Секция "Физиология"

 

Ръководител на Секция физиология:
Доц. д-р Анна Найденова Толекова, д.м.
Сл. тел.: 042 664 318
 
Гл. асистент д-р Галина Стоилова Илиева, д.м.
Сл. тел.: 042 664 318, 042 664 238,
GSM - 0895670503
 
Гл. асистент Катя Йорданова Трифонова
Сл. тел.: 042 664 316
GSM - 0888609344
 
Асистент д-р Петя Влашева Хаджибожева
Сл. тел.: 042 664 239
GSM - 0886919744
E-mail: petia_hadjibojeva@abv.bg
 
Асистент д-р Цветелин Койчев  Георгиев
      Сл. тел.: 042 664 239
 
1.      Учебни дисциплини, по които се преподава в Секция физиология
1.1.            Физиология на човека
2.      Методи и форми за преподаване и оценяване
            А. Класически методи и форми за преподаване и оценяване
-         лекции, практически упражнения, семинари, лабораторен стаж
Б. Иновационни методи и форми за преподаване
-         дискусия в малка група по зададен казус
В. Изпитни процедури
-         текущ контрол, колоквиуми, практически изпит, писмен изпит, писмени тестове (текущи и окончателни)
 
3.      Основни научни интереси и направления:
Ø      Хомеостатични механизми.
o       Невро-ендокринна регулация на водно-солевата хомеостаза.
Ø      Регулация на хормоналната активност
o       Ренин-ангиотензин-алдостеронова система,
§         Плазмена ренинова активност в условията на блокиране на мембранните калциеви каналчета, ангиотинзин-конвертиращ ензим и циклооксигеназата.         
§         Клетъчни механизми на регулация на алдостероновата секреция.
§         Механизми за регулация на алдостероновата секреция при блокиранена мембранния калциев инфлукс и ангиотензин-конвертиращия ензим.
§         Инсулин, инсулинова резистентност,
Ø      Липидна пероксидация и оксидативен стрес
Ø      Изолирани тъкани и органи.
o       Физиология на бъбрека и пикочния мехур, невропептиди
§         Ефекти на някои невропептиди върху тонуса и мотилитета на мускулни ивици от пикочен мехур.
§         Влияние на едностранната нефректомия върху бъбречната функция у плъхове: изолиран бъбрек и електролитен баланс, роля на грелина в бъбречните регулаторни механизми
 
 
4.      Конспекти по физиология за 2008/2009 г.