Катедра “Биохимия, микробиология и физика”

  

 

Ръководител катедра проф. дсн Стефан Денев

тел. (042) 699 326 e-mail stefandenev@hotmail.com

 

Секции 

 

Ръководители на секции

 

"Биохимия"

проф. дсн Васил Атанасов

тел. (042) 699 313 e-mail vka@mail.bg

 

"Микробиология"

проф. дсн Стефан Денев

тел. (042) 699 326 e-mail stefandenev@hotmail.com

 

"Физика"

доц. д-р Стефка Атанасова

тел. (042) 699 375

 

Организатор катедра Лина Попова, ст. 495, тел. (042) 699 328

 

Секция "Биохимия"

 

Научно направление и проблематика

 • Биохимия на репродукцията и продуктивността на ССЖ
 • Биохимия на ксенобиотиците

 

Преподавани дисциплини

 • Биохимия
 • Биохимия на растенията
 • Биохимия и биотехнологии
 • Биохимия на хидробионтите

 

Преподавателски състав
 

Prof. DSc Vasil Kostadinov Atanasov
Tel. (042) 699 313, e-mail vka@mail.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Биохимия на репродукцията
Биохимия на хидробионтите
Екологична Биохимия
 
Field of scientific interests:
Biochemistry of Reproduction
Biochemistry of Aquaculture
Ecological Biochemistry

Assistant prof. Elitsa Bogomilova Valkova
Tel. (042) 699 314, e-mail Elica_Valkova@abv.bg
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Екологична Биохимия
 
Field of scientific interests:
Ecological Biochemistry

Assistantprof. PhD Milena Tzankova Tzanova-Stoeva
Tel. (042) 699 315, e-mail mtzanova@abv.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Органична химия
Синтез на хетероциклени съединения
Пестициди
Биохимия
Хроматография
Атомна абсорбция
 
Field of scientific interests:
Organic Chemistry
Synthesis of Heterocycle compounds
Pesticides
Biochemistry
Chromatography
Atomabsorption 

Организатор упражнения Жанета Трендафилова, ст. 495, тел. (042) 699 316, (042) 699 452

 нагоре

 

Секция "Микробиология"

 

Научно направление и проблематика

 • Екологична и нутритивна микробиология (Пробиотици, Пребиотици, Симбиоти)

 • Селекция на млечнокисели бактерии с пробиотични качества

 • Микробиология на животинските продукти

 • Микология и микотоксикология

 • Функционални млечнокисели продукти

 

Преподавани дисциплини

 • Микробиология

 • Микробиология и микробиологични методи за пречистване

 • Микробиология на млякото и млечните продукти

 • Микробиология на месото и месните продукти

Преподавателски състав

Prof. DSc Stefan Angelov Denev
Tel. (042) 699 326 Fax (042) 604 340

 

 

Области на научни интереси:

Нутритивна микробиология и биотехнология
Микробиология и безопасност на храните
Микробиология и технология на млякото и млечните продукти
Интестинална микробиология, чревно здраве и продуктивност
Функционални храни(Пробиотици, Пребиотици, Синбиотици, Фитобиотици)
Хранене и технология на фуражите
Микология и микотоксикология
Екология и опазване на околната среда
 
Fields of scientific interests:
Nutritional Microbiology & Biotechnology
Food Microbiology & Food Safety
Microbiology and Technology of Milk & Dairy Products
Intestinal Microbiology, Gut Health & Performance
Functional Foods(Probiotics, Prebiotics, Synbiotics, Phytobiotics)
Animal Nutrition, Feed Science & Technology
Mycology and Mycotoxicology
Ecology and Environmental Protection

Assoc. prof. PhD Georgi Georgiev Beev
Tel. (042) 699 314

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Микробиология и безопасност на храните Водна микробиология
Микология
Микотоксикология
Екология
 
Field of scientific interests:
Food Microbiology
Aquatic Microbiology
Mycology
Mycotoxicology
Ecology

Asist. prof. PhD Toncho Gospodinov Dinev
Tel. (042)699 327 e-mail dinev_sz@mail.bg

 

 

 

Област на научни интереси:
Обща и приложна микробиология
 
Field of scientific interests:

General and Applied Microbiology


Организатор упражнения Лина Попова, ст. 495, тел. (042) 699 328

 нагоре

 

Секция "Физика"

 

Научно направление и проблематика

 • Колориметрия

 • Оценяване на знанията

 

Преподавани дисциплини

 • Физика І и ІІ част 

 • Физика с основи на биофизиката

 • Основи на биофизиката

 • Биофизика и биофизични методи на пречистване

 • Агрометеорология

 • Климатология с хидрология

 • Дистанционни методи на анализ

 

Преподавателски състав

Assoc. prof. PhD Stefka Atanassova

Tel. (042) 699 375, e-mail atanassova@uni-sz.bg

 

 

 

Област на научни интереси:

Спектрален анализ в близката инфрачервена област

Приложение на спектралния анализ за анализ на фуражи, почви, мляко и млечни продукти, месо, др.

Приложение на различни математически методи за обработка на спектрални данни

 

Field of scientific interests:

Near-infrared spectroscopy

Application of near-infrared spectroscopy for analysis of different kind of agricultural products: forage, soil, milk, milk products, meat, meat products, wool

Аpplication of different chemometric techniques for processing of spectral data


Гл. асистент д-р НИКОЛАЙ ТАКУЧЕВ
Assist. prof. Phd Nikolay Takuchev
Tel. (042) 699 459, e-mail npt@uni-sz.bg
 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Приложна колориметрия – приложения в областта на електролуминофорите и аграрното производство
Екология – градско въздушно замърсяване и отражението му върху биосферата
Климатология
Климатична консервация на антични паметници
Педагогическа психология
Компютърни тестове – теория и приложения в обучението
Приложение на статистическите методи в аграрното производство, икономиката и в лекарствения дизайн
 
Field of scientific interests:
Applied Colorimetry - applications in the area of electroluminophores and agricultural production
Ecology - Urban air pollution and its impact on the biosphere
Climatology
Climatic conservation of ancient monuments
Educational psychology
Computer tests - theory and applications in education
Application of statistical methods in agricultural production, economics and drug design

Assistant. prof. PhD Dimitar Yorgov
Tel. (042) 699 457, e-mail dimitar.yorgov@trakia-uni.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Спектрален анализ в близката инфрачервена област
Приложение на спектралния анализ за анализ на растителни и животински продукти и др. Приложение на различни математически методи за обработка на спектрални данни.
Получаване и охарактеризиране на тънки и свръхтънки слоеве.
Сканираща електронна микроскопия.
Магнитни свойства на материалите.
 
Field of scientific interests
Near-infrared spectroscopy; Application of near-infrared spectroscopy for analysis of different kind of agricultural products, application of different chemometric techniques for processing of spectral data.
Scanning electron microscopy.
Magnetic properties of the materials.

Организатор упражнения Галя Теневеа, ст. 364-1, тел. (042) 699 459

 

нагоре