Наука. Международно сътрудничество.

 

Научна дейност
Научна дейност
Научноизследователската дейност на Педагогическия факултет е подчинена на националните приоритети в областта на педагогическите науки, образованието и квалификацията на педагогическите кадри.
Основни цели на научноизследователската дейност във Факултета са:
Развитие на науката за образование в контекста на националните и международните образователни стратегии, стандарти и практики
Насърчаване научното развитие на академичния състав, като процес на самоусъвършенстване в определена научна област, за постигане на резултатна учебна и научноизследователска (художествено-творческа) дейност
Стимулиране на творческите и професионални изяви на академичния състав чрез: създаване на условия за формиране на научни екипи; привличане на изследователи с различни позиции в образователния процес – преподаватели, докторанти, студенти; даване приоритет на международни програми и партньорски проекти с обществени и социални организации
Реализация на научните постижения в учебния процес и в педагогическата практика
Програмата за научноизследователска дейност на факултета определя изследователската стратегия на основното звено по приоритетни научни направления, отнасящи се до актуални проблеми за внедряване на новия образователен модел в българското училище и съизмеримостта на българското образование с европейските демократични ценности и модели:
Държавна образователна политика
Образователни стратегии, иновации, модели;
Информационни и комуникационни технологии в обучението;
Диагностика, повишаване и поддържане качеството на обучението;
Екологична и образователна среда;
Интеркултурни взаимодействия.
 
 
Университетски проекти
За периода 2001-2009 година се реализират 61 научни университетски проекти със 178 участници в работните екипи, от които 56 са успешно финализирани. Продължават изследванията по 5 проекта. 

 
Международно сътрудничество
За контакт: доц. д-р Стефанка Георгиева - ЗАМ. ДЕКАН НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, E-mail:fa33@abv.bg
Христо Салджиев Координатор по програма Еразъм , E-mail:salci@abv.bg
 
Педагогическият факултет поддържа активно двустранни договорни отношения за научно, образователно и културно сътрудничество с:
  • Педагогически факултет на Тракийски университет – гр.Одрин, Турция
  • Педагогически факултет “Св. Климент Охридски” към Скопски университет “Св. св. Кирил и Методий”- гр. Скопие, Р Македония
  • Педагогически факултет “Г. Делчев” към Скопския университет “Св. Кирил и Методий” – гр.Щип, Р Македония
  • Педагогически факултет към Лионския университет – гр.Лион, Франция
Съвместното партньорство с педагогическите факултети на балканските страни се проявява в организирането и провеждането на:
Първа балканска конференция
”Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”
27-29.06.2003 г., гр.Стара Загора, Р България
Втори балкански конгрес
“Перфектност в образованието”
8-10.10.2004 г. гр.Одрин, Р. Турция
Трети балкански конгрес
“Интеркултурност в педагогическия процес”
22-24.09.2005 г., гр.Щип, Р. Македония
Четвърти балкански конгрес
“Образованието, Балканите, Европа”
22-24.06.2007 г., гр. Стара Загора, Р България
Пети балкански конгрес
"Образованието на Балканите днес"
1-3.10.2009 г., гр. Одрин, Р Турция

 

Годишник 2011                       Годишник 2012                      Студентски алманах