на месо и месни продукти

5. Конен спорт

6. Птицевъдство

7. Аквакултура

8. Специални отрасли

9. Свиневъдство

10. Говедовъдство и биволовъдство

11. Овцевъдство и козевъдство

12. Управление на системите за безопасност и качество на храните

13. Коневъдство

14. Развъждане на селскостопански животни

15. Консултанска дейност, разработване и управление на проекти в животновъдството

 

Специалност „Екология и опазване на околната среда” (ЕООС)

1. Опазване и управление на околната среда

2. Екотуризъм

3. Безопасност на труда, екологичен риск и действие при бедствия и аварии

 

Специалност „Агрономство”

1. Производство на посевен и посадъчен материал

2. Биологично земеделие

3. Консултанска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството

4. Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор

5. Агроекология и растителна защита

6. Земеделска техника

 

Педагогически факултет

1. Мениджмънт на социалните и педагогическите организации

2. Предучилищна и начална училищна педагогика

3. Начална училищна педагогика: Информационни технологии

4. Специална педагогика: Умствена изостаналост

5. Специална педагогика: Логопедия

6. Специална педагогика: Ресурсен учител

7. Социална педагогика и социална работа

8. Консултиране в образованието и социалната сфера

Медицински факултет

1. Социална работа и медиация

2. Организация и управление на социалната сфера

3. Управление на здравните грижи

Стопански факултет

1. Предприемачество и иновации

2. Икономика и управление на бизнеса

3. Икономика на алтернативния туризъм

4. Икономически анализи и проекти за регионално развитие

5. Финанси и банки

Факултет техника и технологии - Ямбол

1. Автоматика и компютърни системи

2.  Автоматика, информационна и управляваща техника

3. Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

4. Електротехника

5. Безопасност и качество на храните

6. Топло и газоснабдяване

7. Автотранспортна и земеделска техника

8. Информационни и комуникационни технологии в образованието

9. Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

10. Мултимедийни и компютърни системи и услуги

Ветеринарномедицински факултет

1. Ветеринарна администрация

2. Санитарна микробиология и безопасност на храните