Академичен състав

 

 
Доц. д-р Христина Танчева Милчева, дп -  Директор на МК – Ст.Загора
тел.(042) 600 755, е-mail:milcheva@uni-sz.bg; medcol@mf.uni-sz.bg
Образование - Доцент по„Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията», Доктор по педагогика,  магистър по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт”, магистър по “Биология”, бакалавър по “Здравни грижи – акушерка”, специализация по "Медицинска педагогика".
 Преподавателска дейност - лекции и по „Промоция на здравето”(МФ И МК-ТрУ), „Философия и въведение в САГ” (МФ - ТрУ), „Здравни грижи за пациента”(МК), „Принципи и методика на обучението”(МФ).
Научна дейност - над 100 публикации в областта на здравните грижи и медицинската педагогика; водещ автор на редица учебници и учебни помагала като „Основи на сестринските грижи”, „Здравни грижи за пациента”(за „рехабилитатор” и „медицински лаборант”) и „Сестрински и акушерски грижи-теоретични и практически основи за обучение на акушерките и медицинските сестри, съавтор на учебно помагало по „Домашни грижи” за болногледачи и гериатрични специалисти и на първия у нас учебник за медицински сестри и акушерки – “Принципи и методика на обучението”.
  
Проф. д-р Коста Костов, дм- зам. директор на МК-Ст.Загора
тел. (042) 601 721, е-mail: kostov@uni-sz.bg
Образование- професор по „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията», магистър по медицина, специалност „УНГ”, „Социална медицина”, магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”
Преподавателска дейност- лекции по„Социална медицина” и „Медицинска етика и деонтология”(МК и МФ-ТрУ), „История на медицината(МФ-ТрУ)
Научна дейност- над 60публикации в областта на „Социалната медицина”, „Медицинска етика”, „История на медицината”. Водещ автор на учебно помагало по „Домашни грижи” за болногледачи и гериатрични специалисти”; научен редактор на редица издания по „Сестрински и акушерски грижи” за обучение на медицински сестри и акушерки.
 
Доц. д-р Димитър Петков Сиврев, дм
тел.:(042) 664 413,e-mail:dsivrev@yahoo.com
Образование- доцент по „Анатомия, хистология и цитология”,доктор по „Анатомия, хистология и цитология”, магистър по стоматология, специалност „Анатомия”, магистър по „Стопанско управление” с насоченост „Здравен мениджмънт”
Преподавателска дейност- лекции и учебно-практически занятия по „Анатомия”, „Хистология”, „Цитология”, „Ембриология”(МФ и МК-ТрУ-Ст.загора).
Научна дейност- над 100 научни публикации в страната и чужбина, повече от 90 представяния на наши и международни научни форуми; автор/съавтор на 10 учебника и учебни момагала, 3 монографии, 2 ръководства- работни тетрадки за упражненията по хистология и цитология с няколко допълнения и коригирани издания.
 
Д-р Илия Димитров Попов, дм
Образование- магистър по медицина, специалност„Вътршни болести” и „ Нефрология” , доктор по „Нефрология”
Преподавателска дейност- лекции и учебно-практически занятия по „Вътршни болести” и „Долекарска помощ”
 
Д-р Иванка Донева Дукова
Образование- магистър по медицина, специалност”Микробиология”
Преподавателска дейност- лекции и учебно-практически занятия по „Микробиология”
 
Доц. Руска Василева Паскалева, дм- e-mail: ruska64@abv.bg
Образование- доцент по "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията", магистър по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт”, професионална квалификация ”рехабилитатор”
Преподавателска дейност- лекции и учебно-практически занятия по „Кинезитерапия”, „Физикална терапия”, „Лечебен масаж”, "Клинична практика"
 
Марияна Петрова Станева-e-mail:mariqna_60@abv.bg
Образование- магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”
Преподавателска дейност- лекции и учебно-практически занятия по „Кинезитерапия”, „Физикална терапия”, „Лечебен масаж”, "Клинична практика"
 
Катя Генова Моллова- e-mail: kmollova@abv.bg
Образование- магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”
Преподавателска дейност- лекции и учебно-практически занятия по „Кинезитерапия”, „Физикална терапия”, „Лечебен масаж”, "Клинична практика"
 
Анушка Страхилова Узунова- е- mail: anu6ka70@abv.bg
Образование- магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”
Преподавателска дейност- учебно-практически занятия по , „Кинезитерапия”, „Мануално мускулно тестуване”, „Лечебен масаж” и "Kлинична практика"
 
Павлина Пенева Тенева- e-mail: pl.teneva@abv.bg
Образование- - магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”
Преподавателска дейност-  учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика” 
 
Катя Стефанова Кичукова- e-mail: katya_1969@abv.bg
Образование- магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”
Преподавателска дейност- учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”
 
Ивелина Драгиева Добрева- e-mail: ivelinadob@abv.bg
Образование- бакалавър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”
Преподавателска дейност- учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”
 
Петя Георгиева Крумова -e-mail: p.g_78@abv.bg
Образование- магистър по "Управление на здравните грижи", професионална квалификация "медицинска сестра"
Преподавателска дейност- учебно-практически занятия по "Клинична практика", "Общи здравни грижи при хората в гериатрична възраст" и "Специални здравни грижи при хората в гериатрична въздраст"
 
Румяна Ангелова Шерлетова- e-mail: rumi_mu6akova@abv.bg
Образование - магистър по "Управление на здравните грижи", професионална квалификация "фелдшер"
Преподавателска дейност- учебно-практически занятия по "Клинична практика", "Поведение и грижи при спешни травматични състояния", "Поведение и грижи при спешни неврологични състояния" и " Общи здравни грижи за пациента"
 
Д-р Никола Любомиров Пировски
Образование- магистър по хуманна медицина, специалност по ,,Анатомия, Хистология и Хистотехника"
Преподавателска дейност- учебно-практически занятия по "Анатомия, "Хистология" и "Хистотехника"
 
Доц. д-р Петя Пенчева Минева, дм
Образование- доцент по ,,неврология", доктор по "Проучване на разпространението, динамиката и клиничната значимост на асимптомните каротисни стенози с дуплекс скениране", магистър по медицина, специалност по "Нервни болести"
Преподавателска дейност- лекции по "Нервни болести"