Секция Оториноларингология

 Адрес:

Катедра Оториноларингология и Дерматовенерология,
Медицински Факултет, Тракийски Университет
ул. “Армейска” 11, Стара Загора, 6000, България,
Тел.:    042 664 444
Факс.: 042 600725
             
 
Академичен състав:
 
Доц. д-р Валентин Стоянов, д.м.

Докторантура: Някои експериментални и клинични проучвания на корозивните стоматоезофагити
Област на научни интереси: бронхоезофагология, оперативна оториноларингология, онкология, клиничен мениджмънт, управление на здравеопазването.
тел.: 042 664444; 0888 611104
 
 
 
Проф. д-р Павел Димов, д.м.н.
Тел/факс: 042 600725
E mail: pdimov@uni-sz.bg
Докторантура: Върху етиопатогенезата и лечението на хроничния серозен среден отит
Докторска дисертация: Хроничен среден отит – диагностика, лечение и квалификация на отохирурзи
 Област на научни интереси: отология и невроотология, реконструкция на средното ухо, синус хирургия, фонохирургия, бронхология
 
Главен асистент д-р Атанас Стефанов
тел.: 0888 626892
E mail: naskostefanov@abv.bg
Област на научни интереси: фациална пластична хирургия, ларингология, фониатрия, гласова рехабилитация, ринопластика
 
 
Главен асистент д-р Валентин Маринов

Област на научни интереси:
оперативна оториноларингология, онкология, изследване на вестибуларният анализатор.
тел.: 0887 497721
 
Главен асистент д-р Димитър Михайлов
Област на научни интереси: Нарушения на обонянието при остри вирусни инфекции
тел.0887 532476
 
Научна дейност: отология, ендоскопска синус хирургия
  • отология и невро-отология,
  • ринология, ендоскопска синус хирургия
  • ларингология
  • езофагология и бронхология

 

начало