Доставка на оборудване, материали и консумативи към него, по проект BG161PO003-1.2.04-0081-C0001

 Доставка на оборудване,  материали и консумативи към него, по проект  BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания“

Решение

Обявление

Документация

1.Отговор на въпрос

2.Отговор на въпрос

3.Отговор на въпрос

4.Отговор на въпрос

5.Отговор на въпрос

6.Отговор на въпрос

7.Отговор на въпрос

8.Отговор на въпрос

9.Отговор на въпрос

10.Отговор на въпрос

11.Отговор на въпрос

Покана за отваряне на ценови оферти

 

Решение №756/08-04-2015год. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за прекратяване по отношение на обособена позиция №5.

Решение за прекратяване на обособена позиция №5.