Поставяне на цели

 

Правилото SMART за определяне на цели е придобило широка популярност в бизнес университетите, както и в компаниите, тъй като се счита, че целеполагането е едно от основните мениджърски задължения и умение, без което трудно могат да се постигат високи резултати. Както добре отбелязва Джак Канфийлд, “Неясните цели произвеждат неясни резултати”. Именно в това отношение е полезно SMART правилото, за определяне на ясни цели.

Произходът (авторството) на концепцията за SMART целите е неизвестен, знае се обаче, че през 50-те години на XX век Питър Дракър е използвал подобна класификация. Така или иначе, в чисто практически план е важно не кой е авторът на целеполагането по правилото SMART, а какво точно означава “SMART”. Оказва се, че тълкуването на понятията зад буквите на акронима SMART не е чак толкова лесно, по простата причина, че различни източници влагат различен смисъл в тези букви.

Ето кои са някои от най-популярните понятия зад съкращението SMART:

  • S - specific, significant, stretching
  • M - measurable, meaningful, motivational, manageable
  • A - attainable, achievable, acceptable, ambitious, action-oriented, agreed upon
  • R - realistic, relevant, reasonable, rewarding, result-oriented
  • T - timely, time bound, tangible, trackable

Или, зад всяка буква стоят какви ли не понятия, но нерядко те или се дублират, или не описват по възможно най-точния начин същината на SMART целите.

Така например, зад “A” стои понятие като “постижима цел” (attainable), но “R” също може да се счита за нещо подобно в смисъла на “реалистична цел” (realistic), защото една реалистична цел очевидно е постижима.

Или “S”, което може да се разбира от някои като “значима цел” (significant), което в значителна степен се припокрива с “A”, ако тази буква се тълкува като “амбициозна цел” (ambitious)

Лично за мен, възможно най-прецизната и полезна в практически план комбинация от термини, определяща една цел като “добра SMART цел” е следната:

  • S (Specific) - Целта следва да е специфична
  • M (Measurable) - Целта следва да е измерима
  • A (Accepted by you and/or others) - Целта следва да е приета от хората, които ще работят по нея
  • R (Realistic) - Целта следва да е реалистична
  • T (Time-bound) - Целта следва да е ориентирана във времето, т.е. с някакъв краен срок

Или, за да е една цел добра цел (по правилото SMART), тя следва да е специфична, измерима, приета от всички, които ще работят по постигането й, реалистична и с някакъв краен срок на изпълнение.

Такава цел ще Ви изведе до успех!