2015 година

Сведение за заетите академични длъжности и придобити научни степени през 2015 година във ВМФ

1. Заели академична длъжност „доцент“

Звезделина Любенова Янева
Димитринка Стойчева Запрянова
Димитър Любомиров Костов
Дияна Иванова Владова
Антон Георгиев Русинов

2. Заели академична длъжност „главен асистент“

Антон Лазаринов Антонов
Анатоли Стефанов Атанасов

3. Заели академична длъжност „асистент“

Женя Стоянова Иванова
Радка Стайова Гарноева

4. Придобили научна степен „доктор по ветеринарна медицина“

Гергана Николова Балиева
Антон Лазаринов Антонов
Анатоли Стефанов Атанасов
Женя Стоянова Иванова
Деян Стратев Стратев
Александра Христова Даскалова
Георги Желев Георгиев
Манол Петков Карадаев

5. Приети редовни докторанти

Цветелина Добромирова Иванова
Гундарс Наглис

6. Зачислени докторанти самостоятелна форма на обучение

Манол Петков Карадаев

7. Зачислени докторанти самостоятелна форма платено обучение

Илиян Костов