За нас

ДИПКУ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е с над 50-годишна история, създаден на 1 юни 1959 г. Той е наследник на Педагогическото училище, Полувисшия институт за детски учителки и Института за усъвършенстване на учителите в град Стара Загора.

Основни дейности:

  • Учебно-квалификационна дейност - дългосрочни форми на следдипломна квлификация, квалификационни курсове с обща педагогическа насоченост, специализирани квалификационни курсове, практикуми и тренинги, езиково обучение. Приоритетни направления в дългосрочните форми на квалификация са информационни технологии и приложението им в образованието, чуждоезиково обучение, организация и управление на образованието, училищна психология, мениджмънт на класната стая и училището, въвеждане на ново учебно съдържание в училище с цел ефективна реализация на образователната стратегия.
  • Процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени на педагогически кадри
  • Научно-изследователска дейност и проекти

Ежегодно в ДИПКУ се организира Национален педагогически форум с международно участие. Той се утвърждава като място за споделяне и изява на иновационни практики на учители, подпомага кариерното им развитие, служи за изграждане на образователни перспективи и политики в областта на образованието и квалификацията.

Преподавателският състав на ДИПКУ е с богат опит в научно-изследователската дейност, в ръководството и управлението на международни, национални и университетски  проекти.

 

Катедри

Природоматематически и технологични дисциплини

Хуманитарни дисциплини

 

Органи за управление на ДИПКУ при Тракийски университет

Общо събрание - състои се от всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели и представители на служителите.

Председател на Общото събрание: доц. д-р Димитрина Брънекова
 
Съвет на ДИПКУ – състои се от пет члена, избрани с тайно гласуване на Общо събрание на ДИПКУ.
 
Директор: проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
Тел: 042 / 633024, 042 / 617442, факс: 042 / 630102, GSM 0889 399 903
 
Зам.-директор: ас. Маргарита Славова
Тел: 042 / 617443 GSM 0887 160 413
 
Административен секретар: Севдалина Стоянова Кирчева
Тел: 042 / 633024, 042 / 617452, факс: 042 / 630102, GSM 0882 473 212