„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на Тракийски университет гр. Стара Загора” по договор за финансиране BG 161PO001-1.1-07/2009/015, Приоритетна ос 1. „Устойчиво и

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на Тракийски университет гр. Стара Загора” по договор за финансиране BG 161PO001-1.1-07/2009/015, Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за безвъзмездна помощ BG 161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ” на ОП Регионално развитие. Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на асансьорна кабина за хора с увреждания в съществуваща асансьорна шахта в Учебен корпус 3

 

Обявление

Приложения