2014 г.

 

 

 НОВИ   КНИГИ   НА   ПРЕПОДАВАТЕЛИ   ОТ   ПФ

2014    ГОДИНА

Област на знанието: Социални науки и хуманитаристика

 

 

Kнигата на доц. д-р Красимира Мутафчиева „POSTCLASSICAL PARADIGM OF THINKING” – ISBN 978-3-659-52429-5 , категория: Философия, е издадена (2014-01-22) на английски език  от Издателство LAP LAMBERT Academic Publishing – OmniScriptum GmbH & Co.KG -  Saarbrucken, Germany. Германското издателство разпространява публикуваните си книги на хартиен носител в САЩ и в Европа в качеството си на асоцииран член на American Booksellers’Association (www.bookweb.org) и на Британската Booksellers’Association  (www.booksellers.org.uk) .

Книгата се разпространява на глобалния книжен пазар, а през м. февруари, 2014 ще бъде достъпно и нейното електронно издание в мрежата. Цена: 21.90 €. https://www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-659-... https://www.morebooks.de/store/gb/book/postclassical-paradigm-of-thinkin...

Шарланова, Валентина. Образование и кариерно развитие. Стара Затора, 2014
ISBN 978-954-9483-30-7

Настоящата монография е посветена  на проблемите на управлението на личната кариера и развитието на компетенции за управлението й чрез участие в обучаващи програми за кариерно развитие. Монографията има за цел да представи съвременни схващания за кариерното развитие и образованието на възрастни за кариерно развитие.
Предназначена е за изследователи и преподаватели в областта на управление на кариерното развитие, за студенти и специализанти, изучаващи дисциплина по управление на кариерното развитие, за кариерни консултанти, специалисти по човешки ресурси, за педагогически съветници и учители, за хората, които създават политики и практики, свързани с кариерното развитие,за всички, които са се “пробудили”осъзнато да управляват своя живот, учене и кариера.
Стефанова, Марияна. Социална педагогика. Учебник за студенти. УИ на ТрУ – Стара Загора, 2014
ISBN 978-954-305-388-9

Учебникът е пропедевтичен по характер и обхваща статута и съдържанието на социалната педагогика като актуална прагматична наука в глобалната постмодерна ситуация.Обксъждат се тенденциите и перспективите на социалното направление в педагогическата наука и практика и на педагогическите подкрепящи аспекти на социалната работа. Учебникът насочва читателя към съвременен прочит на социалнопедагогическата тематика. Обсъждат се технологии, техники за профилактика и превенция на социално неприемливо поведение и за повторно социално включване (ресоциализация). Моделират се профили на социално отхвърлени и/или неглижирани лица, лица в риск и лица със социално неприемливо поведение.
Предназначен за студенти в педагогически специалности, учебникът може да представлява интерес и за докторанти, университетски преподаватели и други специалисти в социалнообразователната област.

Иванов, Г., А. Калинова, Здр. Стоянова. Трансверсални умения в технологичното обучение – начално училище. ИК “Кота”, Стара Загора, 2014
ISBN 978-954-305-391-9

В книгата е представен модел за формиране на преносими (трансверсални) умения по домашен бит и техника в началното училище. Анализирани са научните подходи и методи за постигане на новите за образованието у нас девет ключови компетенции и на специфичните компетентности в технологичното обучение. Главно място е отделено на общите за всички компетенции  преносими умения, а именно: умение за учене, умения за критично мислене, за креативност, за инициативност, за решаване на проблеми, за вземане на решения и за предприемчивост. Формирането на тези умения е  възможно, ако ученикът е в активна познавателна позиция, ако е субект в обучението.
В книгата са представени технологични решения, обуславящи наличие на алтернативи  и възможности за избор на активност от първокласниците.
Книгата е предназначена за студенти от специалностите “Предучилищна и начална училищна педагогика” и “Начална училищна педагогика с чужд език”, както и за всички, които имат отношение към осъществяването, ръководството и управлението на учебно-възпитателния процес в началното училище.